Текстовете на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик ще бъде приведена утре в съответствие с по-високите по степен нормативни актове, а имено Закона за местните данъци и такси. Предстои те да бъдат гласувани от местните общински съветници по време на редовното им заседание. Освен новите данъци за колите, съветниците ще регламентират и стойността на новите ни данъци за сградите.

Предвидена е промяна в начина на определяне на данъка върху превозните средства. Облагането за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5т. ще става по два компонента- имуществен и екологичен и се определя по следната формула:

ГДПС=ИмК х ЕК,

Където:

ГДПС е годишния размер на данък превозно средство за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5т;

ИмК е имуществен компонент, който  се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила по следната формула:

ИмК=(CkW x Кгп ),

Където:

CkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя.

Предлага се частта от размера на данъка в зависимост от мощността на двигателя да се определи в следните стойности:

  1. до 55 kW включително – от 0,40 лв. за 1 kW;
  2. над 55 kW до 74 kW включително- от 0,54 лв. за 1 kW;

3.над 74 kW до 110 kW включително – от 1,10 лв. за 1 kW;

4.над 110 kW до 150 kW включително – от 2,00 лв. за 1  kW;

5.над 150 kW до 245 kW включително – от 2,00 лв. за 1 kW;

  1. над 245 kW- от 2,10 лв. за 1 kW.

Горните размери на данъка са съобразени с принципа на съразмерност и справедливост при заплащане на данък превозно средство. Считаме, че не са налице условия за увеличаване на стойността на ставката, поради което се запазват досегашните ставки определени в предходни решения на Общински съвет гр. Пазарджик , като във 2,3 и 6 група същите са определени на база на минималните в закона, а в 1 група е близка до минимума. В 4 и 5 група стойностите са съобразени с решение № 14/2009 г. на ОбС Пазарджик.

 КГП е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила, който е предвиден в чл.55 от ЗМДТ, а именно:

Над 20 години                                               1.1

Над 15 до 20 години включително              1

Над 10 до 15 години включително              1,3

Над 5 до 10 години включително                1,5

До 5 години включително                            2,3

Екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория на автомобил. Предлага се  същия да бъде определен в следните размери:

Без екологична категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“      1.10

„Евро 3“                                                                                                                 1,00

„Евро 4“                                                                                                                  0,90

„Евро 5“                                                                                                                  0,80

„Евро 6“ и „ ЕЕV“                                                                                                  0,60

При компонента за определяне на данъка без екологична категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“ е предложено ОбС гр.Пазарджик да определи коефициента на минимума определен в ЗМДТ, като предложението е съобразено с това, че за тази категория МПС увеличението на данъка е най-голямо и в допълнение на това, отпадат отстъпките ползвани до сега за наличие на катализатор. От тук следва, че стойността при определянето на следващите коефициенти за съответните категории трябва да бъде по-ниска от предходната, което се вижда и от направеното предложение.

За товарни автомобили с технически допустима максимална маса над 3,5т., но не повече от 12т., данъкът остава непроменен и е в размер на  20 лв. за всеки започнати 750 кг. товароносимост.

Предвидено е данъчно облекчение за мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологична категория „Евро 4“ данъкът да се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории по високи от „Евро 4“ с 60 на сто намаление от определения  размер на данъка. Съществуващото до сега облекчение за екологична категория „Евро 3“ отпада.

За автобуси, товарни автомобили с технически допустима максимална маса над 3,5 т., влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели съответстващи на екологична категория „Евро 4“ данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“,Евро 6“ и  „EEV“ – с 50 на сто намаление от определения размер на данъка. Съществуващото до сега облекчение за екологична категория „Евро 3“ отпада.

Със Закона за местни данъци и такси е приета нова концепция за определяне на данъка върху превозните средства за леки автомобили и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т, а именно данъкът да се определя по формула, която включва два компонента: имуществен и екологичен.

Имущественият компонент отчита мощността и годината на автомобила, а екологичният компонент отчита екологичната категория на автомобила, респективно замърсяването, което причинява съответния автомобил.

Имущественият компонент е предвидено да се определя от ставката за тази част от данъка и мощността на двигателя, коригирани с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила.

В закона за местните данъци и такси са приети шест диапазона на мощности на автомобили и съответно минимална и максимална стойност на границите на размера на данъка за всеки диапазон на мощност. Съгласно действащите разпоредби се обединяват диапазоните до 37 и до 55 kW в един – до 55 kW, както и се включват два нови диапазона към съществуващите в закона размери по отношение на най-мощните автомобили, а именно: над 150 kW до 245 kW включително и над 245 kW. Доколкото тази част от формирането на данъка е в частта имуществен компонент се запазва принципа за определяне на по-високи граници на ставка на данък за по-мощните автомобили.

Запазва се правото на общинския съвет да определя размера на данъка (ставката) в наредбата по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ в зависимост от мощността на автомобила.

Коефициентът за годината на производство на автомобила е диференциран по години, като е налице известна промяна спрямо действащите към настоящия момент в  ЗМДТ коефициенти. С промяната на коефициентите в закона се цели  създаването на финансов инструмент за стимулиране извеждането на по-стари автомобили от употреба и замяната им с по-нови и по-екологични автомобили, предвид това, че автомобилите над 20 години са ненадеждни, изискват големи разходи за поддръжка и причиняват големи замърсявания на въздуха с вредни емисии.

Екологичният компонент е свързан с екологичните характеристики на автомобила и представлява коригиращ коефициент, който отразява екологичната категория на автомобила, която е свързана с европейските стандарти за изгорели газове (познати още като Евро 1, 2, 3, 4, 5 и 6 и EEV). Екологичният компонент осигурява облекчение за собствениците на автомобили, съответстващи на екологични стандарти Евро 4 и по- високи и утежнение за собствениците на автомобили, които не съответстват на екологична категория или съответстват на екологична категория, по-ниска от „Евро 4“.

По отношение на коефициента за екологична категория в закона са определени границите, в рамките на които общинският съвет следва да определи размера на коефициента за всяка екологична категория в наредбата по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ.

Във връзка с определения нов начин за облагане  е прието облекчението за превозни средства с действащо катализаторно устройство да отпадне. Отпадането на посоченото данъчно облекчение е заменено с въвеждане на коефициент за екологичната категория на автомобила. С премахване на посоченото облекчение се цели и предотвратяване на случаите, в които данъчно задължени лица посочват в декларацията по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ, че техния автомобил притежава действащо катализаторно устройство, но в действителност катализаторът е отстранен. Установяването на наличието на действащо катализаторно устройство е трудно и с този факт се спекулира с цел намаляване на данъка, като в същото време автомобилът не отговаря на екологичните норми, допринася в голяма степен за замърсяване на околната среда и в тази връзка не следва да ползва данъчно предимство.

Като положителен ефект за собствениците на моторни превозни средства е прието отпадането на лимитиращата граница от 74 kW за ползване на данъчни облекчения за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т., като с коефициента за екологична категория се дава възможност за ползване на данъчно облекчение за всички автомобили с категория равна на или по-висока от „Евро 4“, независимо от мощността им. По този начин всички собственици на моторни превозни средства ще имат възможност да ползват данъчни преференции, в случай че притежават моторни превозни средства, отговарящи на по-високи екологични стандарти.

Промяната, съгласно която в обхвата на  новата концепция за определяне на данъка върху превозните средства за автомобили е прието да бъдат включени и товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т. произтича от редица установени случаи на неравнопоставеност на данъчно задължените лица и предотвратяване случаите на избягване на данъчно облагане.

Прието е данъчно облекчение за мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологична категория „Евро 4“ данъкът да се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории по високи от „Евро 4“ с 60 на сто намаление от определения  размер на данъка. Съществуващото до сега облекчение за екологична категория „Евро 3“ отпада.

За автобуси, товарни автомобили с технически допустима максимална маса над 3,5 т., влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели съответстващи на екологична категория „Евро 4“ данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, Евро 6“ и  „EEV“ – с 50 на сто намаление от определения размер на данъка. Съществуващото до сега облекчение за екологична категория „Евро 3“ отпада.

Приета е промяна относно облагаемата товароносимост на товарните автомобили с технически допустима максимална маса над 3,5 т. и не повече от 12 т., като вместо на всеки започнат тон, същата ще се изчислява на всеки започнати 750 кг.