На втория ДЗИ в област Пазарджик се явиха 1311 зрелостници, като най-много са зрелостниците, положиха изпит по биология и здравно образование – 518. Те показаха среден успех 3,78, който е с 0,18 по-нисък от предходната учебна година.

Наблюдава се повишаване на резултатите по математика (0,69), философски цикъл (0,59), география и икономика (0,44) и история и цивилизация (0,20).

В рамките от 0,03 до 0,22 е спадът в средния успех по учебните предмети немски език (0,03), английски език (0,08), биология и здравно образование (0,18) и химия и опазване на околната среда (0,22):

II ДЗИ по Бр. явили се Среден успех
География и икономика 231 3,91
Биология и здравно образование 518 3,78
Английски език 376 5,34
Математика 67 4,90
История и цивилизация 28 4,30
Немски език 51 5,45
Руски език 2 4,52
Френски език 11 4,49
Философски цикъл 26 4,20
Химия и опазване на околната среда 1 4,78

Най-добре са се представиха зрелостниците по чужди езици.  По английски език има 53 зрелостници получили оценка Отличен /6,00/.  С оглед на коректността при анализите следва да се вземе предвид фактът, че явилите се зрелостници от област Пазарджик по руски език са двама, а  по химия и ООС – 1.

Предстои, училищата да направят обстоен анализ на резултатите от ДЗИ, като отчетат всички фактори, довели до понижаване, запазване или повишаване на успеха от изпитите. Въз основа на изготвените количествени и качествени анализи следва всяко училище да изгради своя стратегия за работа върху подобряване качеството на подготовката на зрелостниците и резултатите от образователно-възпитателния процес, като всеки от учителите направи изводи и с оглед на спецификата на преподавания от него предмет.

За РУО-Пазарджик предстоящи са разглеждането и анализът на резултатите на всяко училище. Проблемите и срещаните трудности, както и добрите практики при подготовката на учениците за ДЗИ ще бъдат обект на внимание на съвещанията с директорите и учителите от областта  и в хода на работата през учебната година.