Областният управител на Пазарджик беше домакин на второто за 2018г. заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Южен централен район /ЮЦР/, което се проведе днес в гр. Пазарджик. Във форума участваха представители на министерства, областните управители на областите Пловдив, Пазарджик, Кърджали и Хасково, кметове и представители на общините от района, представители на синдикални и браншови организации, представители на управляващите органи на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, и представители на НПО.

Социалното и икономическото развитие на ЮЦР през 2017 г. продължава да се характеризира с положителна промяна на ключовите макроикономически индикатори. По данни на НСИ, БВП на ЮЦР за 2016г. е малко над 13,2 млрд. лв., което представлява относителен дял от 14,03% в общия размер на БВП за страната. Това нарежда района на второ място по този показател след ЮЗР /Югозападен район/. Коефициентът на икономическа активност на населението на 15 и повече навършени години в Южен централен район през 2017 г. достига 55,3% при 55,4% средно за страната.

Наблюдава се сериозен ръст на показателя в сравнение с 2016г. Коефициентът на заетост на населението в ЮЦР на възраст 20-64 навършени години през 2017 г. е 71,3%, което съвпада със средното равнище за страната. Налице е ръст на заетостта в региона спрямо 2016г. с 5,2%. Данните бяха представени по време на заседанието в Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район (2014-2020 г.)  за 2017г.

Членовете на Съвета подкрепиха предложението на областния управител на Пазарджик Стефан Мирев, за осигуряването на финансови средства за изграждане на Околовръстен път на гр. Септември  и изграждане на транспортна връзка между с. Фотиново в община Батак, област Пазарджик и с. Селча в община Девин, област Смолян. Най-кратката пътна връзка между областите Пазарджик и Смолян.

По Оперативна програма „Региони в растеж“ от бенефициенти общини в Южен централен район, в процес на изпълнение са 84 проекта по различни приоритетни оси. Приключилите проекти са 17 на обща стойност 5,4 млн. лв. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, в ЮЦР до края на 2017г. са сключени 278 договора, одобрените средства са 41 млн. лв. По време на заседанието беше представен проект INSiGHTS – Интегрирани стратегии за бавен, зелен и здравословен туризъм по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“. Представител на Комисията за защита на личните данни запозна членовете на съвета с новите правила за защита на личните данни в сила от 25.05.2018г.

В края на заседанието областният управител на Пазарджик Стефан Мирев предаде ротационното председателство на областния управител на Хасково Станислав Дечев, който ще председателства РСР на ЮЦР през следващите шест месеца.