Официално регистрите по гражданско състояние се съставят в кметствата след 24-03-1893г. с приемането на правилник към Закона за забележаване на ражданията, женитбите и умиранията приет на 15-12-1892г. С приемането на закона за първи път се въвежда официална документална форма за доказване на събитията по гражданското състояние.

Преди въвеждането на актовете по гражданско състояние събитията раждане, женитби и умирания са се доказвали чрез свидетели и с писмен документ. Съществували са и църковни регистри.

От 01-01-1921 г. на основание Закон за регистър на населението от 19-12-1920 / ДВ. бр. 214 от 21-12-1921г. се въвеждат регистри за населението въз основа на сведения, които дават главите на домакинствата при общото преброяване на населението извършено на 31-12-1920г.

В регистъра се записват всички жители на общината, които имат постоянно местожителство в нея. Воденето на регистрите за населението се възлага на градските и общински кметове. Тези регистри са се водили до въвеждане на Единната система по гражданска регистрация през 1977 г., когато лицата са получили ЕГН.

Единният граждански номер (съкратено ЕГН, е-ге-не) представлява 10-цифрено число, което е уникално за всеки български гражданин или постоянно пребиваващ чужденец. Той служи за административен идентификатор на подлежащите на регистрация физически лица. ЕГН се получава при раждане в лечебно заведение или впоследствие – при издаването на акт за раждане. Еталонодържател на ЕГН е Единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН) към Главна дирекция Гражданска регистрация и административно обслужване (ГД ГРАО).

Първите шест цифри съответстват на датата на раждане (ГГММДД). Тъй като за годината на раждане са отделени само две цифри, могат да се кодират единствено годините между 1900 и 1999. Останалите години се представят по следния начин:

  • за родените преди 1 януари 1900 г. към месеца се прибавя числото 20,
  • за родените след 31 декември 1999 г. до 31 декември 2099 г. към месеца се прибавя числото 40.

Следващите три цифри (седма, осма и девета) са информация за областта в България и поредността на раждането, като деветата е четна за момче, и нечетна за момиче. Седмата и осмата са случайно генерирани според града.

Десетата цифра е контролна и се изчислява по следния алгоритъм:

  1. Всяка цифра се умножава със съответното ѝ тегло (виж таблицата)
  2. Сумата се дели на 11 с остатък,като от получената сума от коефициенти се изважда произведението на 11 , умножено по цялата част на полученото при деление число.Пример: Получен код-239. 239/11=21.72 – взимаме цялата част, умножена по 11=231. Правим разлика между двете числа: 239-231=8.
  3. Сумата се дели на 11 с остатък.
  4. Ако остатъкът от делението е по-малък от 10, тогава той се взема като контролна цифра, иначе за контрол се взима цифрата 0
Тегла на отделните цифри в ЕГН
Позиция 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Тегло 2 4 8 5 10 9 7 3 6

Пример: 6101047500 – Мъж, с дата на раждане 04.01.1961 г.
Забележка: ЕГН е коректен, но такова лице не съществува.