Броят на  учениците в VII клас в началото на месец май 2018 година е 2186. Национално външно оценяване по БЕЛ и по математика са проведени в 81 училища в областта. На НВО по БЕЛ са се явили 2059 ученици – 94,19% от общия брой. На национално ниво процентът на явилите се ученици е 96,51%, съобщиха от РУО на МОН – Пазарджик.

Запазва се тенденцията по-голям брой ученици да се явяват на двата модула. 476 ученици са работили само по модул НВО, което съставлява 23% от общия брой, а 1583 ученици – и по допълнителния модул, което е 77% от общия брой ученици.

Броят на явилите се и на допълнителния модул ученици през настоящата учебна година е с 1 %  повече в сравнение с предходната учебна година. Част от тези седмокласници в действителност не са работили ефективно по задачата от допълнителния модул и са предали празни листове или са написали по едно изречения. Това повишава броя на работите, оценени с 0 точки за допълнителния модул.

Средният брой точки от НВО по български език и литература е 28,92 точки,  от допълнителния модул (преразказ с дидактическа задача) – 13,06 точки, а от двата модула общо – 41,97 точки (от 100 точки). За сравнение през учебната 2016 – 2017 година тези резултати са съответно: 32,53 точки; 12,48 точки и 45,01 точки. Наблюдава се лек спад на средния резултат през настоящата учебна година в сравнение с този от миналата.

Резултатите на учениците в област Пазарджик са съотносими с тези на национално ниво, където средният брой точки по БЕЛ НВО – I модул за настоящата учебна година е 32,6 точки, а за миналата – 34,67. За допълнителния модул средният брой точки за настоящата учебна година е 19,38, а за миналата 2016-2017 – 19,05.

Най-висок резултат от 99 точки е постигнат от един ученик – Криста Чипарова от ПМГ “Константин Величков“-Пазарджик. Вторият резултат от 95,5 точки е на Никол Бадьокова от ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ – Пазарджик. Ивета Манолова от ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ – Пазарджик и Станислав Вълчев от ПМГ„Константин Величков”- Пазарджик са оценени с 95 точки.

Максимален резултат на НВО – I модул, 65 точки, не е постигнат от нито един ученик от област Пазарджик.

На допълнителния модул, който се оценява с максимален брой точки 35, Криста Чипарова от ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ е получила максималния брой, а Деян Фархан Азми от ОУ «Хр. Смирненски» – гр. Пазарджик, и Ивета Манолова от ОУ «Проф. Иван Батаклиев» – 34,5.

Седмокласниците на ПМГ „Константин Величков”- Пазарджик са с най-висок среден резултат  78,6 точки. В първите десет училища по среден брой точки ги следват учениците от ОУ „Хр. Смирненски“ – гр. Пазарджик, ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ – гр. Пазарджик, СУ „В. Левски“ – гр. Велинград, ОУ „Хр. Ботев“ – гр. Велинград, СУ „Св. Кл. Охридски“ – гр. Пещера, СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велинград, ОУ „К. Величков“ – с. Паталеница, СУ „Г. Брегов“ – гр. Пазарджик, СУ „Н. Бончев“ – Панагюрище.

Училищата, чиито ученици са получили най-нисък среден брой точки – между 14,42 и 7,50, са: ОУ „Хр. Ботев“ – с. Исперихово, ОУ „Отец Паисий“ – с. Огняново, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Ковачево, СУ „Хр. Смирненски“ – гр. Септември, ОУ „Хр. Ботев“ – с. Братаница,  ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Ивайло, ОУ „Г. Бенковски“ – гр. Велинград, СУ „Д. Гачев“ – гр. Пазарджик, ОУ „Хр. Ботев“ – с. Юнаците, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Пазарджик.

На НВО по математика са се явили 2050 ученици – 93,78% от общия брой седмокласници в област Пазарджик. На национално ниво процентът на явилите се ученици на НВО по математика е 96,18%.

Запазва се тенденцията от последните години за явяване на повече ученици по двата модула на НВО.  656 от седмокласниците са работили само по първи модул, а 1394 ученици са работили и по двата модула. Процентното съотношение е 32% към 68%, при  33,5% към 66,5% през предходната година.

Средният брой точки на НВО – I модул по математика за областта е 27,61 точки,  а от двата модула – 32,05 точки. През учебната 2016/2017 година средният брой точки е 26,16, а от двата модула – 29,38 точки.

Резултатите на учениците по математика НВО – I модул в област Пазарджик са съотносими с тези на национално ниво, където средният брой точки за настоящата учебна година е 30,43 точки, а за миналата – 28,52. За допълнителния модул средният брой точки за настоящата учебна година е 19,38, а за миналата 2016/2017 – 19,05. Резултатите по математика НВО – допълнителен модул на учениците от област Пазарджик са по-добри от средния брой точки на национално ниво, където те са 10,26 за настоящата учебна година и 8,67 точки за учебната 2017/2018 година.

Максималният брой точки – 100 по двата модула, са постигнати от един ученик в областта – Станислав Вълчев от ПМГ„Константин Величков”- Пазарджик. Мария Симеонова и Криста Чипарова от същото училище са получили съответно 99 точки и 98,5 точки.

Седмокласниците от ПМГ „Константин Величков”- Пазарджик традиционно са с най-висок среден резултат, тази година е 79,25 точки.

В първите десет училища по среден брой точки ги следват учениците от ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ – гр. Пазарджик, СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велинград, ОУ „Хр. Смирненски“ – гр. Пазарджик, СУ „Хр. Смирненски“, с. Света Петка, СУ „В. Левски“ – гр. Велинград, СУ „Хр. Ботев“ – гр. Септември, I ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Пазарджик, СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Пещера, ОУ „Н. Рилски“- гр. Велинград, ОУ „Хр. Ботев“ – гр. Велинград.

Училищата, чиито ученици са получили най-нисък среден брой точки – между 14,42 и 8,33, са: ОУ „Хр. Ботев“ – гр. Пазарджик, ОУ „Хр. Ботев“ – с. Сарая, СУ „Хр. Смирненски“ – гр. Септември, ОУ „Г. Бенковски“ – с. Хаджиево, ОУ „Хр. Ботев“ – с. Юнаците, ОУ „В. Априлов“ –с. Синитова,  ОУ „Хр. Ботев“ – с. Исперихово, ОУ „Ст. Захариев“ – гр. Пазарджик, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Пазарджик, ОУ „Св. Кл. Охридски“ – с. Мокрище.

Предстои да се направи подробен и задълбочен анализ на регионално и на училищно ниво на резултатите от НВО – 2017/2018 учебна година, както и на дефицитите в знанията и уменията на учениците, за да се предприемат адекватни мерки за повишаване на постиженията им по  български език и литература и по математика.