„Водоснабдяване и канализация-С“ ЕООД съобщава на жителите на община Стрелча, че от 01.03.2019г. дружеството ще
предприеме масови проверки за установяване на кражби на питейна  вода, неотчитана от монтираните в имотите измервателни устройства. При установяване на кражба,”ВиК-С”ЕООД  съобразно действащата нормативна уредба ще предприеме следните мерки:
– уведомяване органите на МВР, след което титулярите по партидите на имотите, в които е установено нерегламентираното водоползване, ще бъдат осъдени да заплатят в полза на държавата от 500 до 1000 лв.;
– спиране на  водоподаването на питейна вода към засегнатия имот и  начисляване санкция на титуляра в размер на потребление за една година назад, по 6 часа дневно при скорост на водата 1м./сек./за водно отклонение от 1/2 цол – 1051м.³, за 3/4цола-2255м.³/, плюс разходите по спиране на водоподаването.
– възстановяване на  водоподаването към имота след заплащане на всички задължения към дружеството.
Във връзка  с гореизложеното следва гражданите да  направят проверка за наличие на незаконно водоприхващане в имотите  и при установяване наличието им, писмено да информират дружеството. В този случай ще заплатят само разходите за премахване на незаконното водно отклонение, а санкцията ще бъде неколкократно по-малка.