На 27.09.2018 г.(четвъртък) в 11,00 ч. ще бъде официално открита обновената материалната база на ПГСС „Царица Йоанна“, гр. Пазарджик, съобщиха от Община Пазарджик.

Проектът „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна“ се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

Изпълнител  – „ДЖИ ПИ ГРУП“ АД с изпълнителен директор Стефан Тотев.

Договор за възлагане на обществена поръчка №99-ЗОП-131/14.09.2017 г. с предмет „Възлагане на дейности по Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор, при изпълнение на проект: „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна“, гр. Пазарджик“.

Обща стойност – 866992,48  лева без ДДС :

  • Проектиране – 32 000,00   лева без ДДС
  • Изпълнени СМР – 833 142,48 лева без ДДС
  • Упражняване на авторски надзор по време на строителството – 1 850,00 лева без ДДС

Строително-ремонтните дейности бяха извършени в периода 31.01.2018 – 30.05.2018 г.