С нов шеф от днес е Общинският съвет на Велинград, след като бившият Бельо Мандраджиев подаде оставка и напуска съвета, заради личното си решение да подкрепи поставянето на мемориална плоча на ген. Атанас семерджиев, който е един от активните участници и инициатори на т.нар. Възродителен процес. На редовното заседание клетва положиха нови четирима души от листата на ДПС, като зам.-шефът на ДГС „Чепино“ Али Мареков замени Мандраджиев.

С нов шеф на Общинския съвет днес ще се сдобие и Пещера, след като съветниците гласуваха остраняването на сегашната председателка д-р Цветанка Лепарова. Според предварително оповестения дневен ред Общинските съветници трябваше да изслушат информация за проведените обществени поръчки от Община Пещера за периода януари 2018г. –юни 2018г., както и да приемат на отчет за реализирани продажби в Община Пещера за периода януари-юни 2018г, както и отчет за дейността на Общински съвет – Пещера и неговите комисии за периода месец януари 2018г. – юни 2018г.

Предвидено бе и приемането на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация  за мандат 2015-2019г. и изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на ОП „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ са част от дневния ред включен в поредното заседание.

Съветниците трябваше да разгледат и въпроса за създаване на общинско социално предприятие по озеленяване в Община Пещера и приемане Правилник за дейността му, във връзка с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа за осигуряване на заетост, социална и професионална интеграция на лица от рискови групи чрез социално предприятие в община Пещера“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. и а актуализация бюджета на Община Пещера за 2018г. и разчета за капиталови разходи за 2018г. са включени в дневния ред на местните депутати.

Номинациите за нов председател на Общинския съвет са за Петър Хамамджиев и инж.Красимир Киров.