Проверка на 31 плувни басейна, разположени на територията на нашата област, извърши през месец юли Областната комисия по водноспасителна дейност, сформирана със заповед на областния управител.
За нормалното функциониране на плувните басейни и плажове още преди началото на активния туристически сезон инспекторите от отдел «Държавен здравен контрол» в РЗИ Пазарджик издадоха предписания с подробни указания, касаещи максималното им обезопасяване, съгласно изискванията на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи.
Акцент при проверките бе поставен върху:
– регистрация на обектите в РЗИ – Пазарджик, като обекти с обществено предназначение, съгл. Закона за здравето;
– обособяване на спасителни постове с необходимото оборудване; – обслужване от спасител през цялото работно време на басейните;
– осигуряване на медицински чанти с необходимите медикаменти;
В хода на проверките се изискваха документи, като свидетелство и талон за правоспособност на спасителя за настоящата 2018 г., заверен от Регионалната структура на БЧК; медицинско удостоверение и трудов договор на спасителя; протокол от лицензирана фирма за извършена дезинсенкция и дератизация на площите около плувния басейн; протоколи от анализи на водата по микробиологични и химични показатели, удостоверяващи нейните качества. Извършен бе също преглед на състоянието на пречиствателните съоръжения, както и проверка на журналите за остатъчния хлор.
След приключване на проверките Областната комисия направи обобщение, басейните са добре подготвени за упражняване на дейността си и фирмите, стопанисващи обектите изпълняват нормативните изисквания. Установените нарушения са единични, като: талон на спасителя с изтекъл срок на заверка и недостатъчен брой спасителни постове, спрямо водната площ на обекта.
Издадени са 3 предписания от страна на РЗИ-Пазарджик.
Няма заповеди за спиране и актове за административни нарушения.