С решение на комисията по чл.210, ал.1  от ЗУТ за определяне цена за обезщетение на ограничени вещни права, през частни имоти на територията на Община Брацигово за трасе на новоизграждащ се  електропровод  „ВЛ  110кV ВЕЦ „Въча 1″ – ВЕЦ „Цанков камък“, е определена цена от 500 лева за правото на прокарване през поземлен имот, съобщиха от Общинска администрация.

С петстотин лева ще бъдат овъзмездени четиримата наследници на Щерьо Крайнов, през чийто имот ще мине електропроводът. Нивата се намира в м.“Селчица“, в землището на с.Равногор, което е с площ на сервитута 1.495 дка. На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, в 14 дневен  срок от съобщаването могат да се направят писмени искания и възражения по оценката до Административен съд гр.Пазарджик чрез  Община Брацигово.