Проектът на бюджета за 2019 година предстои да бъде внесен в Общински съвет – Панагюрище, съобщиха от там. По време на обсъжданията, които се състояха на 8,9 и 10 януари, бе дадена възможност на всички присъстващи да изкажат своето мнение и предложения по проекта на бюджета.

Основните акценти в Бюджет 2019 са:

– Неповишаване размера на местните данъци и такси;

– Увеличение на инвестициите в образованието, в т.ч. и за подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура, с цел непрекъснато развитие на позитивна панагюрска образователна система;

– Увеличаване на инвестициите за амбициозно развиваща се среда от социални и здравни услуги за нуждаещите се, в т.ч. чрез благоустрояване с местни средства на дневния център за деца, младежи и дневния център за възрастни с увреждания; преустройство на общинска собственост в сграда за домашен социален патронаж, детска млечна кухня; инвестиции в ДКЦ – Панагюрище за подобряване на условията на средата;

– Дофинансиране и подкрепа на културните институции. Устойчивост във финансирането на разнообразен културен календар за утвърждаване на Община Панагюрище като привлекателен културно-исторически център с развиващ се туристически потенциал;

– Подкрепа за развитие на спорта в община Панагюрище чрез подобряване на условията за спорт и отдих. Безвъзмездно ползване на общинската спортна база.

– Успешна реализация на проекти по ОП „Региони в растеж“ – градска инфраструктура – рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище; многофамилни жилищни сгради – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обществени институционални сгради.

– Интегриран подход за рехабилитация на улични настилки, тротоари и водопроводи в населените места на общината; изграждане на система за видеонаблюдение.

– Кандидатстване и реализиране на проекти с външно финансиране.

– Повишаване качеството на услугите сметосъбиране и сметоизвозване във всички населени места на територията на община Панагюрище чрез подмяна на съдовете и увеличаване на техниката за дейностите.

– Реконструкция и изграждане на улично осветление, с цел подобряване на енергийната ефективност и повишаване осветеността на уличните платна.

Проектът на Бюджет 2019 година е съобразен с приетите от Общински съвет-Панагюрище наредби, правилници, с приоритетите на Общинския план за развитие на община Панагюрище 2014-2020 година и Програмата за управление на община Панагюрище 2015-2019, с предложенията на кметовете на кметства, предложенията на ръководителите на бюджетни звена, предложения на местната общност и предвижда устойчивост и надграждане на дейностите във всички сфери на обществените услуги.

В приходната част са отразени размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Панагюрище за 2019 година, определени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 година и очакваните постъпления от общинските данъчни и неданъчни приходи.

В разходната част за делегираните от държавата дейности са планирани средства за трудови разходи, издръжка и капиталови разходи, при спазване на изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 година и указанията на Министерство на финансите. В плана за разходите, в частта за делегираните от държавата дейности, са разпределени всички средства, определени по Единни разходни стандарти. При прогнозиране на разходите за местни дейности е направена максимално реалистична преценка.

Инвестиционните разходи в община Панагюрище са за нови и преходни обекти, като се акцентира върху ремонти по изграждането, ремонта и поддържането на пътната и улична мрежа, имотите общинска собственост, образователната инфраструктура, социалните и здравни услуги. Запазва се приетия през 2019 година механизъм на разпределяне на средства за инвестиции по кметства.

Рамката на общинския бюджет за 2019 година е на стойност 23 040 643 лева, от които за държавни дейности – 10 880 629 лева, за местни дейности – 11 458 290 лева и 701 724 лева за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи.

Инвестиционната програма на общината за настоящата година е на стойност 6 647 599 лева, от които 2 608 770 лева – финансиране със средства от Европейския съюз, 3 606 029 лева – собствени бюджетни средства и 432 800 лева – целеви трансфери от Държавния бюджет.

Предстои детайлно разглеждане на проекта на бюджета за 2019 година в постоянните комисии на Общинския съвет.