В края на м. декември, 2018 г. общинският съвет на община Пазарджик взе решение да възложи дейността на „Екопак България“ АД, като новата фирма да замени „Екобулпак“ АД. Във връзка с новият договор „Екопак България“ ще изгради система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на всички населени места в община Пазарджик, общо 23 на брой. Ще бъдат разположени общо 780 бр. цветни контейнери. Организацията ще оптимизира досега действащата система, като разположи трицветни контейнери за отпадъци от опаковки и отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло от домакинствата, административните и обществени сгради на територията на Община Пазарджик.

„Екопак България” АД работи с трицветна контейнерна система с доказана по-голяма ефективност и екологосъобразност:

  • сини контейнери – за събиране на хартиени и картонени отпадъци от опаковки;
  • жълти контейнери – за събиране на пластмасови и метални отпадъци от опаковки;
  • зелени контейнери – за събиране на стъклени отпадъци от опаковки.

Анализите показват, че в тях се събира по-качествен и чист отпадък, което допринася за увеличаване на разделно събираните отпадъци от опаковки и тяхното последващо рециклиране.

След изтеглянето на контейнерите на Екобулпак, „Екопак България“ има готовност да започне веднага разполагане на новите контейнери, съгласно списък с адреси изготвен от общината.

За обслужването на новите контейнери, „Екопак България“ АД осигурява специализирани сметосъбиращи автомобили, които са с монтирани GPS системи за директен достъп в “реално време”.

Предвидено е Графикът за обслужване на системата да бъде всяка седмица се обслужват сини и жълти контейнери, а веднъж в месеца се обслужват зелените контейнери.