През 2018 г. инспекторите от РЗИ Пазарджик регистрираха 27 бр. по-малко суицидни опити в сравнение с предходната 2017 година. Получената информацията е на база попълнени суицидни карти, подадени от медицинските специалисти от лечебните заведения и центровете за спешна помощ в област Пазарджик и въведени в Националния електронен регистър на суицидните опити в Република България.
След генериране на данни за 2018 г. се констатира следното: регистрирани са 68 общо суицидни опита – 43 нереализирани и 25 реализирани. През предходната година броят е 95, съобщиха от РЗИ.
Намалели са значително нереализираните суициди с 24 бр. При опитите завършили със смърт не се отчита съществена промяна.
Разпределение по месеци на общо суицидните опити
Стойностите на суицидните опити през годината се движат динамично: През първите два месеца се наблюдава постепенно нарастване: януари – 10,3%, през февруари се увеличават на 13,2%.
Март, рязко намаляват – 5,9%, през април се регистрира леко завишаване 8,8%. Май, отново намаляват 5,9%, през юни достигат своя пик – 17,6%, подобна тенденция се наблюдава и през 2017 г. Юли намаляват на 10,4%, август 8,8%.  Следва намаляване и задържане: септември 4,4%, октомври 4,4%, ноември 5,9%, декември 4,4%.
Най-рисков през двете години се очертава юни.
Средна възраст на суицидантите при общо суицидните опити /реализирани и нереализирани/ е 40,5 г.
Разпределени по пол и изход на опита, при средната възраст се наблюдават междуполови различия.
При жените, опитите са в по-ранна възраст, като средната възраст на нереализираните суициди е между 22,5 г. /с телесни увреждания/ и 27,1 г. /без увреждания/, а на реализираните е 40,5 г. При мъжете с напредване на възрастта се повишава вероятността за завършване на суицидния опит /реализиран суицид/, както и сериозността на характер на опита – 53 г. /останал жив с телесни увреждания/ и 60,3 г./изход с летален край/.
За поредна година, основни водещи способи при общо суицидните опити са отравянето с медикаменти – 41,2%; обесването – 23,6% и отравянето с химични вещества – 11,8%.
Посочени мотиви за суицидно действие
През 2018 г. най-рискова група продължават да са хората с психично разстройство.  Висок е процентът на различните конфликтни ситуации: конфликт между съпрузи, конфликт с роднини, конфликти между деца и родители, конфликти с колеги, конфликти със съученици. Следваща група мотиви – рисков фактор, са свързани с отхвърлянето, загубата на любими хора и самотата. Тежките финансови проблеми присъстват с много малък относителен дял – 1,3%.
Поредност на опита – за 83,8% от суицидантите, това е първи опит. 4,4% имат вече по един реализиран опит, 2,9% имат по два опита, 4,4% имат повече от два опита. Хора, с повече от един суициден опит са рискова група, нуждаеща се от специализирана психиатрична и психологична помощ, както и от социална подкрепа.
Разпределени по образователна степен, преобладават хората средно, начално и с основно образование. Средно – 33,4%, с начално образование –  25,8%, основно – 24,2%. Без образование – 12,1%. Хората с образователна степен бакалавър са с 1,5%, магистрите са 3%. През 2018 г. отново по-често опити за самоубийство са извършвали хора от градовете в областта.