Приход от 2 100 000 лв. очаква общината през следващата година от продажби на общински имоти. Програмата за цялата година ще бъде дискутирана на предстоящата в четвъртък сесия на общинския съвет. В предложението изготвено от кмета Тодор Попов се сочи, че с Решение № 131/27.09.2018 г. Общинския съвет е одобрил Плана за действие на общинските концесии. Същата може да бъде актуализирана през годината, като следва да бъде в съответствие с плана. Изработената годишна програма съдържа десет раздела, както следва:

 І. Продажби на урегулирани поземлени имоти;

І.1. Продажби на урегулирани поземлени имоти и сгради в гр.Пазарджик 94 броя имоти с очаквани прогнозни приходи – 900 000 лева;

І.2. Продажби на урегулирани поземлени имоти в населените места в      община Пазарджик – 229 броя имоти с очаквани прогнозни приходи – 380 000 лева;

ІІ. Прекратяване на съсобственост – 8 броя имоти, както и тези, за които допълнително ще бъдат подадени искания през 2019 г. с очаквани прогнозни приходи – 40 000 лева;

ІІІ. Учредяване право на строеж, пристрояване и надстрояване – 30 броя имоти, както и тези, за които допълнително ще бъдат подадени искания през 2019 г.  с очаквани прогнозни приходи – 10 000 лева;

 ІV. Общински имоти за отдаване под наем – 45 броя имоти с очаквани прогнозни приходи 150 000 лева;

 1. Продажба на земеделски земи – 125 броя имоти с очаквани прогнозни приходи – 300 000 лева;

VІ. Концесии с очаквани прогнозни приходи 300 000 лева;

VІІ. Продажба на земя на собственик на законно построена върху нея сграда с очаквани прогнозни приходи – 30 000 лева;

VІІІ. Продажба на имоти, частна общинска собственост, за които има взето решение за разпореждане на Общински съвет Пазарджик с очаквани прогнозни приходи – 110 000 лева;

 1. Очаквани разходи по придобиване на недвижими имоти от Общината – 120 000 лева.
 2. Обекти от първостепенно значение по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ,

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

ЗА 2019 г.

І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради на територията на Община Пазарджик

 

 1. гр. Пазарджик

 

№  Населено място квартал Урегулиран поземлен имот – описание  площ на                    имота,кв.м. Акт за общинска собственост
1. гр.Пазарджикул. ”Екзарх Йосиф” 345 Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1452, съставляващ УПИ ІІ-880, търговия и услуги 116 кв.м. 4672/01.12.2016
2. гр. Пазарджикул.”Старобанска” 257”б” Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1487,съставляващУПИ VІ- 865, търговия и услуги 38,50кв.м.
3. гр. Пазарджикул.”Старобанска” 257”б” Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1486, съставляващУПИ VІІ- 866, търговия и услуги 31,50кв.м.
4. гр. Пазарджикул..”Д. Дебелянов” до кв. 432 Поземлен имот с идентификатор 55155.507.167,съставляващУПИ  V, търговия и услуги 3081кв.м. 4406/15.10.2015
5. гр. Пазарджикул.”Мургаш” 221”г” УПИ І  – общ. 256 кв.м.
6. гр. Пазарджикул.”Огоста” 221”г” УПИ ІІ  – общ. 301 кв.м.
7. гр. Пазарджикул.”Огоста” 221”г” УПИ ІІІ  – общ. 241 кв.м.
8. гр. Пазарджикул.”Огоста” 221”г” УПИ ІV- общ. 368 кв.м.
9. гр. Пазарджикул.”Огоста” 221”г” УПИ V  – общ. 294 кв.м.
10. гр. Пазарджикул.”Огоста” 221”г” УПИ VІ  – общ. 370 кв.м.
11. гр. Пазарджикул.”Мургаш” 221”д” УПИ   І  – общ. 240 кв.м.
12. гр. Пазарджикул.”Мургаш” 221”г” УПИ   ІІ  – общ. 50кв.м. УПИ   VІ  – общ. 370,00 кв.м.
13. гр. Пазарджикул.”Мургаш” 221”д” УПИ   ІІІ  – общ. 281 кв.м.
14. гр. Пазарджикул.”Мургаш” 221”д” УПИ   ІV  – общ. 300 кв.м.
15. гр. Пазарджикул.”Огоста” 221”д” УПИ   V – общ. 305 кв.м.
16. гр. Пазарджикул.”Огоста” 221”д” УПИ  V І  – общ. 350 кв.м.
17. гр. Пазарджикул.”Огоста” 221”д” УПИ  VІІ  – общ. 287 кв.м.
18. гр. Пазарджикул.”Огоста” 221”д” УПИ VІІІ  – общ. 234 кв.м.
19. гр. Пазарджикул.”Огоста” 221”д” УПИ ІХ  – общ. 380 кв.м.
20. гр. Пазарджикул.”Огоста” 221”д” УПИ   Х  – общ. 263 кв.м.
21. гр. Пазарджикул.”Огоста” 221”д” УПИ Х І – общ. 263 кв.м.
22. гр. Пазарджикул.”Мургаш” 221”е” УПИ   І  – общ. 426 кв.м.
23. гр. Пазарджикул.”Мургаш” 221”е” УПИ   ІІ – общ. 403 кв.м.
24. гр. Пазарджикул.”Мургаш” 221”е” УПИ  ІІІ  – за търг. и услуги 223 кв.м.
25. гр. Пазарджикул.”Огоста” 221”е” УПИ  ІV  – общ. 531 кв.м.
26. гр. Пазарджикул.”Огоста” 221”е” УПИ  V  – общ. 412 кв.м.
27. гр. Пазарджикул.”Огоста” 221”е” УПИ  V І – общ. 215 кв.м.
28. гр. Пазарджикул.”Огоста” 221”е” УПИ  V ІІ – общ. 262 кв.м.
29. гр. Пазарджикул.”Огоста” 221”е” УПИ  VІІІ  – общ. 423 кв.м.
30. гр. Пазарджикул.”Огоста” 221”е” УПИ  ІХ  – общ. 286 кв.м.
31. гр. Пазарджикул.”Огоста” 221”е” УПИ  Х  – общ. 279 кв.м.
32. гр. Пазарджик и с.Главиница Продажба на общински апартаментина настанените в тях наематели 30 бр.
33. гр.Батак,курортназона ”Цигов чарк”

 

30 Двуетажна масивна сграда, със застр. площ 37,30 кв.м.(Банята) в УПИ  -І инд.вилно стр. кв.30, п.и. 629 37,30 кв.м.
34. гр. Пазарджикул. “Йордан Ненов” №10

 

кв.481”б” Поземлен имот с идентифик.55155.504.290, съставл. УПИ  УПИ  ІХ- 290 и построените в него сгради с идентификатори  55155.504.290.1 – 99  кв.м. (жил. сграда) и  55155.504.290.2 – 16 кв.м ( гараж) 350 кв.м. 3940/08.08.2014г.
35. гр. Пазарджикул. “Заводска”

 

кв.4 -инд. зона Поземлен имот с идентификатор 55155.508.302, съставляващ УПИ  ХLV І – база на Заводски строежи в кв. 4 по плана на индустриална зона на гр. Пазарджик и построената в него  него сграда с   идентификатор 55155.508.302.1- със застроена площ  191 кв.м. 541 кв.м.
36. гр. Пазарджикул.”Пловдивска”

 

420 Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1627 396 кв.м. 1350/08.04.2009 г.
37. гр.Пазарджикул.”Кочо Честименски” 113 Поземлен имот с идентификатор 55155.506.1389 ,съст.УПИ ХXXV– жил. стр., търг. и услуги 263 кв.м. 4551/13.06.2016 г.
38. гр.Пазарджикул.”Кочо Честименски” 113 УПИ ХXXIV– жил. стр.,търг. и услуги 293 кв.м.
39. гр.Пазарджикул.„Ангел Кънчев” 335 УПИ XIII – търг. и усл.  228 кв.м.
40. гр.Пазарджикул.”Верила” 149 Поземлен имот с идентифик.55155.502.1998, УПИ XIII – 159 379 кв.м. 4856/24.07.2017
41. гр.Пазарджикул.”Рила” 148 Поземлен имот с идентификатор55155.502.99 392 кв.м.
42. Гр. Пазарджик,ул. „Чая” 2 Поземлен имот с идентификатор55155.528.49, ведно със сгради 1971 кв.м 1364/16.04.2009 г.
43. Гр. Пазарджик,ул. „Неофит Бозвели” 21 278 Поземелен имот с идентификатор 55155.503.194, ведно със сграда с идентификатор 55155.503.194.1 91 кв.м. 4478/11.02.2016 
44. Гр. Пазарджик,ул. „Йордан Ненов” 13 394 Сгради с идентификатори55155.504.326.1 и 55155.504.326.2, ведно със земя 256 кв.м. 4912/09.10.2017 
45. Гр. Пазарджик,ул. „Найден Геров” 5 184 Поземлен имот с идентификатор55155.501.597, ведно със сграда 200 кв.м. 4673/01.12.2016 
46. гр. Пазарджик, ул.”Георги Пенев” 25 126  Поземлен имот с идентификатор 55155.506.993 259 кв.м. 4780/22.03.2017 
47. гр. Пазарджикул.”Веслец”№ 2 539 Сграда с идентификатор 55155.502.654.13 с площ от 51 кв.м., на два етажа, предназначение – жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор 55155.502.654.14 с площ 7 кв.м., предназначение  складова база, склад 4754/24.02.2017г.
48. гр. Пазарджикул.”Веслец”№ 26 539 Сграда с идентификатор 55155.502.654.22 с площ от 39 кв.м., на два етажа, предназначение – жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор 55155.502.654.21 с площ 7 кв.м., предназначение  складова база, склад 4755/24.02.2017г.
49. гр. Пазарджикул.”Веслец”№ 28 539 Сграда с идентификатор 55155.502.654.19 с площ от 51 кв.м., на два етажа, предназначение – жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор 55155.502.654.20 с площ 6 кв.м., предназначение  складова база, склад 4756/24.02.2017г.
50. гр. Пазарджикул.”Веслец”№ 30 539 Сграда с идентификатор 55155.502.654.18 с площ от 48 кв.м., на два етажа, предназначение – жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор 55155.502.654.17 с площ 7 кв.м., предназначение  складова база, склад 4757/24.02.2017г.
51. гр. Пазарджикул.”Веслец”№ 32 539 Сграда с идентификатор 55155.502.654.15 с площ от 40 кв.м., на два етажа, предназначение – жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор 55155.502.654.16 с площ 7 кв.м., предназначение  складова база, склад 4758/24.02.2017г.
52. гр. Пазарджикул.”Веслец”№ 34 539 Сграда с идентификатор 55155.502.654.1 с площ от 39 кв.м., на два етажа, предназначение – жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор 55155.502.654.2 с площ 7 кв.м., предназначение  складова база, склад 4759/24.02.2017г.
53. гр. Пазарджикул.”Веслец”№ 36 539 Сграда с идентификатор 55155.502.654.3 с площ от 40 кв.м., на два етажа, предназначение – жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор 55155.502.654.4 с площ 7 кв.м., предназначение  складова база, склад 4760/24.02.2017г.
54. гр. Пазарджикул.”Веслец”№ 38 539 Сграда с идентификатор 55155.502.654.6 с площ от 52 кв.м., на два етажа, предназначение – жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор 55155.502.654.5 с площ 7 кв.м., предназначение  складова база, склад 4761/24.02.2017г.
55. гр. Пазарджикул.”Веслец”№ 40 539 Сграда с идентификатор 55155.502.654.7 с площ от 48 кв.м., на два етажа, предназначение – жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор 55155.502.654.8 с площ 7 кв.м., предназначение  складова база, склад 4762/24.02.2017г.
56. гр. Пазарджикул.”Веслец”№ 42 539 Сграда с идентификатор 55155.502.654.10 с площ от 40 кв.м., на два етажа, предназначение – жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор 55155.502.654.9 с площ 6 кв.м., предназначение  складова база, склад 4763/24.02.2017г.
57. гр. Пазарджикул.”Веслец”№ 44 539 Сграда с идентификатор 55155.502.654.12 с площ от 40 кв.м., на два етажа, предназначение – жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор 55155.502.654.11 с площ 7 кв.м., предназначение  складова база, склад 4764/24.02.2017г.
58. гр. Пазарджик,ул. „Христо Ботев” № 220 Поземлен имот с идент. 55155.506.584, ведно със сграда 219 кв.м. 3147/27.06.2013г. 
59. гр. Пазарджикул.”Струма”№ 45 503 Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1057 132 4843/22.06.2017г.
60. гр. Пазарджикул.”Струма” 503 Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1056 96 4842/22.06.2017г.
61. гр. Пазарджикул.”Луда Яна” 292 Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1218 376 кв.м.
62. гр. Пазарджикул. ”Луда Яна” №18 322 Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1744, ведно със сграда 242 кв.м. 4907/04.10.2017 г.
63. гр. Пазарджикул.”Ст.Стамболов Поземлен имот с идентификатор 55155.507.111 712 кв.м. 96/23.10.2017 г.
64. гр. Пазарджикул.”Гладстон” 1257 Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1427 20 кв.м.
65. гр. Пазарджикул.”Струма” 405 Г УПИ XXX-1055 240 кв.м.
66. гр. Пазарджикул.”Струма” 405 Г УПИ XV-1055 215 кв.м.
67. гр. Пазарджикул.”Спартак”№2А 420 Поземлен имот с идентификатор 55155.502.2000 227 кв.м. 4946/09.11.2017
68. гр. Пазарджикул.”Спартак” №2Б 420 Поземлен имот с идентификатор 55155.502.2001 181 кв.м. 4947/10.11.2017
69. гр. Пазарджикул.”Спартак” №2В 420 Поземлен имот с идентификатор 55155.502.2002 127 кв.м. 4948/10.11.2017
70. гр. Пазарджикул.”В. Априлов” 415А Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1372 142 кв.м. 4887/25.09.2017 г.
71. гр. Пазарджикул.”В. Априлов” 410В УПИ IV-1337 940
72. гр. Пазарджикул.”В. Априлов” 410В УПИ V-1337 876
73. гр. Пазарджикул.”В. Априлов” 413Б УПИ I-1366, 1376, за жилищно строителство – поз.имот с идент. 55155.503.1481 855 кв.м. 5179/09.10.2018 г.
74. гр. Пазарджикул.”Спартак” 425 УПИ XII-9626 347 кв.м.
75. гр. Пазарджикул.”Спартак” 425 УПИ XIII-9626 317 кв.м.
76. гр. Пазарджикул.”Спартак” 314А УПИ XXVII-1567 355 кв.м.
77. гр. Пазарджик,ул. „Рила” 62 Самостоятелен обект в сграда с идентифик. 55155.502.592.1.12 (гараж), 21.06 кв.м. 21.06 кв.м. 3068/12.03.2013 г.
78. гр.Пазарджикул.”Кочо Честименски” 4171 Поземлен имот 55155.501.1522,УПИ II -1522, за търг. 78
79. гр.Пазарджикул.”Странджата” 57 Поземлен имот с идентификатор 55155.528.191 339 5130/18.06.2018
80. гр.Пазарджикул.”Странджата” 57 Поземлен имот с идентификатор 55155.528.193 326 5129/18.06.2018
81. гр.Пазарджикул.”Странджата” 57 Поземлен имот с идентификатор 55155.528.194 437 5128/18.06.2018
82. гр.Пазарджикул.”Странджата” 57 Поземлен имот с идентификатор 55155.528.195 147 5152/18.06.2018
83. Гр. Пазарджик Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1596 5200 4525/2016 г.
84. Гр. Пазарджик, ул. „Пейо Яворов” № 2 258 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.361.1 250 4997/21.12.2017 г.
85. Гр. Пазарджик, ул. „Иван Соколов” № 54 22 Поземлен имот с идентификатор 55155.506.71 319
86. Гр. Пазарджик, ул. „Иван Чунчев” 59а Поземлен имот с идентификатор 55155.506.840 495 5146/2018 г.
87. Гр. Пазарджик, ул. „Райко Алексиев” 68 УПИ I-658, търг. и усл. 140
88. Гр. Пазарджик, ул. „Стоян Василев” 138 УПИ XI- търг. и усл. 60
89. Гр. Пазарджик, ул. „Епископ Дионисий” 436 УПИ XII- за гаражи 95
90. Гр. Пазарджик, ул. „Васил Априлов” 413 Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1467, УПИ V-1467, за търг. и усл. 40
91. Гр. Пазарджик, ул. „Стоян Ангелов” 2 УПИ XXVI-жил. стр. 250
92. Гр. Пазарджик, ул. „Стоян Ангелов” 2 УПИ XXVII-жил. стр. 190
93. Гр. Пазарджик, ул. „Петър Бонев” 78 УПИ X-за търг. и усл. 177
94. Гр. Пазарджик, ул. „Спартак” 314 Поземлен имот с идентификатор 55155.502.2188 115

 

Общо очаквани приходи от продажби на урегулирани поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради в гр. Пазарджик – 900 000 лева

 

 1. Населените места в община Пазарджик

 

по

ред

 

Населено място квартал Урегулиран поземлен имот -описание  Площ    на                    имота

 

Акт за общинскасобственост
  с.АлекоКонстантиново        
1. с.Алеко Константиново   60 УПИ V – общ.  880кв.м.
2. с.Алеко Константиново   60 УПИ VІ – общ.  880кв.м.
3. с.Алеко Константиново   60 УПИ VІІ – общ.  900кв.м.
4. с.Алеко Константиново   5 УПИ ХVІ – общ.  443 кв.м. 2633/22.11.2011г.
5. с.Алеко Константиново   54 УПИ VІІ – общ.  590 кв.м.
6. с.Алеко Константиново  54 УПИ VІІІ – общ.  600кв.м.
7. с.Алеко Константиново  54 УПИ ІХ – общ.  685кв.м.
8. с.Алеко Константиново 2 УПИ VІІІ -246 1 100 кв.м.
9. с.Алеко Константиново 60 УПИ III – общ. 881 кв.м.
10. с.Алеко Константиново 38 УПИ IX – 153, търг. и усл. 240 кв.м.
11. с.Алеко Константиново   54 УПИ І – общ.  587 кв.м.
12. с.Алеко Константиново   54 УПИ ІX – общ.  431 кв.м.
   с.Априлци

 

       
1. Априлци    4 УПИ V – търговия иУслуги 350кв.м. 8/09.01.2003г.
2. Априлци    41 УПИ ІV – общ. 1130 кв.м.
3. Априлци 4 Едноетажна масивна сграда в УПИ VІІ 36 6/2001 г.
4. Априлци 9 УПИ XVI -за услуги, ведно с построените в него сгради с площ 450 кв.м., с площ 470 кв.м., с площ 81 кв.м. с площ 21 кв.м. 4 300 кв.м. 9/2005 г.
           
  с.Братаница        
1. с.Братаница 82 УПИ ХV – общ. 688 кв.м. 3026/10.01.2013
2. с.Братаница 82 УПИ ХVІ – общ. 659 кв.м. 3027/11.01.2013
3. с.Братаница  82 УПИ ХVІІ – общ.  635 кв.м. 3028/11.01.2013
4. с.Братаница 82 УПИ ХVІІІ – общ. 637 кв.м. 3029/11.01.2013
5. с.Братаница 82 УПИ ХІХ – общ. 589 кв.м. 3030/11.01.2013
6. с.Братаница 82 УПИ ХХ – общ. 535 кв.м. 3031/11.01.2013
7. с.Братаница 82 УПИ ХХІ – общ. 518 кв.м. 3032/11.01.2013
8. с.Братаница 82 УПИ ХХІІ – общ. 534 кв.м. 3033/11.01.2013
9. с.Братаница 76 УПИ ХХІV – общ. 369кв.м. 4137/18.02.2015
10. с.Братаница 72 УПИ ІV – мнс 465кв.м. 4596/18.08.2016
           
 с.Величково

 

1. Величково 7 УПИ ІІ – общ. 1 010кв.м. 9/05.07.2000г.
2. Величково 7 УПИ ХІ – общ. 550кв.м. 11/05.07.2000г.
3. Величково 7 УПИ ХІV – общ. 605кв.м. 12/28.06.2000г.
4. Величково 8 УПИ ХVІ – общ.  675 кв.м.
5. Величково 8 УПИ ХVІІ – общ. 675 кв.м.
6. Величково 51 УПИ VІІІ – търговия и услуги 305кв.м. 614/19.03.2007г.
   
 с.Гелеменово

 

1. Гелеменово 49 УПИ V – общ. 484кв.м.
   
 с.Говедаре

 

1. Говедаре 37 УПИ І – общ. 840кв.м. 6/13.09.2000г.
2. Говедаре 37 УПИ ІІ – общ. 1 700кв.м. 7/13.09.2000г.
3. Говедаре 40 УПИ VІІІ – общ. 510кв.м. 10/12.12.2000г.
4. Говедаре 40 УПИ VІІ – общ. 640 кв.м. 11/12.12.2000г.
5. Говедаре 40 УПИ ХV – общ. 510кв.м. 12/12.12.2000г.
6. Говедаре 12 УПИ ХХV- 144 360 кв.м.
7. с. Говедаре 1 УПИ І – 4 391
8. с. Говедаре 1 УПИ ХІV -6 329
9. с. Говедаре 1 УПИ ІІІ – 7 656
10. с. Говедаре 1 УПИ ХІІІ -8 471
11. с. Говедаре 1 УПИ ХІІ -9 462
12. с. Говедаре 1 УПИ ІV -10 588
13. с. Говедаре 1 УПИ V -12 506
14. с. Говедаре 1 УПИ VІ -13 618
15. с. Говедаре 23 УПИ ХV – 212 430 444/09.11.2006
   
с.Дебръщица

 

1. Дебръщица извънрегулац Двуетажна масивнасграда – канцелария в

УПИ ХХVІІ  по

парцеларен план на

стопански двор

33/19.04.2005
2. Дебръщица 41 УПИ  VІІІ – общ. 616кв.м. 31/03.08.2004
3. Дебръщица 20 УПИ  ІІ – търг. и усл. 231
   
 с.Добровница

 

1. Добровница 18 УПИ Х- за услуги 390кв.м. 1306/10.02.2009г
2. Добровница 72 УПИ Х-общ. 860 кв.м. 49/12.01.1999 г.
3. Добровница 72 УПИ ІХ-общ. 850 кв.м. 48/12.01.1999 г.
4. Добровница 72 УПИ ХІІ-общ. 680 кв.м. 51/12.01.1999 г.
5. Добровница 72 УПИ ХІ-общ. 700 кв.м. 50/12.01.1999 г.
6. Добровница 75 УПИ VІІ-общ. 785 кв.м. 77/14.12.1999 г.
7. Добровница 75 УПИ VІІІ-общ. 900 кв.м. 78/14.12.1999 г.
8. Добровница 75 УПИ ІV-общ. 950кв.м. 74/14.12.1999 г.
9. Добровница 75 УПИ V-общ. 920 кв.м. 75/14.12.1999 г.
10. Добровница 75 УПИ VІ-общ. 950 кв.м. 76/14.12.1999 г.
11. Добровница 75 УПИ ІІ-общ. 920 кв.м. 72/14.12.1999 г.
12. Добровница 75 УПИ І-общ. 765 кв.м. 71/14.12.1999 г.
13. Добровница 75 УПИ ІІІ-общ. 920 кв.м. 73/14.12.1999 г.
14. Добровница 69 УПИ І-общ. 726 кв.м. 83/12.04.2002 г.
15. Добровница 69 УПИ ХХІ-общ. 957 кв.м. 18/28.04.1998 г.
16. Добровница 69 УПИ Х-общ. 594 кв.м. 101/21.09.2004г.
17. Добровница 73 УПИ І-общ. 680 кв.м. 3129/26.06.2013
18. Добровница 73 УПИ ІІ-общ. 741 кв.м. 3130/26.06.2013
19. Добровница 73 УПИ ІІІ-общ. 720 кв.м. 3132/26.06.2013
20. Добровница 73 УПИ ІV-общ. 717 кв.м. 3133/26.06.2013
21. Добровница 73 УПИ V-общ. 756 кв.м. 3134/26.06.2013
22. Добровница 73 УПИ VІ-общ. 801 кв.м. 3135/26.06.2013
23. Добровница 73 УПИ VІІ-общ. 702 кв.м. 3136/26.06.2013
24. Добровница 73 УПИ VІІІ-общ. 760 кв.м. 3137/26.06.2013
25. Добровница 73 УПИ ІХ-общ. 890 кв.м. 3138/26.06.2013
26. Добровница 73 УПИ ХІІ-общ. 726 кв.м. 3140/26.06.2013
27. Добровница 73 УПИ ХІІІ-общ. 798 кв.м. 3141/26.06.2013
28. Добровница 73 УПИ ХVІІ 735 кв.м. 3142/26.06.2013
29. Добровница 61 УПИ ХІІ 398 кв.м.
   
с .Звъничево

 

1. Звъничево 20”а” УПИ ХХV –общ. 700 кв.м. 2632/21.11.2011г
2. Звъничево 54 УПИ І –автомивка 254 кв.м.
3. Звъничево 54 УПИ ІІ –общ. 885 кв.м.
4. Звъничево 54 УПИ ІІІ –общ. 704 кв.м.
5. Звъничево 54 УПИ ІV –общ. 720 кв.м.
6. Звъничево 54 УПИ  V –общ. 672 кв.м.
7. Звъничево 54 УПИ VІ –общ. 642 кв.м.
8. Звъничево 54 УПИ VІІ –общ. 642 кв.м.
9. Звъничево 54 УПИ VІІІ –общ. 642 кв.м.
10. Звъничево 54 УПИ ІХ –общ. 590 кв.м.
11. Звъничево 54 УПИ Х –общ. 560 кв.м.
12. Звъничево 55 УПИ І –общ. 530 кв.м.
13. Звъничево 55 УПИ ІІ –общ. 520 кв.м.
14. Звъничево 47 УПИ ХІІ –556 513 кв.м. 3092/01.04.2013
15. Звъничево 20„б” УПИ-II-за производство, търговия и услуги 16 130 кв.м. 54/08.10.2004 г.
16. Звъничево 20 УПИ-XXV-общ. 747 кв.м. 2632/21.11.2011г.
17. Звъничево 50 УПИ VІ –559 735 кв.м.
18. Звъничево 46 УПИ XVІ 1300 кв.м.
   
 с. ИВАЙЛО

 

1. Ивайло 36”в” УПИ ХVІ-общ. 643кв.м. 27/03.11.2004 г.
2. Ивайло 36”б” УПИ ІІІ-213 842 кв.м.
3. Ивайло 36”б” УПИ VІ-224 517 кв.м.
4. Ивайло 36”б” УПИ ХVІ-220 530 кв.м.
5. Ивайло 36”а” УПИ ІІ-232 993 кв.м.
6. Ивайло 36”б” УПИ V -207 504 кв.м.
7. Ивайло 36”в” УПИ ІІ – 229 415 кв.м.
8. Ивайло 36”а” УПИ ІІІ-231 1079кв.м.
9. Ивайло 62 УПИ ХІ  – общ. 700 кв.м. 4038/17.10.2014г.
10. Ивайло 63 УПИ Х – общ. 432 кв.м.
11. Ивайло 11 УПИ ХІІІ-общ. 608 кв.м.
12. Ивайло 11 УПИ ХІV -общ. 656 кв.м.
13. Ивайло 11 УПИ ХV -общ. 704 кв.м.
14. Ивайло 11 УПИ ХVІ -общ. 644 кв.м.
15. Ивайло 12 УПИ ХХІV -общ. 720 кв.м.
16. Ивайло 12 УПИ ХХV -общ. 752 кв.м.
17. Ивайло 12 УПИ ХХVІІ -общ. 608 кв.м.
   
с.МАЛО КОНАРЕ
1. Мало Конаре 180 УПИ ІІ – СНС 850 кв.м. 8/08.05.2000г.
2 Мало конаре 180 УПИ ІІІ – СНС 760 кв.м. 9/08.05.2000г.
3. Мало Конаре 180 УПИ ІV – СНС 550 кв.м. 10/08.05.2000г.
4. Мало Конаре 180 УПИ V – СНС 558кв.м. 11/08.05.2000г.
5. Мало Конаре 180 УПИ VІ – СНС 556кв.м. 12/08.05.2000г.
6 Мало Конаре 180 УПИ VІІ – СНС 560кв.м. 13/08.05.2000г.
7. Мало Конаре 180 УПИ VІІІ – СНС 510кв.м. 14/08.05.2000г.
8. Мало Конаре 180 УПИ ІХ – СНС 540кв.м. 15/08.05.2000г.
9. Мало Конаре 180 УПИ ІV – СНС 602кв.м. 17/08.05.2000г.
10. Мало Конаре 180 УПИ ХV – СНС 578кв.м. 18/08.05.2000г.
11. Мало Конаре 90 УПИ ХІІІ – СНС 460кв.м. 710/17.08.2007г.
12. Мало Конаре 90 УПИ ХVІ – СНС 493кв.м. 711/17.08.2007г.
13. Мало Конаре 90 УПИ VІІ – СНС 493кв.м. 712/17.08.2007г.
14.  Мало Конаре 80 УПИ І – производств о и услуги 15 000кв.м. 1032/18.08.2008 г.
15. Мало Конаре 198 УПИ VІ – общ. 468кв.м. 2112/12.07.2010
16. Мало Конаре 198 УПИ VІІ – общ. 546 кв.м. 2113/12.07.2010
17. Мало Конаре 198 УПИ ІХ – общ. 503 кв.м. 2115/12.07.2010
18. Мало Конаре 198 УПИ Х – общ. 490 кв.м. 2116/12.07.2010
19. Мало Конаре 198 УПИ ХІ – общ. 480 кв.м. 2117/12.07.2010
20. Мало Конаре 198 УПИ ХІІ– общ. 480 кв.м. 2118/12.07.2010
21. Мало Конаре 199 УПИ ІІ – общ 475 кв.м. 2124/13.07.2010
22. Мало Конаре 199 УПИ ІІІ – общ 475 кв.м. 2125/14.07.2010
23. Мало Конаре 199 УПИ ІV – общ 475 кв.м. 2126/14.07.2010
24. Мало Конаре 199 УПИ V – общ 474кв.м. 2127/14.07.2010
25. Мало Конаре 199 УПИ VІ – общ 481 кв.м. 2128/14.07.2010
26. Мало Конаре 199 УПИ VІІ – общ 478 кв.м. 2129/14.07.2010
27. Мало Конаре 199 УПИ VІІІ – общ 553 кв.м. 2130/14.07.2010
28. Мало Конаре 199 УПИ ІХ – тп 110 кв.м. 2131/14.07.2010
29. Мало Конаре 199 УПИ Х – общ 482 кв.м. 2132/14.07.2010
30. Мало Конаре 199 УПИ ХІ – общ 480 кв.м. 3133/14.07.2010
31. Мало Конаре 199 УПИ ХІІ – общ 482 кв.м. 3134/14.07.2010
32. Мало Конаре 199 УПИ ХІІІ – общ 487 кв.м. 3135/14.07.2010
33. Мало Конаре 199 УПИ ХІV – общ 487 кв.м. 3136/14.07.2010
34. Мало Конаре 197 УПИ ХVІ – тп 79 кв.м. 1971/01.04.2010
35. Мало Конаре 31 УПИ ХХХІ –търг. и усл. 350 кв.м.
36. с. Мало Конаре 163 УПИ V-1289 747 кв.м.
37. с. Мало Конаре Стоп.двор Едноетажна масивнасграда (общ. обор)
38. с. Мало Конаре 1 УПИ ІV- безвредно производство, ведно спостр. в него триетажна сграда от 408 кв.м и пристройка на един етаж от 205 кв.м. и двете в груб вид 1045 кв.м. № 40/26.08.2005г.
39. Мало Конаре 150 УПИ ІІІ – снс 289 кв.м.
40. Мало Конаре 35 УПИ ХІ – снс 885 кв.м.
41. Мало Конаре 18 УПИ Х – 618 448 кв.м.
   
 с.Мокрище

 

1. Мокрище 4 УПИ ХХІІ –произв.дейност и услуги 1350 кв.м. 445/09.11.2006г.
2. Мокрище 38”а” УПИ І – общ. 1020 кв.м.
3. Мокрище 38”а” УПИ ІІ – общ. 1020 кв.м.
4. Мокрище 38”а” УПИ ІІІ – общ. 1020 кв.м.
5. Мокрище 38”а” УПИ ІV – общ. 1020 кв.м.
6. Мокрище 39 УПИ ІV – общ. 963 кв.м. 2310/15.12.2010 г.
7. Мокрище 39 УПИ V – общ. 1116 кв.м.
8. Мокрище 31 УПИ ХІХ –общ.
9. Мокрище 31 УПИ ХХ –общ.
   
с.Огняново 
1. с. Огняново  46 УПИ X- произв. дейност, търг. и усл., ведно със сграда от 485 кв.м. 990 5192/26.10.2018
2. с. Огняново 79 УПИ ХІ-общ. 720
с.Овчеполци 
1. с. Овчеполци 41 УПИ ХХІ-общ. 720 кв.м. 24/15.09.2003г
2. с.Овчеполци 4 УПИ Х- 130 832 кв.м. 2577/20.09.2011г.
3. с.Овчеполци 35 УПИ IV- 245 487 кв.м.
4. с.Овчеполци  40 УПИ I-произв., скл. дейност, търг. и усл. 2 814
5. с.Овчеполци  40 УПИ VI-произв., скл. дейност, търг. и усл. 2 371
6. с.Овчеполци  40 УПИ VII-произв., скл. дейност, търг. и усл. 1 024
7. с.Овчеполци  40 УПИ VIII-произв., скл. дейност, търг. и усл. 912
8. с.Овчеполци  41 УПИ XVI- търг. и усл. 483
9. с.Овчеполци  41 УПИ XXI-общ. 520
с. Пищигово
1. с. Пищигово 89 УПИ II-общ. 1 231 кв.м.
2. с. Пищигово 77 УПИ III-общ. 700
 с.Росен

 

1. Росен 6 УПИ ХІV – общ. 697кв.м. 13/08.01.2001г.
2. Росен 6 УПИ ХІІІ – общ. 720кв.м. 12/08.01.2001г.
3. Росен 6 УПИ ХІІ – общ. 787кв.м. 11/08.01.2001г.
4. Росен 6 УПИ ХІ – общ. 765кв.м. 10/08.01.2001г.
5. Росен 6 УПИ VІІІ – общ. 900кв.м. 8/08.01.2001г.
6. Росен 6 УПИ VІІ – общ. 832кв.м. 7/08.01.2001г.
7. Росен 7 УПИ ХІ – общ. 720кв.м. 6/08.01.2001г.
8. Росен 7 УПИ Х – общ. 589кв.м. 5/08.01.2001г.
9. Росен 7 УПИ ІХ – общ. 594кв.м. 4/08.01.2001г.
10. Росен 6 УПИ Х – общ. 765 кв.м. 3/01.02.2000г.
11. Росен 13 УПИ ХІV – общ. 525 кв.м.
12. Росен  17 УПИ ХVII – 126, ведно с едноетажна паянтова сграда  от 112 кв.м. 860 кв.м.
13. Росен  32 УПИ ІІ – общ., ведно със сграда 1176
   
 с. Сарая

 

1. Сарая 41 УПИ VII-32 523 кв.м. 4951/10.11.2017г.
   
 с. СБОР

 

1. с. Сбор 24 УПИ VII-общ. 910 5173/2018 г.
2. с. Сбор 27 УПИ I-общ. 1059
3. с. Сбор 27 УПИ II-общ. 1146
   
 с.Синитово

 

1. Синитово 26 УПИ ХІІІ – услуги 735кв.м. 48/07.04.2003г.
2 Синитово 75 УПИ V – общ. 1000кв.м. 4973/08.12.2017
3. Синитово 75 УПИ VІ – общ. 758кв.м. 4977/08.12.2017
4. Синитово 75 УПИ VІІ – общ. 681кв.м. 4978/08.12.2017
5. Синитово 75 УПИ ІХ– общ. 1238кв.м. 4979/11.12.2017
6. Синитово 75 УПИ Х – общ. 651кв.м. 4980/11.12.2017
7. Синитово 75 УПИ ХІ – общ. 689кв.м. 4981/11.12.2017
8. Синитово 75 УПИ ХІІ – общ. 724кв.м. 4982/11.12.2017
9. Синитово 75 УПИ ХІІІ общ. 595кв.м. 4983/11.12.2017
10. Синитово 75 УПИ ХІV общ. 756кв.м. 4984/11.12.2017
11. Синитово 73 УПИ ІХ – общ. 801
12. Синитово 38 самост.обект, съставл. помещение № 2 на площ от 22,76 кв.м. от едноетажна масивна сграда с площ от 154.95 кв.м., построена в УПИ XXIII-кметство и поща  
13. Синитово 77 УПИ ІV – общ. 480 96/2005 г.
14. Синитово 77 УПИ VІІ – общ. 808 99/2005 г.
   
 Хаджиево

 

1. Хаджиево 7 УПИ V-83 540 кв.м. 37/28.05.2001 год.
2. Хаджиево 34 УПИ ІХ общ. 919 кв.м. 2761/27.04.2012г.
3. Хаджиево 6 УПИ ІV-67 382кв.м. 1918/08.02.2010г.
4. Хаджиево 9 УПИ ІІІ-89 1470 кв.м. 3103/05.04.2013г
5. Хаджиево 9 УПИ ІV-общ. 1498 кв.м. 3102/05.04.2013г
6. Хаджиево 9 УПИ V-общ 917 кв.м. 3100/04.04.2013г
7. Хаджиево 9 УПИ VІІ-общ. 1188 кв.м. 3101/04.04.2013г
8. с. Хаджиево 7 УПИ VIII-42 840 40/28.05.2001 г.
   
 с.Црънча

 

1. Црънча 28 УПИ ХV – търговия и услуги, ведно с недовърш. двуетажна масивна сграда – 774 кв.м. 2 404кв.м. 1486/12.08.2009 г.
   
 с.Черногорово

 

 
1. Черногорово 88 УПИ ХІХ-общ. 876 кв.м.
   
 с.Юнаците

 

1. Юнаците 53 УПИ І- общ. 610 кв.м.
2. Юнаците 53 УПИ ІІ- общ. 544 кв.м.
3. Юнаците 53 УПИ ХІІ-общ. 452 кв.м.
4. Юнаците 53 УПИ ХІІІ- търг.и услуги 379 кв.м. 510/18.12.2006 г.
5. Юнаците 3 УПИ VІІ-49 326 кв.м. 1294/17.12.2008 г.
6. Юнаците 3 УПИ VІ-49 314кв.м.
7. Юнаците 7 УПИ  ХІІ –общ 264 кв.м. 702/ 06.07. 2007 г
8. Юнаците 35 УПИ  IV –300 799кв.м 4313/17.02.2015
9. Юнаците 37 УПИ ХІІ-общ. 264 кв..м.
10. Юнаците Самост.обект в сграда с идент.86074.52.39.1 110 кв.м.

 

Общо очаквани приходи от продажби на урегулирани поземлени имоти и сгради в селата – 380 000 лева.

 

Общо очаквани приходи от продажби на урегулирани поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради: 1 280 000 лева

 

 

ІІ. Прекратяване на съсобственост.

 

по

ред

 

Населено място квартал Урегулиран поземлен имот –описание  Площна           общинск.

Част-кв.м.

Акт за общинска собственост
1. гр. Пазарджик  134”б” УПИ ХІІ-търг. и услугис идентификатор

55155.506.392

64 кв.м.
2. гр. Пазарджикул. „Марица” 299 Поземелен имот с идентификатор 55155.502.1912 282 кв.м.
3. гр. Пазарджикул. „Марица” 299 Поземелен имот с идентификатор 55155.502.1907 73 кв.м.
4. гр. Пазарджикул. „Марица” 299 Поземелен имот с идентификатор 55155.502.1908 115 кв.м.
5. гр. Пазарджикул. „Дунав” 415”й” Поземелен имот с идентификатор 55155.503.931 26 кв.м.
6. с. Братаница  14 УПИ ІІІ –216 80 кв.м.
7. с. Овчеполци 40 УПИ V-търг., усл. И складова дейност 331
8. гр. Пазарджикул. „Кочо Честименски” Поз.имот с идент. 55155.501.1531, съставл. УПИ I-144,1463, за търговия 113
9. Всички допълнително подадени заявления за прекратяване на

съсобственост по реда на чл. 36 от ЗОС и чл. 15, ал. 5 от ЗУТ

 

Общо очаквани приходи от прекратяване на съсобственост:  40 000 лева

 

 

ІІI.Учредяване право на строеж, пристрояване и надстрояване

 

№по

ред

Населено място квартал Урегулиран поземлен имот –описа  Площ  на   застроява-не Акт за общинска собственост
1. гр. ПазарджикЖК”Устрем” 134”а” УПИ ІV-гаражи 567 кв.м.
2. гр. ПазарджикЖК”Устрем” 134”а” УПИ V-гаражи 568 кв.м.
3. гр. ПазарджикЖК”Устрем” 134”а” УПИ VІ-гаражи 253 кв.м.
4.  Гр. Пазарджикул.”Свобода” 139 УПИ  ІІІ – 1095, гаражи 86 кв.м.
5.  Гр. Пазарджикул.”Свобода 139 УПИ  І V– 1096, гаражи 117 кв.м.
6.  Гр. Пазарджикул.”Свобода” 139 УПИ Х І V–  за  гаражи 109 кв.м.
7.  Гр. Пазарджикул.”Свобода” 139 УПИ Х V–  за  гаражи 105 кв.м.
8.  Гр. ПазарджикУл.”Свобода” 138 УПИ Х –  за  гаражи 97 кв.м.
9. Гр. Пазарджикул.”Свобода” 138 УПИ ХІ –  за  гаражи 108 кв.м.
10.  Гр. Пазарджикул.”Свобода” 138 УПИ ХІІ –  за  гаражи 173 кв.м.
11.  Гр. Пазарджикул.”Свобода” 138 УПИ Х ІІІ–  за  гаражи 159 кв.м.
12. Гр. Пазарджикул. “Болнична” 146”б”(стар 416) УПИ Х –за гаражи 887 кв.м.
13. гр.Пазарджикул.”Стефан Караджа” 156 а УПИ ІIІ- за търг. И усл. 234 кв.м.
14. гр.Пазарджикул.”Стефан

Караджа”

156 а УПИ ІV- за търг. И усл 234 кв.м. .
15. гр.Пазарджикул.”Стефан

Караджа”

156 а УПИ VІ- за търг. И усл.  292 кв.м.
16. гр.Пазарджикул.”Стефан

Караджа”

156 в УПИ ІV – за търг. И усл. 222 кв.м.
17. гр.Пазарджикул.”Преспа” 242 УПИ IX за гаражи 118  кв.м.
18. гр.Пазарджикул.”Стоян Василев” 138 ПИ 55155.506.1324,УПИ X за гаражи 97  кв.м.
19. гр.Пазарджикул.”Пловдивска” 420 ПИ 55155.502.2053УПИ XXIV-1327, за гаражи 330
20. гр.Пазарджикул.”Васил Априлов” 413 УПИ IV-1467, за гаражи 1001
21. гр.Пазарджикул.”Петър Бонев” 134 УПИ I- за гаражи 265
22. гр.Пазарджикул.”Петър Бонев” 134 УПИ IV- за гаражи 567
23. гр.Пазарджикул.”Петър Бонев” 134 УПИ V- за гаражи 568
24. гр.Пазарджикул.”Петър Бонев” 134 УПИ VI- за гаражи 254
25. гр.Пазарджикул.”Петър Бонев” 78 УПИ VI- за гаражи 208
26. Гр. Пазарджик Поз. имот с идент. 55155.502.1768 234 кв.м.
27. Гр. Пазарджик Поз. имот с идент. 55155.10.330
28. Гр. Пазарджик Поз. имот с идент. 55155.506.3
29. Гр. Пазарджик Поз. имот с идент. 55155.506.1
30. Гр. Пазарджик Поз. имот с идент. 55155.506.2
31. Всички постъпили нови заявления за учредяване право на строеж и право  на пристрояване на жилищни сгради

 

Общо очаквани приходи от учредяване право на строеж, пристрояване и надстрояване – 10  000 лева

 

 

ІV. Общински имоти за отдаване под наем

 

   /от Общината/

1.  гр. Пазарджик СУ „Кирил  и Методий” Помещение с предназначение стомат. К-т 48.50кв.м. АПОС № 425/09.11.2000
2. с. Сбор УПИ ІІІ, В. 25 помещения с предназначение лекарски к-т 38.00 кв.м. АПОС № 1/19.06.2000
3. гр. Пазарджик ул. «Градски пазар» Помещение с предназначение за търговия 59.00 кв.м. АЧОС № 2649/23.01.2012
4. гр. Пазарджик ул. «Градски пазар» Помещение с предназначение за търговия 20.24 кв.м. АЧОС № 2638/06.12.2011
5. гр. Пазарджик ул. «Градски пазар» Помещение с предназначение за търговия 20.24 кв.м. АЧОС № 609/20.03.2002
6. гр. Пазарджик ул. «Градски пазар» Помещение с предназначение за търговия 12.88 кв.м. АЧОС № 2665/27.01.2012
7. гр. Пазарджик ул. «Градски пазар» Помещение с предназначение за търговия 20.24 кв.м. АЧОС № 2638/06.12.2011
8. гр. Пазарджик ул. «Градски пазар» Помещение с предназначение за търговия 19.78 кв.м. АЧОС № 2638/06.12.2011
9. гр. Пазарджик ул. «Градски пазар» Помещение с предназначение за търговия 40.02 кв.м. АЧОС № 2653/23.01.2012
10. гр. Пазарджик ул. «Градски пазар» Помещение с предназначение за търговия 45.00 кв.м. АЧОС № 2644/27.12.2011
11. гр. Пазарджик ул. «Градски пазар» Помещение с предназначение за търговия 24.00 кв.м. АЧОС № 2644/27.12.2011
12. гр. Пазарджик ул. «Градски пазар» Помещение с предназначение за търговия 28.00 кв.м. АЧОС № 2644/27.12.2011
13. гр. Пазарджик ул. «Градски пазар» Помещение с предназначение за търговия 61.00 кв.м. АЧОС № 2634/22.11.2011
14. гр. Пазарджик ул. «Градски пазар» Помещение с предназначение за търговия 43.00 кв.м. АЧОС № 482/17.04.2001
15. гр. Пазарджик ул. «Градски пазар» Помещение с предназначение за търговия 54.00 кв.м. АЧОС № 482/17.04.2001
16. гр. Пазарджик ул. «Градски пазар» Помещение с предназначение за търговия 75.00 кв.м. АЧОС № 2637/06.12.2011
17. гр. Пазарджик ул. «Градски пазар» Помещение с предназначение за търговия 22.00 кв.м. АЧОС № 2637/06.12.2011
18. с. Черногорово УПИ І, В. 31 Помещение с предназначение за стомат. К-т 30.30 кв.м. АПОС № 2/30.05.2000
19. гр. Пазарджик ул. „Любен Боянов” № 1 помещения с предназначение спортно-състезателна, трениров. И концертна д-ст 424.00 кв.м. АПОС № 287/27.11.2013
20. с. Величково УПИ І, В. 53 Помещение с предназначение за стомат. К-т 27.90 кв.м. АПОС № 8/15.06.2000
21. гр. Пазарджик ул. «Стоян Василев» № 6 Помещения с предназначение – за ученическо хранене 107.00 кв.м. АПОС № 157/28.12.1998
22. гр. Пазарджик УПИ Х-ТП, В. 4 Внтифи едноет. Сграда – трафопост 94.00 кв.м. АЧОС № 1425/24.06.2009
23. с. Априлци УПИ І, В. 4 помещение с предназначение – кафене 40.00 кв.м. АПОС № 1/19.06.2000
24. с. Априлци УПИ VІІ, В. 4 едноет. Вн. Сграда, с предназначение – за търговия 36.00 кв.м. АЧОС № 6/28.06.2001
25. с. Говедаре УПИ ІХ, В. 26 помещения с предназначение – аптека 42.45 кв.м. АПОС № 23/10.04.2003
26. с. Синитово УПИ ХХІІІ, В. 38 самост. Обект в сграда с предназначение – фриз. Салон 22.76 кв.м. АЧОС № 3111/16.05.2013
27. с. Синитово УПИ ХХІІІ, В. 38 самост. Обект в сграда с предназначение – за офис 34.32 кв.м. АЧОС № 3113/16.05.2013
28. с. Паталеница УПИ V, В. 39 помещение с предназначение – офис на медия 13.00 кв.м. АПОС № 16/21.03.2005

   /от БМ „СПЖФНСИ“/

   Улица, № Кв.м. Описание                         АОС №; квартал
  частна публична
1. СЗ”В.Левски” Внтификатори ПИ55155.503.423.1 18 .00  1 бр. Помещение – под стълбищното пространство  във фоайето на залата

 

Диабет 1 214/11.08.2011 г.215/18.08.2011г.

275 кв.

2. Спортен комплекс„Хебър”

Внтификатори на ПИ 55155.506.855.3

55155.506.855.4

240 кв.м.139 кв.м.. Спортна сграда , базаСъблекалня, санит. Възел, коридор, стая за треньора и склад Боен клуб„Щурм” 749/26.10.2016г. 

140 кв.

3. Спортен комплекс„Хебър”

Внтификатори на ПИ 55155.506.1241.2

48.00 2 бр. Помещения 

 

СъблекалнаФутбол.

Клуб

748/26.10.2016г
4. ул. „Марица” № 20Идентификатор ПИ

55155.502.1132.8

 

125.00 Част от втори етаж представляващ помещение с площ 125 км.м 837/11.09.2017г.1075/11.04.2018г.

295 кв.

5. ул. „Марица”№20Идентификатор ПИ

55155.502.1132.8

 

 

93.00 Част от втори етаж представляващ два бр. Помещения и фоайе – 93.00кв.м. Сдружение„Бъдеще” 837/11.09.2017г.1075/11.04.2018г

 

295 кв.

6. ул. „Марица”№20Идентификатор ПИ

55155.502.1131.1

 

121.00 Едноетажна масивна сграда – 121кв.м. Сдружение„Бъдеще” 937/21.11.2017г.295 кв.
7. Ул. „Пейо Яворов”№2

Внтификатори на ПИ

55155.503.361

12.00 1 бр. Помещение, находящи се на III етажв триетажна масивна сграда 786/01.07.2003 г.Кв.258
8. Ул. „Спартак”  №5 22.46 Гараж №1- 22.46 кв.м. гараж 3072/12.03.2013Кв. 317.
9. Ул. „Рила” №62Внтификатори на ПИ 55155.502.592 21.06 Гараж №2 –  21.06 кв. М гараж 3086/12.03.2013г.Кв.142
10. Ул. „Гео Милев”№20 12.50 Гараж  – 12.50 кв.м. гараж
11. ул. „Пловдивска”№2Внтификатори на ПИ 55155.503.436.1.11 70.00 1 бр. Помещение, находящо сена ІV етаж в  масивна сграда офис 4792/19.04.2017г.Кв.1361
12. Ул.”Ал. Стамболийски”№ 16

Идентификатор ПИ

55155.501.604

60.00 2 бр. Помещения на втория етаж отдвуетажна масивна сграда Дружество „Алеко” 2600/25.10.2011 г.Кв.207
13. СОУ „Г. Бенковски” 1068.00 Фут. Игрище с изкуст. Настилка подметален навес, рамкова констр. На

четири колони. 1089.00 кв. М.

 

Тенис клуб„Фаворит” 217/13.07.1999г.Кв.54
14. Ул.”П.Яворов”№10 32.00 1 бр. Помещение-32.00кв. м.; килер 2кв.м.м. И санитарен възел на първия етаж 744/01.11.2007г.Кв. 258
15. Ул. „П. Яворов” №10 14.00 1 бр. Помещение на втория етаж14.00 кв.м. 744/01.11.2007г.Кв. 258
16. Ул. „П. Яворов”№10Идентификатор ПИ

55155.503.354.1

14.00 1 бр. Помещение на втория етаж14.00 кв.м. 744/01.11.2007г.Кв. 258
17. Ул. „Пейо Яворов”№2

Внтификатори на ПИ 55155.503.361

19 кв.м. Помещение – 19.00 кв. М. СдружениеАктивни

потребители

4997/21.12.2017 г.Кв.258

 

 

Общо очаквани приходи от отдавани под наем имоти – 150 000 лева

 

 1. Продажба на земеделски имоти

 

Населено място ИМОТ ПЛОЩ
дка
1. гр. Пазарджик поземлен имот с идентификатор 55155.58.1 2,253
2. гр. Пазарджик поземлен имот с идентификатор 55155.7.59 10,238
3. гр. Пазарджик поземлен имот с идентификатор 55155.25.25 2.317
4. гр. Пазарджик поземлен имот с идентификатор 55155.25.6 1.100
5. гр. Пазарджик поземлен имот с идентификатор 55155.9.264 3.655
6. гр. Пазарджик поземлен имот с идентификатор 55155.9.265 1.258
7. с. Априлци поземлен имот с идентификатор 00571.503.8(стар ПИ 503008) 2.715
8.  с. Априлци поземлен имот с идентификатор 00571.503.16(стар ПИ № 503016) 4,939
9.  с. Априлци поземлен имот с идентификатор 00571.8.5  38.253
10. с. Братаница поземлен имот с идентификатор 06149.73.3(стар ПИ 073003) 26.054
11. с. Братаница поземлен имот с идентификатор 06149.73.4(стар ПИ 073004) 16.107
12. с. Братаница поземлен имот с идентификатор 06149.73.1(стар ПИ 073001) 16.372
13. с. Величково поземлен имот с идентификатор 10505.8.4(стар ПИ 008004) 8.158
14. с. Величково поземлен имот с идентификатор 10505.63.1(стар ПИ 063001) 2.308
15. с. Величково поземлен имот с идентификатор 10505.1.7(стар ПИ 001007) 3.890
16. с. Величково поземлен имот с идентификатор 10505.7.1(стар ПИ 007001) 0.655
17. с. Величково поземлен имот с идентификатор 10505.8.12(стар ПИ 008012) 3.250
18. с. Величково поземлен имот с идентификатор 10505.90.914(стар ПИ 000914) 113.371
19. с. Величково поземлен имот с идентификатор 10505.76.752(стар ПИ 000752) 13.992
20. с. Величково поземлен имот с идентификатор 10505.90.6(стар ПИ 090006) 0.971
21. с. Величково поземлен имот с идентификатор 10505.139.885(стар ПИ 000885) 0,150
22. с. Гелеменово Поземлен имот с идентификатор 14619.40.18(стар ПИ 000018) 30,303
23. с. Гелеменово Поземлен имот с идентификатор 14619.66.546(стар ПИ 000546) 0,845
24. с. Гелеменово Поземлен имот с идентификатор 14619.63.210(ПИ 000210) 1,145
25. с. Гелеменово Поземлен имот с идентификатор 14619.76.107(ПИ 000107) 6,039
26. с. Гелеменово Поземлен имот с идентификатор 14619.93.566 0,502
27. с. Гелеменово Поземлен имот с идентификатор 14619.77.549 1,667
28. с. Гелеменово Поземлен имот с идентификатор 14619.93.501 0,573
29. с. Главиница Поземлен имот с идентификатор 15028.79.1(стар ПИ 079001) 5,091
30. с. Говедаре Стопански двор – кантар
31. с. Говедаре Поземлен имот с идентификатор 15271.118.308 0,281
32. с. Говедаре Поземлен имот с идентификатор 15271.118.310 0,376
33. с. Говедаре Поземлен имот с идентификатор 15271.16.12(стар ПИ 016012) 1,148
34. с. Дебръщица Поземлен имот с идентификатор 20362.150.1(стар ПИ 150001) 0,639
35. с. Крали Марко поземлен имот с идентификатор 39428.191.250(стар ПИ 191250) 4.358
36. с. Крали Марко поземлен имот с идентификатор 39428.211.226(стар ПИ 211226) 0.308
37. с. Крали Марко поземлен имот с идентификатор 39428.211.222(стар ПИ 211222) 0.091
38. с. Мало Конаре Поземлен имот с идентификатор 46749.156.36(стар ПИ 156036) 1,248
39. с. Мало Конаре Поземлен имот с идентификатор 46749.156.37(стар ПИ 156037) 1,778
40. с. Мало Конаре Поземлен имот с идентификатор 46749.156.40(стар ПИ 156040) 1,213
41. с. Мало Конаре Поземлен имот с идентификатор 46749.156.42(стар ПИ 156042) 1,815
42. с. Мало Конаре Поземлен имот с идентификатор 46749.156.43(стар ПИ 156043) 1,866
43. с. Мало Конаре Поземлен имот с идентификатор 46749.156.44(стар ПИ 156044) 2,374
44. с. Мало Конаре Поземлен имот с идентификатор 46749.122.130(стар ПИ  122130) 1,012
45. с. Мало Конаре Поземлен имот с идентификатор 46749.122.135(стар ПИ  122135) 3,218
46. с. Мало Конаре Поземлен имот с идентификатор 46749.122.136(стар ПИ 122136) 3,251
47. с. Мало Конаре Поземлен имот с идентификатор 46749.122.138(стар ПИ  122138) 2,136
48. с. Мало Конаре Поземлен имот с идентификатор 46749.122.139(стар ПИ 122139) 2,151
49. с. Мало Конаре Поземлен имот с идентификатор 46749.123.173(стар ПИ  001467) 5,767
50. с. Мокрище поземлен имот с идентификатор 48876.71.24(стар ПИ 071024) 2.400
51. с. Овчеполци Поземлен имот с идентификатор 53285.116.4(стар ПИ  116004) 12,249
52. с. Овчеполци Поземлен имот с идентификатор 53285.116.13(стар ПИ  116013) 17,5
53. с. Овчеполци Поземлен имот с идентификатор 53285.115.15(стар ПИ  115015) 4
54. с. Овчеполци Поземлен имот с идентификатор 53285.115.11(ПИ 115011) 8,057
55. с. Овчеполци Поземлен имот с идентификатор 53285.116.19(стар ПИ  116019) 2
56. с. Овчеполци Поземлен имот с идентификатор 53285.116.34(стар ПИ  116034) 11,204
57. с. Овчеполци Поземлен имот с идентификатор 53285.56.80(стар ПИ  056080) 14,51
58. с. Овчеполци Поземлен имот с идентификатор 53285.56.61(стар ПИ  056061) 3,001
59. с. Овчеполци Поземлен имот с идентификатор 53285.125.1(стар ПИ  125001) 17,378
60. с. Овчеполци Поземлен имот с идентификатор 53285.114.15(стар ПИ  114015) 4,162
61. с. Овчеполци Поземлен имот с идентификатор 53285.114.17(стар ПИ  114017) 1,943
62. с. Овчеполци Поземлен имот с идентификатор 53285.115.3(стар ПИ  115003) 27,786
63. с. Овчеполци Поземлен имот с идентификатор 53285.114.10(стар ПИ  114010) 5,134
64. с. Овчеполци Поземлен имот с идентификатор 53285.114.11(стар ПИ  114011) 10,489
65. с. Овчеполци Поземлен имот с идентификатор 53285.114.21(стар ПИ  114021) 22,942
66. с. Овчеполци Поземлен имот с идентификатор 53285.115.5(стар ПИ  115005) 8,001
67. с. Овчеполци Поземлен имот с идентификатор 53285.115.25(стар ПИ  115025) 5,375
68. с. Овчеполци Поземлен имот с идентификатор 53285.116.18(стар ПИ  116018) 15,001
69. с. Овчеполци Поземлен имот с идентификатор 53285.116.14(стар ПИ  116014) 12,875
70. с. Овчеполци Поземлен имот с идентификатор 53285.56.67(стар ПИ  056067) 1,5
71. с. Овчеполци Поземлен имот с идентификатор 53285.56.70(стар ПИ  056070) 2
72. с. Овчеполци Поземлен имот с идентификатор 53285.56.72(стар ПИ  056072) 13
73. с. Овчеполци Поземлен имот с идентификатор 53285.56.51(стар ПИ  056051) 2
74. с. Овчеполци Поземлен имот с идентификатор 53285.56.29(стар ПИ  056029) 3
75. с. Овчеполци Поземлен имот с идентификатор 53285.56.25(стар ПИ  056025) 4
76. с. Овчеполци Поземлен имот с идентификатор 53285.57.7(стар ПИ  057007) 16,057
77.  с. Oвчеполци Поземлен имот с идентификатор 53285.10.4(стар ПИ № 010004) 8,912
78.  с. Oвчеполци Поземлен имот с идентификатор 53285.70.83(стар ПИ № 070083) 3,302
79.  с. Огняново поземлен имот с идентификатор 53335.800.3(стар ПИ № 800003) 8,078
80. с. Огняново поземлен имот с идентификатор 53335.601.22(стар ПИ 000021) 1.879
81. с. Огняново поземлен имот с идентификатор 53335.505.61(стар ПИ 000019) 0.654
82. с. Огняново поземлен имот с идентификатор 53335.142.28(стар ПИ 000119) 2,082
83. с. Огняново поземлен имот с идентификатор 53335.142.25 0,878
84. с. Паталеница поземлен имот с идентификатор 55556.33.35(стар ПИ 000715) 0.140
85. с. Паталеница поземлен имот с идентификатор 55556.33.52(стар ПИ 000724) 1.821
86. с. Пищигово Поземлен имот с идентификатор 56561.180.8(стар ПИ 180008) 11,886
87.  с. Пищигово поземлен имот с идентификатор 56561. 300.75(стар ПИ № 300075) 2,837
88.  с. Пищигово поземлен имот с идентификатор 56561.174.2(стар ПИ № 174002) 10,771
89.  с. Пищигово поземлен имот с идентификатор 56561.130.5(стар ПИ № 130005) 2,077
90.  с. Росен Поземлен имот с идентификатор 63032.82.31(стар ПИ № 082031) 2,619
91.  с. Росен Поземлен имот с идентификатор 63032.1.11(стар ПИ № 001011) 5,378
92.  с. Росен Поземлен имот с идентификатор 63032.172.1(стар ПИ № 172001) 1,34
93.  с. Росен Поземлен имот с идентификатор 63032.173.1(стар ПИ № 173001) 3,601
94.  с. Росен Поземлен имот с идентификатор 63032.144.7(стар ПИ № 144007) 4,346
95. с. Росен Трафопост в Стопански двор
96. с. Сарая Поземлен имот с идентификатор 65437.94.29(стар ПИ 000083) 7,724
97. с. Синитово поземлен имот с идентификатор 66559.29.12(стар ПИ 029020) 1.355
98. с. Синитово поземлен имот с идентификатор 66559.14.73(стар ПИ 014073) 3.986
99. с. Синитово поземлен имот с идентификатор 66559.14.80(стар ПИ 014069) 0,255
100. с. Сбор поземлен имот с идентификатор 65468.135.82 20,307
101. с. Сбор поземлен имот с идентификатор 65468.132.38 0,733
102. с. Цар Асен поземлен имот с идентификатор 78056.12.32(стар ПИ 012032) 41.406
103. с. Цар Асен поземлен имот с идентификатор 78056.18.13(стар ПИ 018013) 58.056
104. с. Цар Асен поземлен имот с идентификатор 78056.25.43(стар ПИ 025043) 28.380
105. с. Црънча поземлен имот с идентификатор 78570.145.27(стар ПИ 000478) 0.383
106. с. Црънча поземлен имот с идент. 78570.122.28,др. вид поз.имот, без определ.стоп. предназн. 1,380
107. с. Черногорово Поземлен имот с идентификатор 81089.2.2, (стар ПИ  002002) 1,709
108. с. Черногорово Поземлен имот с идентификатор 81089.2.3(стар ПИ  002003) 4,036
109. с. Черногорово Поземлен имот с идентификатор 81089.2.4(стар ПИ  002004) 1,414
110. с. Черногорово Поземлен имот с идентификатор 81089.2.5(стар ПИ  002005) 0,863
111. с. Черногорово Поземлен имот с идентификатор 81089.2.6(стар ПИ  002006) 0,693
112. с. Черногорово Поземлен имот с идентификатор 81089.2.18(стар ПИ  002018) 15,835
113. с. Черногорово Поземлен имот с идентификатор 81089.2.25(стар ПИ  002025) 17,13
114. с. Черногорово Поземлен имот с идентификатор 81089.2.26(стар ПИ  002026) 10,782
115. с. Черногорово Поземлен имот с идентификатор 81089.2.27(стар ПИ  002027) 11,54
116. с. Черногорово поземлен имот с идентификатор 81089.24.192(стар ПИ №024192) 13,826
117. с. Черногорово поземлен имот с идентификатор 81089.8.94(стар ПИ 008094) 15.866
118. с. Черногорово поземлен имот с идентификатор 81089.9.204(стар ПИ 009204) 29.917
119. с. Черногорово поземлен имот с идентификатор 81089.10.489(стар ПИ 010489) 6.795
120. с. Черногорово поземлен имот с идентификатор 81089.10.486(стар ПИ 010486) 10.475
121. с. Черногорово Поземлен имот с идентификатор 81089.11.244(стар ПИ  001069) 7,473
123. с. Черногорово Поземлен имот с идентификатор 81089.11.172(стар ПИ  001072) 24,569
124. с. Черногорово Поземлен имот с идентификатор 81089.11.180(стар ПИ  001076) 21,371
125. с. Юнаците поземлен имот с идентификатор 86074.115.10(стар ПИ 115010) 49.281

 

Общо очаквани приходи от продажба на земеделски  земи:  300 000 лева

 

 

       VІ.  ИМОТИ, ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ КОНЦЕСИЯ ПРЕЗ 2019 г.:

 

 № по ред  Обект на концесия

 

 Площ

кв.м.

 Акт за общинска

Собственост

 

1. Концесия за строителство за изграждане, управление и поддържане на спортен център за тенис на корт „Писковец”, която да се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 55155.505.985 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик,, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул. “Любен Боянов”, ведно със сгради и поземлен имот с идентификатор 55155.28.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик 34852 273/08.03.2013г.272/06.03.2013г.

 

2. Концесия за услуга за управление и поддържане на летателна площадка и предоставяне на летателни услуги, въздушни спортове и атракции, както и активен отдих за жителите и гостите на община Пазарджик, която да се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 56561.280.103, с. Пищигово, находящ се в местността „Потока”, с начин на трайно ползване: за летище. 13 620 4916/12.10.2017 г.
3. Концесия за ползване, включваща стопанисване, техническа експлоатация, текущо поддържане и ремонт на водоем и свързаните с него съоръжения, която да се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 53285.83.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овчеполци. 36755 956/29.11.2017 г.
4. Концесия за ползване, включваща предоставяне и управление на услуги рибовъдство, индивидуален и спортен риболов, туристическа, почивна и спортна дейност, напояване, която да се осъществява върху обект – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 32010.24.211 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло. 13389 5112/29.05.2018 г.
5. Концесия за услуга за изграждане, управление и поддържане на спортно-развлекателен комплекс „Зона на здравето”, която да се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 55155.508.747 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик,, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул. “Д-р Никола Ламбрев”, ведно със сгради. 27 847кв.м. 386/26.01.2015
6. Концесия за услуга за изграждане, управление и поддържане на спортно-развлекателен комплекс „Балона”, която да се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 55155.508.748 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик,, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул. “Д-р Никола Ламбрев”, ведно със сгради. 9 770кв.м. 385/24.01.2015
7. Концесия за услуга за предоставяне на спортни услуги в областта на спортните танци с цел популяризирането им сред децата, юношите и обществеността на общината, която да се осъществява върху обект – публична общинска собственост, находяща се в югозападната част на сграда с Внтификатори 55155.505.1153.1, разположена в ПИ с Внтификатори 55155.505.1153, ул. “Любен Боянов” № 1. 424 287/27.11.2013 г.

 

   ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ – 2019 г.:

 

 1. Очаквани приходи – 300 000 лв., в т.ч.:

1.1. Приходи от общински концесии – 40 000 лв.

1.2. Приходи от държавни концесии – 260 000 лв.

 

 

VІІ. Очаквани приходи от продажба на земя, частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда (без търг или конкурс) съгл. Чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 48 от Наредба  за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и  правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства – 30 000 лева.

 

               VIII. Очаквани приходи от продажба на имоти, частна общинска собственост, за които има взето решение за разпореждане на Общински съвет Пазарджик – 110 000 лева.

                

 

 № РЕШЕНИЯ НА ОБС ИМОТ ПЛОЩ КВ.М.
1. 238/18.12.2008 УПИ IV-общ., кв. 9, с. Тополи дол 763
2. 238/18.12.2008 УПИ V-общ., кв. 9, с. Тополи дол 695
3. 238/18.12.2008 УПИ VI-общ., кв. 9, с. Тополи дол 700
4. 238/18.12.2008 УПИ VII-общ., кв. 9, с. Тополи дол 725
5. 238/18.12.2008 УПИ VIII-общ., кв. 9, с. Тополи дол 670
6. 238/18.12.2008 УПИ IX-общ., кв. 9, с. Тополи дол 630
7. 226/27.11.2008 УПИ II-общ., кв. 78 a, с. Братаница 713
8. 226/27.11.2008 УПИ IV-общ., кв. 78 a, с. Братаница 504
9. 226/27.11.2008 УПИ V-общ., кв. 78 a, с. Братаница 517
10. 226/27.11.2008 УПИ VI-общ., кв. 78 a, с. Братаница 522
11. 211/30.10.2008 УПИ VIII-фурна., кв. 45, с. Черногорово 1780
12. 160/11.09.2008 УПИ X-търг. и усл., кв. 15, с. Гелеменово 195
13. 160/11.09.2008 УПИ X-общ., кв. 196, с. Мало Конаре 1235
14. 160/11.09.2008 УПИ XI-общ., кв. 196, с. Мало Конаре 1155
15. 160/11.09.2008 УПИ XII-общ., кв. 196, с. Мало Конаре 1163
16. 160/11.09.2008 УПИ XIII-общ., кв. 196, с. Мало Конаре 1090
17. 130/26.06.2008 УПИ IV –общ., кв. 75, с. Огняново 379,09
18. 102/27.05.2008 УПИ XVI-общ., кв. 52, с. Юнаците 693
19. 34/26.02.2009 УПИ XV – общ., кв. 52, с. Юнаците 818
20. 34/26.02.2009 УПИ XII – търг. и усл., кв. 55, с. Пищигово 2 350
21. 34/26.02.2009 УПИ XIII – за усл., кв. 15, с. Тополи дол 2 884
22. 53/26.03.2009 55155.506.160, кв.36 а ул. Христо Смирненски, гр. Пазарджик 152
23. 53/26.03.2009 УПИ XXIII- произв. дейн. И усл.., кв. 4, с. Мокрище 1045
24. 53/26.03.2009 УПИ VI – общ., кв. 77, с. Синитово 585
25. 81/23.04.2009 УПИ VIII – общ., кв. 76, с. Синитово 693
26. 81/23.04.2009 УПИ IX – общ., кв. 76, с. Синитово 646
27. 81/23.04.2009 УПИ X – общ., кв. 76, с. Синитово 731
28. 140/30.06.2009 УПИ III – общ., кв. 64, с. Априлци 600
29. 140/30.06.2009 УПИ V – общ., кв. 64, с. Априлци 800
30. 197/29.09.2009 УПИ IV – 84., кв. 7, с. Хаджиево 520
31. 197/29.09.2009 УПИ VI – общ., кв. 7, с. Хаджиево 750
32. 197/29.09.2009 УПИ VII – общ., кв. 7, с. Хаджиево 780
33. 197/29.09.2009 УПИ I – общ., кв. 8, с. Хаджиево 580
34. 197/29.09.2009 УПИ IV – общ., кв. 8, с. Хаджиево 600
35. 197/29.09.2009 УПИ V – общ., кв. 8, с. Хаджиево 570
35. 197/29.09.2009 УПИ XIII – общ., кв. 8, с. Хаджиево 580
37. 59/25.03.2010 УПИ X-търг., кв. 40, с. Юнаците 302
38. 59/25.03.2010 УПИ III-общ., кв. 3, с. Величково 700
39. 59/25.03.2010 УПИ XVI-общ., кв. 3, с. Величково 700
40. 59/25.03.2010 УПИ XVII-общ., кв. 3, с. Величково 745
41. 59/25.03.2010 УПИ XIV-общ., кв. 51, с. Величково 680
42. 59/25.03.2010 УПИ II-общ., кв. 76, с. Величково 980
43. 59/25.03.2010 УПИ II – за услуги., кв. 24, с. Дебръщица 220
44. 100/27.05.2010 УПИ VII –  търг. и услуги, кв. 33, с.Пищигово, ведно със сграда 1845
45. 100/27.05.2010 4 – ти етаж от сграда и ¼ от двор в УПИ XI – търг. и усл, кв. 43, с. Черногорово
46. 118/24.06.2010 УПИ XI-oбщ, кв. 52, с. Юнаците 828
47. 118/24.06.2010 УПИ II-oбщ, кв. 31, с. Говедаре 630
48. 118/24.06.2010 УПИ III-oбщ, кв. 31, с. Говедаре 600
49. 118/24.06.2010 УПИ XVII-48, кв. 4, с. Говедаре 333
50. 134/29.07.2010 УПИ XI-общ., кв. 197, с. Мало Конаре 412
51. 134/29.07.2010 УПИ XIII-общ., кв. 197, с. Мало Конаре 428
52. 76/28.03.2012 УПИ XIII-усл. И търг., кв. 52, с. Юнаците 318
53. 157/26.07.2012 УПИ IV-252., кв. 38, с. Хаджиево 693
54. 157/26.07.2012 УПИ I – общ., кв. 53, с. Хаджиево 939
55. 157/26.07.2012 УПИ II – общ., кв. 53, с. Хаджиево 971
56. 157/26.07.2012 УПИ III – 489., кв. 53, с. Хаджиево 986
57. 157/26.07.2012 УПИ IV-489, кв. 53, с. Хаджиево 1046
58. 153/25.07.2013 УПИ XI-общ., кв. 82, с. Братаница 443
59. 161/30.07.2014 УПИ XVIII-общ., кв. 52, с. Юнаците 693
60. 72/31.03.2016 Поземлен имот с идентификатор 55155.502.84,гр. Пазарджик, Ул. “Павел Бобеков”№38 425
61. 72/31.03.2016 Поземлен имот с идентификатор 55155.502.86,гр. Пазарджик, Ул. “Павел Бобеков”№42 410
62. 94/27.04.2016 УПИ VІ-общ., кв. 8, с. Хаджиево 600 600 кв.м.
63. 94/27.04.2016 УПИ VIІ-общ., кв. 8, с. Хаджиево 600
64. 94/27.04.2016 УПИ ІX-общ., кв. 8, с. Хаджиево 600
65. 94/27.04.2016 УПИ X-общ., кв. 8, с. Хаджиево 580
66. 94/27.04.2016 УПИ XІ-общ., кв. 8, с. Хаджиево 580
67. 94/27.04.2016 УПИ XIІ-общ., кв. 8, с. Хаджиево 580
68. 94/27.04.2016 УПИ I – общ., кв. 53, с.Алеко Константиново 484 484 кв.м.
69. 94/27.04.2016 УПИ VІІІ – общ., кв. 198, с. Мало Конаре 565
70. 117/31.05.2016 УПИ XI-446, фурна, ведно със сгради, кв. 50,с . Хаджиево 1152
71. 117/31.05.2016 УПИ XI-366, кв. 44, с . Хаджиево 990
72. 117/31.05.2016 УПИ XII-366, кв. 44, с . Хаджиево 1150
73. 117/31.05.2016 УПИ ІI – общ., кв.73, с. Синитово 539
74. 137/30.06.2016 УПИ XXIII-455, кв. 45, с . Звъничево 680
75. 261/21.12.2016 г. УПИ ХХХ – общ., кв. 20, с. Звъничево 855
76. 261/21.12.2016 г. УПИ ХХІХ – общ., кв. 20, с. Звъничево 825
77. 105/29.06.2017 г. УПИ V-общ., кв. 77, с. Синитово 525
78. 105/29.06.2017 г. УПИ I-общ., кв. 11, с. Юнаците 1 228
79. 164/26.10.2017 г. Самост. Обект в сграда с идент. 55155.503.436.1.11 с площ от 117 кв.м., предназначение-за офис, гр. Пазарджик, ул.„Пловдивска”№ 2, ет.4, кв. 1361
80. 11/31.01.2018 Поземлен имот с идентификатор 55155.505.1111, кв. 84, гр. Пазарджик, ул. ”К. Величков” 136 кв.м.
81. 11/31.01.2018 УПИ VIІ– общ., кв. 56, с. Алеко Константиново  610 кв.м.
82. 11/31.01.2018 УПИ ІХ– общ., кв. 56, с. Алеко Константиново  546 кв.м.
83. 11/31.01.2018 УПИ Х– общ., кв.56, с.Алеко Константиново  538 кв.м.
84. 33/28.02.2018 УПИ IV – 314, В. 5, с.Алеко Константиново 590 кв.м.
85. 33/28.02.2018 УПИ V – общ., кв. 1, с. Огняново 637 кв.м.
86. 55/29.03.2018 УПИ VІІІ – производство иуслуги, ведно със сгради, кв. 10, с. Цар Асен 1130кв.м.
87. 73/26.04.2018 УПИ I – общ., кв. 2, с. Мирянци 649 кв.м.
88. 73/26.04.2018 УПИ II – общ., кв. 2, с. Мирянци 874 кв.м.
89. 73/26.04.2018 УПИ III – общ., кв. 2, с. Мирянци 859 кв.м.
90. 73/26.04.2018 УПИ IV – общ., кв. 2, с. Мирянци 865 кв.м.
91. 73/26.04.2018 УПИ V – общ., кв. 2, с. Мирянци 916 кв.м.
92. 73/26.04.2018 УПИ VI – общ., кв. 2, с. Мирянци 1017 кв.м.
93. 73/26.04.2018 УПИ VII – общ., кв. 2, с. Мирянци 871 кв.м.
94. 73/26.04.2018 УПИ VIII – общ., кв. 2, с. Мирянци 1072 кв.м.
95. 73/26.04.2018 УПИ IX – общ., кв. 2, с. Мирянци 988 кв.м.
96. 73/26.04.2018 УПИ XI – общ., кв. 2, с. Мирянци 683 кв.м.
97. 73/26.04.2018 УПИ XII – общ., кв. 2, с. Мирянци 714 кв.м.
98. 108/28.06.2018 г. УПИ XIV-търг. и услуги, ведно с двуетажна масивна сграда със застроена площ 53 кв.м., кв. 8, с. Сбор 594
99. 124/31.07.2018 г. УПИ Х – общ., кв. 9, с.Алеко Константиново 488
100. 124/31.07.2018 г. УПИ I-16, кв. 3, с. Юнаците 314
101. 124/31.07.2018 г. УПИ XII-244, кв. 2, с. Алеко Константиново 1010
102. 155/26.10.2018 г. Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1324, ведно със сгради, кв. 410”б”, гр.Пазарджикул.”Дунав”№ 34 505
103. 155/26.10.2018 г. Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1326, ведно със сгради, кв. 410”б”, гр.Пазарджикул.”Дунав”№ 38 505
104. 155/26.10.2018 г. Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1331, ведно със сгради, кв. 410Б, гр. Пазарджик, ул.”Янтра” 265 кв.м.
105. 155/26.10.2018 г. Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1329, ведно със сграда, кв. 410Б, гр. Пазарджик, ул. ”Криволак” № 12 306 кв.м.
106. 155/26.10.2018 г. Поземлен имот с идентификатор 55155.25.128, гр. Пазарджик, мест. ”Мараша” 20 943 кв.м.
107. 155/26.10.2018 г. УПИ ХІV – общ., кв. 76, с. Братаница 585
108. 156/26.10.2018 г. УПИ I-производство и услуги, ведно с двуетажна масивна сграда със застроена площ 590 кв.м., кв. 35, с. Добровница 6189
109. 158/26.10.2018 г. Учредяване право на строеж в УПИ ІІI- Бензиностанция, кв. 156 б, гр.Пазарджикул.”Стефан Караджа” – поз. Имот 55155.501.1513 721

 

 

ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ ОТ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ИМОТИ В ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – 2 220 000 лева

 

 

 1. IX. Придобиване на недвижими имоти от Общината – разходи

 

 1. Придобиване на поземлени имоти от държавата за задоволяване на обществени потребности
 2. Изкупуване на поземлени имоти от частни лица за задоволяване на обществени потребности
 3. Изкупуване на поземлени имоти чрез отчуждаване за реализиране на обществени мероприятия:
 • отчуждаване за реализиране на улица „Атанас Бабата”, гр. Пазарджик
 • отчуждаване за реализиране на улица в с. Гелеменово, общ. Пазарджик
 • отчуждаване за реализиране на улица в с. Ивайло, общ. Пазарджик
 • отчуждаване за реализиране на в с. Паталеница, общ. Пазарджик
 • всички процедури по отчуждаване, които предстоят през 2019 год.

 

 

 

 

 

 

обект/населено място квартал Урегулиран поземлен имот – описание  Площ на           общинскатачаст – кв.м. Акт за общинска  собственост
1. Разширение на гробищен парк – гр. Пазарджик      
2. Разширение на гробищен парк – с. Мокрище      
3. Разширение на гробищен парк – с. Мало Конаре   Поз. Имот с идент. 46749.131.1141    

 

 

ОЧАКВАНИ РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТИ ОТ ОБЩИНАТА – 120 000 ЛЕВА

 

 

ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ ОБЩО:   2 100 000 лева