14радослав бакърджиев

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с 10 гласа „за“ избра Радослав Георгиев Бакърджиев за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Пазарджик. Другият кандидат Тихомир Тодоров Гергов – и.ф. административен ръководител на Районна прокуратура – Пазарджик получи един глас в своя подкрепа. В хода на изборната процедура бе депозирано заявление за отказ от третия кандидат Стойко Иванов Иванов – административен ръководител на Районна прокуратура – Елхово.

Прокурор Бакърджиев има над 18 години юридически стаж. В периода 12.03.2001 г. – 12.03.2003 г. е бил „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Пазарджик, след което и към настоящия момент е прокурор в същата прокуратура.

В Концепцията си за стратегическо управление Радослав Бакърджиев определя като основни стратегически приоритети за прокуратурата оптимизиране работата на прокурорите и тяхната натовареност; използване в максимална степен капацитета на следователите от Окръжния следствен отдел при Окръжна прокуратура – Пазарджик; стриктно спазване на принципа на случайния подбор при разпределяне на преписките и делата по реда на постъпването им; стимулиране на прокурорите за използване в по-голяма степен на института на самосезиране; работа в екип; стриктно спазване на сроковете на разследване, сроковете за произнасяне на прокурора, на сроковете за мерките за неотклонение в досъдебното производство. Предвиждат се мерки за ограничаване броя на оправдателните присъди и върнатите дела, както и активизиране дейността по спрените досъдебни производства. Предвижда се предприемане на мерки във връзка с осигуряване равномерна натовареност и подобряване състоянието на административния персонал. Сред приоритетите са провеждане на периодични обучения и семинари за повишаване личната и професионална квалификация на магистрати и служители. Като цел е заложено активизиране и акцентиране върху дела със значим обществен интерес, относно корупционни престъпления, както и подобряване на взаимодействието с институциите и органите, действащи съвместно с Районна прокуратура – Пазарджик.

Сред целите на прокурор Бакърджиев са развитие на медийната политика и задълбочаване на контактите с медиите, неправителствените организации и представителите на обществеността.

Въпроси към кандидата зададоха членовете на Прокурорската колегия Гергана Мутафова, Светлана Бошнакова и Даниела Машева във връзка с констатираните проблеми в съдебната администрацията; приложимите организационни мерки при определяне на отделните видове надзори и групи преписки за оптимизация натовареността на прокурорите, както и за недопускане на субективизъм и заобикаляне на принципа за случайното разпределение. Коментирани бяха мерките по отношение ограничаване броя на върнатите дела и оправдателни присъди, включително чрез провеждане на съвместни съвещания със районни и окръжни съдии, както и създадена ли е организация прокурорите да използват „синята стая“  при изслушване на деца свидетели или жертви на престъпления.