Със заповед на министър Кирил Ананиев Министерство на здравеопазването обяви на сайта си вчера конкурс за възлагане управлението на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизиатрични заболявания „Света Петка Българска” ЕООД, гр. Велинград.

От кандидатите се изисква да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.

Те трябва да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност, а също така да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

Освен стандартният набор от документи, кандидатите трябва да представят и отделен плик с писмена разработка «Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период».

След конкурсът по документи предстои и събеседване с кандидатите, като от  тях се очаква да говорят по теми свързани със спецификите на лечебното заведение и най-вече методите за подобряването на финансовата му стабилност.

По време на събеседването комисията по провеждане на конкурса може да поставя и други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на държавните лечебни заведения.

Документите по чл.2, ал.3 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения могат да се получават от кандидатите в лечебното заведение всеки работен ден до 29.08.2018 г.

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на Министерство на здравеопазването, гр. София 1000, пл. „Света Неделя” № 5, в срок до 03.09.2018 г. всеки работен ден.

Конкурсът ще се проведе на 04.09.2018 г. от 10.30 часа в Министерство на здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя” № 5.

Конкурсът се налага заради подадената от досегашния управител на болницата д-р Елена Шопова.