Цената на битовата вода в община Брацигово ще остане непроменена през тази година, това заяви председателят на Общинския съвет – Надежда Казакова. Решението за това е било взето по време на петъчната редовна сесия, която започна с извънредна точка – направеното инвестиционно намерение на китайска фирма да рециклира пластмаса в Брацигово.

Хората бяха много емоционални и не обърнаха внимание, на това, което стана в залата след дискусията, по време на която ние категорично заявихме, че сме на страната на гражданите, допълни госпожа Казакова.

Повечето брациговци реагираха на казуса, без да бъдат достатъчно добре информирани. Надяваме се, че вече няма напрежение, тъй като фактите бяха сложени на масата. По-важно е обаче това, че през следващата година всички жители на общината ще продължат да плащат по старите тарифи за употребената от тях вода за питейно-битови нужди.

28надежда казакова

При изпълнение на бизнес плана КЕВР утвърждава цените заложени в него, за съответната година, ако дружеството е изпълнило инвестиционната си програма за годината. Тъй като „Инфрастрой“ ЕООД гр. Брацигово е изпълнило инвестиционната си програма за 2018 година и отчитайки инфлацията за 2018 година със свое Решение № Ц-20/28.12.2018 г. КЕВР  бе утвърдило нови цени за ВиК услуги, както следва:

Цена за доставяне – 0.889 лв./куб. м. без ДДС, Цена за отвеждане – 0.112 лв./куб. м. без ДДС, Цена за пречистване битови – 0.313 лв./куб. м. без ДДС.

Но Общински съвет взе Решение, с което намаля тези цени, като ги оставя като миналогодишните, тъй като доходите на голяма част от населението са ниски и това и би довело до влошаването на тяхното социално положение. Друга причина за взетото решение е увеличаването на демографския срив в общината, поради обезлюдяването ѝ чрез миграция за търсене на по-високи трудови доходи в други общини. – допълни г-жа Казакова.

Цените на ВиК услугите за 2019 г. остават същите, като през 2018 г., а именно:

Цена за доставяне – 0.833 лв./куб. м. без ДДС

Цена за отвеждане – 0.111 лв./куб. м. без ДДС

Цена за пречистване битови – 0.303 лв./куб. м. без ДДС.

Разпорежда предварително изпълнение на решението от деня на приемането му, за да може ВиК операторът „Инфрастрой“ ЕООД Брацигово да има основания да начислява предложените ВиК услуги с нови цени, считано от 01.01.2019 г.