Заместник областният управител Йордан Кожухаров проведе днес работна среща с ръководители и представители на институции в област Пазарджик, които изпълняват дейностите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. В изпълнение указанията на заместник министър-председателя г-н Томислав Дончев, със заповед на областния управител Стефан Мирев се създава координационното звено (център) за осъществяване на координация между институциите на областно ниво по функционирането на Механизма от ПМС 100/2018. Ръководител на звеното е областният управител, в състава на координационният център са включени ръководителите на РУО, РЗИ, ОДМВР, РДСП, ТЗ „ГРАО“ и кметовете на общини в област Пазарджик.

Координационното звено (център) ще координира разработването на система от мерки за превенция на отпадането на деца и ученици от Област Пазарджик от образователната система съобразно анализа на данни, събрани от Информационната система за реализация на механизма (ИСРМ).

В област Пазарджик са формирани общо 57 екипа за обхват, които до 30.09.2018г. ще обходят 136 адреса на деца и ученици отпаднали от училище през учебната 2017/2018г. 62 от тези адреса са в община Пазарджик, 14 в община Велинград, 25 в община Септември. В останалите общини на региона адресите за обхождане са значително по-малко. През тази учебна година, районите за обхват се обвързват с прилежащите райони на училищата и детските градини. Отговорността за извършените проверки по адреси, е възложена на екипа, който работи в съответния район.

По данни на общините, от началото на годината до момента в област Пазарджик са наложени общо 120 наказания по реда на Закона за предучилищното и училищно образование.