По инициатива на кмета на Община Сърница – г-н Неби Бозов, беше иницииран широк обществен дебат, свързан с представеното в РИОСВ инвестиционно намерение за изграждане на инсталации за изгаряне на отпадъци с код 191212, различни от дървесните отпадъци, от „Оранжерии Крумово” ЕООД, гр.София в обект, намиращ се на територията на гр.Сърница и издаване на съответното разрешение.
На 25.02.2019г. Консултативния съвет по туризъм в Община Сърница, чиито председател е г-н Бозов и който включва представители на целия туристически бранш от общината, излезе с принципно решение, с което изразява несъгласие на територията на Община Сърница да се допуска изгаряне или преработване на отпадъци, различни от дървесни отпадъци.
За да бъдат изслушани и взети под внимание всички страни в казуса, на редовната сесия на Общински съвет Сърница днес бяха поканени представители на фирмата-инвеститор, която беше представена от управителя ù г-н Ялъмов, директора на РИОСВ Пазарджик г-н Гешев и местните граждани. По време на заседанието беше представена концепцията за изграждане на новите съоръжения за горене на отпадък с код 191212 съгласно Наредба №2 от 23.07.2014г. за класификацията на отпадъците, съгласно който се предвижда новите съоръжения да горят отпадъци, включително и смеси от материали от механично третиране на отпадъци, различни от класифицираните като „опасни” или токсични отпадъци. В тази категория влизат отпадъци, преработвани от регионалните депа за битови отпадъци, които включват предимно пластмаси и в по-малка степен утайки, биоразградима маса, метали и хартия. Г-н Гешев разясни процедурата за издаване на исканото от инвеститора разрешение и законовата рамка, която трябва да покрива инвеститорския проект. Гражданите пък имаха възможността открито да задават въпросите си и след проведената дискусия всеобщото мнение на жителите бе, че не искат на територията на Община Сърница да се изгарят отпадъци, различни от дървесните, поради опасeнията на жителите за живота и здравето им,както и поради притесненията от негативни последици върху основните поминък на хората – земеделието и туризма.
Общински съвет Сърница след проведено гласуване с пълно мнозинство прие декларация, с която изразяване несъгласие за каквито и да е било инвестиционни инициативи и проекти, свързани с изграждане и експлоатация на станции и съоръжения за обработка и унищожаване, в това число и горене на какъвто и да е вид отпадък.
Предвид обществените нагласи и мнения, г-н Бозов организира и проведе среща между ръководството на ДГС „Селище” и г-н Ялъмов. По време на нея бяха обсъдени възможностите за осигуряване на дървесен отпадък, като инж.Чолаков пое ангажимент за търсене на вариант за осигуряване на дървесен отпадък, останал след провеждане на горска сеч.
Предвид многобройни срещи, отрицателните обществени нагласи, експертните мнения, обсъдените възможности за допълнително снабдяване с дървесен отпадък и проведените разговори с г-н Бозов, фирмата изпълнител пое ангажимент пред ръководството на Община Сърница и РИОСВ Пазарджик на този етап да оттегли инвестиционното си намерение, като търси алтернативни варианти, които да не пораждат отрицателни обществени нагласи и обеща да изтегли подаденото заявление в РИОСВ, което ще прекрати процедурата по произнасяне на компетентния орган.