Двегодишният проект за климатични промени и екология „“, в който участва Гимназията по икономика в Пазарджик ще има уеб страница и собствено лого.

На 24-ти и 25-ти януари 2019г.  се проведе втората партньорска среща по проект „Моят виртуален град“ в град Веление, Словения. По време на срещата бяха уточнени конкретните области, в които ще се обучават  учителите през първата година на проекта;  участниците одобриха дизайна на уебстраницата и се  проведе финалния етап от конкурса с допуснатите предложения за лого.

Припомням, че проектът стартира през октомври 2018 г. и е с продължителност 24 месеца. Основната му цел е да повиши знанията, уменията и компетенциите на учители и ученици от средните училища в градовете  Пазарджик, Кочани (Македония) и Веление (Словения) по теми свързани с местното самоуправление, екология и опазване на околната среда, климатични промени и устойчива употреба на енергийните източници.

От българска страна, пилотно училище е Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт в Пазарджик. Община Пазарджик ще участва като представител на местното управление, а като представител на неправителствения сектор – сдружение „Център за устойчивост и икономическо развитие“. От Македония и Словения ще участват също по 3 организации: средно училище, публична институция и неправителствена организация.

Планира се учениците след участието си в проекта да се запознаят с предимствата на образователния подход „учене чрез действия“ по теми с  голям обществен интерес. Техните преподаватели ще се запознаят и ще прилагат иновативни практики за обучение чрез отворени образователни ресурси (OER Web 2.0) и  платформа за сътрудничество и обмяна на добри практики eTwinning.