Димитър ХАДЖИДИМИТРОВ, председател на РСО Пазарджик

По повод на съпротивата на някои работодатели за прилагането на гореспоменатите текстове от закона и КТД в случаи на грипни ваканции и друг тип принудително преустановяване на учебния процес в образователните институции – училища и ДГ, както и след консултации с юристите на КТ „Подкрепа”, разясняваме следното:
ЗПУО – чл.105, ал.3 гласи: „В случай на извънредни и непредвидени обстоятелства (каквито се явяват именно т.н. грипни ваканции) или за деня на честване на празника на града, общината (кметът) може да обявява до 3 дни като неучебни (неприсъствени).
Чл.105, ал.5 гласи: „Неучебни (неприсъствени) са и дните, в които образователният процес е временно преустановен по задължително предписание на компетентен орган, определен с нормативен акт.”
Такива компетентни държавни органи са именно РЗИ, РИОКОС и РУО на МОН, чиито предписания са абсолютно задължителни за изпълнение от образователните институции, още повече касаещи здравето на децата. Именно в тази връзка е договорен и приет чл.42, т.4.2 от КТД/11.06.2018 г. за отрасъл „Средно образование”, който гласи: „За членовете на синдикатите, дните обявени за неучебни, съгласно чл.105, ал.5 от ЗПУО, се считат за НЕПРИСЪСТВЕНИ ДНИ, но не повече от 5 дни годишно.”
СЛЕДОВАТЕЛНО:
Това именно означава, че педагогическите специалисти и служители, които са синдикални членове ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да бъдат освободени от физическо присъствие на работното си място със специална заповед на директора, която да се позове на гореспоменатите текстове от ЗПУО и КТД. Ако този период на прекъсване на учебния процес е по-дълъг от 5 работни дни, то едва тогава се прибягва до ползването на платения годишен отпуск, т.е. от 56-те работни дни, тъй като тези именно 5 дни НЕ СА ОТПУСК, а са дни за неприсъствие на работното място, поради форсмажорни обстоятелства, но разбира се, само за синдикалните членове, съгласно КТД. Или с други думи като пример – в община Пазарджик през м.януари имаше 7 дни затваряне на училищата със заповеди на РЗИ и РУО на МОН – 5 дни са неприсъствени т.е. учителите и служителите не ходят на работа, а двата се вземат от годишния им отпуск. На някои директори може би не им достига логическо мислене или пък тълкуват закона като дявола евангелието, неприлагайки нормативен акт на принципала им МОН! Кой знае?!
Защо ние като синдикалисти трябва на всяка цена да отстояваме тези договорености?
1.За да не олекваме като синдикална организация, защитаваща правата на своите членове, законово регламентирани и договорени в КТД.
2.За да разобличаваме онези работодатели, които си превишават правата, потъпквайки нормобазата, или си позволяват да „редактират” закона.
3.За да подпомагаме синдикализацията на учителите към КТ „Подкрепа”.
При следващи случаи на неприлагане на ЗПУО и КТД или погрешни интерпретации по тази тема, които ощетяват нашите членове, Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа” ще изисква наказания, наложени от страна на МОН по отношение на неприлагането на колективните трудови договорености и закона от некомпетентни работодатели в системата.