25строителни

Здравейте, строителни отпадъци са изхвърлени пред входа на блока ни, почти до контейнера, но вече седмица никой не ги вдига.

Какъв е редът за изхвърляне и кой трябва да ги махне от там? Звъняхме на „Брокс“, а от там ни казаха, че това не е техен ангажимент.

Иванка Димова, Пазарджик

Здравейте, г-жо Димова!

Наистина сметоизвозващите фирми не са ангажирани с изхвърлянето на строителни отпадъци. Изхвърлянето им на територията на града е строго забранено и хората, които правят това подлежат на санкции. Те трябва да се освободят от отпадъците за своя сметка, като ги депонират  или да заплатят на фирмата, която се занимава с тази дейност.  Ако сте наясно с това, кой е изхвърлил отпадъците уведемете хората, за да се погрижат, в противен случай те ще трябва да заплатят предвидената от наредбата глоба.

След въвеждането в експлоатация Регионално депо за неопасни отпадъци – Пазарджик, Клетка 1, което обслужва девет общини от област Пазарджик, обединени в Регионално сдружение за управление на отпадъците – Пазарджик, на територията на депото, както и на територията на община Пазарджик, няма обособена площадка за строителни отпадъци, собственост на Община Пазарджик.
Съгласно чл. 7, ал.1 от Закона за управление на отпадъците: „Лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци и притежателите на отпадъци ги третират самостоятелно или ги предоставят за събиране, транспортиране и третиране на лица, които имат право да извършват тези дейности в съответствие с този закон.”
Фирмите, предоставящи специализирани площадки за събиране, третиране /рециклиране/ и оползотворяване на строителни отпадъци, са обособени според Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци, (издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и горите и министъра на здравеопазването, обн., дв, бр. 81 от 17.09.2004 г.).
Фирмите, отговарящи на изискванията, с обособени такива площадки, находящи се на територията на общините Пазарджик и Пловдив са, както следва:
1./ „АЛЕКСА-69” ЕООД с ЕИК:200455786,
с адрес: гр.Пазарджик, бул. „Княгиня Мария Луиза”89
МОЛ: Валентин Кирилов Василев.
тел за връзка:0896 616 616.
2/. „ВИС СТРОЙ 1″ЕООД с ЕИК: 203338393
адрес: гр. Пловдив , бул. „Шести септември” , № 152 А , ет. 2, офис 210Б;
МОЛ: Ивайло Николов Тошев.
тел. : 0888 347 444; 0884 874 787.
Площадката се намира на 9 –ти км, на път І-8 Пловдив-Пазарджик.