Инструкцията за разпознаване на признаци на мъже и жени /камикадзе/ е изготвена във връзка с Общински план за противодействие на тероризма, който е  приет с Решение N:21 /28.02.2018 год.  и съгласуван с компетентните органи. Планът е изготвен в отговор на устойчиво нарастване нивата на терористична заплаха в глобален мащаб, в изпълнение на изискванията на чл.5 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност и чл.6,ал.3 от Закона за противодействие на тероризма.Той е и в съответствие със Стратегията за национална сигурност на РБългария, приета с решение на Народното събрание от 25.02.2011г., съобщиха от общинска администрация.

Инструкцията е изготвена с цел да подпомага и повишава способностите на служителите в Центровете  за услуги на гражданите за идентификация  на проблемни лица. Тя е част от набор на документи, има подпомагаща функция и е само за вътрешна информация.

Задачите и отговорностите на компетентните институции по противодействие на тероризма и овладяване на последствията от терористични актове произтичат от Закона за противодействие на тероризма, нормативни документи, уреждащи тяхната дейност,  взаимодействието им с други държави и недържавни субекти.

Министерства, ведомства и органите на местната власт изпълняват задачите си съгласно своите планове за действие, заповедите и разпорежданията на съответните ръководители.

Отговорностите на компетентните институции  по изпълнение на плана са посочени в приложение N:2 от Общински план за противодействие на тероризма.

 

Приложение N:2

 

ОТГОВОРНОСТИ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

 

 

  • Организира и ръководи защитата на населението при терористична дейност на територията на община Пазарджик.
  • Организира разработването и внася за приемане от общинския съвет на общинския план за действие при терористична дейност и предоставя данни на областния план.
  • Организира,координира и провежда превантивни мерки за недопускане или намаляването на последиците от терористични действия.
  • По искане на компетентните държавни органи въвежда и контролира изпълнението на ограничителните мерки спрямо гражданите,намиращи се на територията на общината,както и спрямо осъществяване на търговски и комунални дейности,доставка на електроенергия, топлоподаване, газоподаване , водоподаване, интернет доставчици и др.
  • Координира спасителни дейности и неотложни аварийно-възстановителни работи за ликвидиране на последствията от терористична дейност.
  • Извършва обмен на информация с оперативния дежурен на областна дирекция на МВР.
  • Организира и координира временното извеждане и предоставяне неотложна помощ на пострадалите граждани.
  • На основание Закона за автомобилните превози отправя искане към превозвачите за предоставяне на транспортни средства при извършване на спасителни дейности и при евакуация на хора,животни и материални ценности.