Близо сто хиляди души по-малко от сегашните 252 489 ще населяват областта през 2080 г. , сочат данните на статистиката, която прави прогноза на база на настоящите темпове за раждаемост и смъртност на населението. Ще се топим с около 10 000 души на пет години, а по този начин през 2080 г. тук ще живеят 71 891 мъже и 73 113 жени, това прави общо 145 004 човека.

Последната демографска прогноза, разработена в НСИ, за развитието на населението до 2080 г., е актуализирана през 2018 година. Начална точка на прогнозата е населението на страната към 31.12.2016 г., като прогнозата е съобразена с броя на демографските събития настъпили през 2017 година. Прогнозираното население е разпределено по пол и единични възрасти за всяка година от периода. Публикуваните данни са по петгодишни възрастови и календарни периоди.

През 2018 г. в НСИ е актуализирана и демографската прогноза за развитието на населението по пол и области в перспектива до 2080 година. Тенденциите в перспективното развитие на населението в областите по пол и възраст са обвързани със съответните проекции в националната прогноза общо за страната, която удовлетворява концепцията за конвергентност на страните от ЕС. НСИ може да предостави при поискване на потребителите прогнози по населени места по пол и възрастови групи, вкл. и по единични възрасти.

Статистиците предвиждат три възможни варианта за средната възраст на населението след шестдесет години.

При хипотеза за конвергентност: Този вариант се определя като реалистичен и е съобразен с нормативните изисквания на Европейския съюз за демографското и социално-икономическото развитие на страните членки. Към момента средната възраст на населението в нашата област е 57 години, за мъжете тя е 49.8 години, а за жените 64.6 г. През 2080 г. средната възраст на населението в областта ще е 83 години, като за мъжете е 77.4 г., а при дамите – 88.8 години.

II вариант (относително ускоряване): При този вариант се предполага , че демографското развитие ще протича при благоприятни социално-икономически процеси в страната. В такъв случай средната възраст на населението в областта през 2080 г. е 88.9 години, като за силния пол – 84.1 години, а за жените – 93.9 години. На практика столетниците ще бъдат повече, отколкото са сега. Според прогнозните данни на статистиката в цялата страна те ще бъдат над 2000 души, от които близо 400 ще са мъжете, а останалите – жени.

III вариант (относително забавяне): При този вариант развитието на населението е прогнозирано при хипотези за неблагоприятни социално-икономически процеси в страната. При този вариант през 2080 г. се очаква средната възраст на населението в областта да бъде 79.1 години, при мъжете – 73.1, а при жените – 85.3 години.

НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 31.12.2017 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ВЪЗРАСТ, МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛ
(Брой)
Статистически район
Възраст
Общо В градовете В селата
всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени
Общо за страната 7 050 034 3 422 409 3 627 625 5 181 755 2 494 068 2 687 687 1 868 279 928 341 939 938
Южен централен 1 417 432 688 530 728 902 957 162 460 006 497 156 460 270 228 524 231 746
0 12 952 6 560 6 392 9 019 4 602 4 417 3 933 1 958 1 975
1 – 4 53 622 27 570 26 052 38 166 19 572 18 594 15 456 7 998 7 458
5 – 9 70 385 36 284 34 101 50 021 25 877 24 144 20 364 10 407 9 957
10 – 14 66 468 34 175 32 293 46 020 23 705 22 315 20 448 10 470 9 978
15 – 19 63 352 32 716 30 636 43 911 22 552 21 359 19 441 10 164 9 277
20 – 24 62 708 32 464 30 244 42 798 22 034 20 764 19 910 10 430 9 480
25 – 29 83 797 42 964 40 833 57 864 29 002 28 862 25 933 13 962 11 971
30 – 34 94 916 49 106 45 810 66 969 33 837 33 132 27 947 15 269 12 678
35 – 39 100 947 52 762 48 185 71 732 36 754 34 978 29 215 16 008 13 207
40 – 44 105 783 54 789 50 994 75 466 38 360 37 106 30 317 16 429 13 888
45 – 49 103 595 53 028 50 567 71 506 35 741 35 765 32 089 17 287 14 802
50 – 54 97 342 48 572 48 770 65 557 31 779 33 778 31 785 16 793 14 992
55 – 59 104 302 51 229 53 073 69 941 33 506 36 435 34 361 17 723 16 638
60 – 64 101 468 47 790 53 678 67 097 30 910 36 187 34 371 16 880 17 491
65 – 69 93 722 41 317 52 405 60 586 26 478 34 108 33 136 14 839 18 297
70 – 74 74 670 30 740 43 930 46 365 18 905 27 460 28 305 11 835 16 470
75 – 79 57 220 22 034 35 186 33 244 12 555 20 689 23 976 9 479 14 497
80 – 84 42 451 15 226 27 225 24 373 8 451 15 922 18 078 6 775 11 303
85 – 89 20 874 7 112 13 762 12 500 4 162 8 338 8 374 2 950 5 424
90 – 94 5 987 1 861 4 126 3 533 1 081 2 452 2 454 780 1 674
95 – 99 816 221 595 471 138 333 345 83 262
100 + 55 10 45 23 5 18 32 5 27

В момента НСИ вече е в подготовка на 18 -то национално преброяване, което ще се състои през 2021 г., като годината е еднаква за всички държави – членки на ЕС, и е определена в Регламент (ЕС) 2017/712 на Комисията за определяне на референтната година и програмата за статистическите данни и за метаданните за преброяването на населението и жилищния фонд.

По време на срещата стана ясно, че преброяването е най-голямото изчерпателно статистическо изследване и осигурява качествена, детайлна и съпоставима на европейско ниво информация за броя и структурите на населението, както и за основни социално-икономически характеристики на лицата. То е и единственият изчерпателен източник на информация за броя и характеристиките на сградния и жилищния фонд, както и за броя, структурата и жилищните условия на домакинствата в страната.

Преброяването ще се проведе в изпълнение на ангажиментите на Република България по Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно преброяването на населението и жилищния фонд.

В съответствие със Закона за статистиката изчерпателните преброявания на населението и жилищния фонд се уреждат с отделен закон, поради което подготовката на преброяването стартира с разработване на концепция на национален закон и предварителна цялостна оценка на въздействието.

Във връзка с това НСИ организира обществени консултации по концепцията на законопроект за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 година. Консултациите ще бъдат проведени чрез Портала за обществени консултации и сайта на НСИ. За целта е изготвен Консултационен документ, който ще бъде публикуван на 9.07.2018 г. на www.strategy.bg и на сайта на НСИ на адрес: http://www.nsi.bg/bg/node/16367/ .

Предвидени са три регионални срещи с пряко заинтересовани страни (представители на областните и общинските администрации), две фокус групи с представители на министерства и държавни агенции и анкетно проучване сред широката общественост. В петък, 13 юли за такава среща са свикани областните управители и кметовете от район Южен централен. Тя ще се проведе в Пловдив.