Община Стрелча обявява прием на документи на лица, имащи право да закупят дървесина, предоставена от Общински горски територии – Стрелча по ценоразпис за минимални цени за отоплителен сезон 2019/2020 г. в срок до 28.02.2019г.

Критериите за подбор на лицата са определение с Решение № 583 от редовно заседание на Общински съвет – Стрелча на 28.11.2018 г., взето с Протокол № 49 и са както следва: 1. Лица, включително и тези ненавършили пълнолетие, получаващи само минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност и наследствени пенсии, неподпомагани по реда на чл.9 от ППЗСП и по Наредба №РД-07-5 от 2008 г. за отпускане на целеви помощи за отопление;

2. Лица и семейства, пострадали при бедствия за съответната календарна година;

3. Инвалиди с експертно решение от ТЕЛК и НЕЛК за трайно намалена работоспособност 70% и над 70%, които не са подпомагани по Наредба №РД-07-5 от 2008 г. за отпускане на целеви помощи за отопление;

4. Ветерани от Втората световна война;

5. Самотно живеещи лица над 70 г. с доход до 300 лв. с включени добавки, които не са подпомагани по Наредба №РД-07-5 от 2008 г. за отпускане на целеви помощи за отопление;

6. Лица над 75 г., съжителстващи с други лица и семейства с доход до 280 лв. с включени добавки;

7. Участници в доброволни формирования, взели участие в предотвратяване на бедствия и аварии, по предложение на кметовете на населени места.

Лицата, отговарящи на посочените критерии и с постоянен адрес на територията на община Стрелча могат да получат дърва за огрев до 4 /четири/ пространствени куб.м.
Право на закупуване има само едно лице от домакинството.

Заявленията и документите, удостоверяващи наличието на един от горепосочените критерии се подават в звено „Деловодство” на Общинска администрация – Стрелча, пл. „Дружба” 2, етаж 1, и в кметствата на населените места от общината, всеки работен ден от 8.30 ч. до 12.00 ч. и 13.00 ч. до 17.30 ч. до 28.02.2019 г.

Списъкът на правоимащите ще се състави от комисия, назначена от кмета на община Стрелча.

Предоставянето на дървесината ще бъде извършена в срок до 31.12.2019 г. Процедурата по предоставянето включва: заплащане на такси, издаване на превозен билет и позволително, маркиране на дървесината от горския стражар. Организацията по рязане, товарене, транспорт и разтоварване на дървесината е за сметка на правоимащите.
Продажбата на широколистна дървесина е по цена от 18 /Осемнадесет/ лева без ДДС или 21.60 /Двадесет и един и 60 ст. / лева с ДДС за пространствен куб.м., определена по Ценоразпис – Приложение №3.1 към Решение №212 от 27.10.2016 г. на Общински съвет – Стрелча. За иглолистна дървесина по цена 10 /десет лева/ без ДДС или 12.00лв./дванадесет лева/ с ДДС

Образците на заявленията и декларациите могат да се изтеглят от информационния сайт на община Стрелча в рубриката „Обяви и съобщения” като приложения към настоящата обява http://www.strelcha.bg или да бъдат получени в деловодството на Община Стрелча и в кметствата на населените места.

Линк към заявлнието и декларацията

http://www.strelcha.bg/novini%201/zaiav_darva2018.doc
http://www.strelcha.bg/novini%201/dekl_darva2019.doc