От 20 май 2019 г. в целия ЕС влиза в сила новата система за наблюдение и проследяване на цигари и тютюн за пушене. Всяка потребителска опаковка на цигари и тютюн за пушене, произведена след 20 май 2019 г., ще бъде маркирана с уникален код, предупредиха от Българската асоциация на тютюневата индустрия, съобщи investor.bg.

Системата изисква всички търговци на едро и на дребно да се регистрират, за да получат свои кодове за търговското си дружество, за всеки свой магазин или склад.

Съгласно чл.35ф от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия издател на уникални идентификатори е Печатница на БНБ. Регистрацията на търговците ще се извършва само по електронен път, а началната дата е 15 април 2019 г. на адрес: www.bgtpd.com. Всеки търговец трябва да подаде онлайн заявление на въпросната интернет страница, за да получи по един идентификационен код за икономически оператор и за обекти, които той управлява.

Например, ако дружеството Х има два магазина (обекта), е необходимо то да заяви три  идентификационни кода, обясниха от асоциацията. Така фирмата ще има код „1“ за самото търговско дружество Х (код за икономически оператор като търговец), код „2“ за магазин (код за обект 1, който търговецът управлява) и код „3“ за магазин (код за обект 2, който търговецът управлява).

За да се регистрира в системата и да получи кодовете си, всеки търговец е необходимо задължително да притежава валидно разрешително за търговия с тютюневи изделия, регистрирано в публичния регистър, поддържан от Агенция “Митници”; валиден квалифициран електронен подпис по Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, издаден на юридическото лице заявител, което може да е търговецът или упълномощено от него лице (в случай, че търговецът не притежава електронен подпис); валиден имейл адрес, на който ще бъде изпратено потвърждение от Печатницата на БНБ за успешна регистрация в системата, както и самите кодове; телефон за връзка.
Скоро БНБ ще публикува на сайта на печатницата си подробни указания за регистрацията и получаването на кодовете.

Информация ще има и на сайта на Агенция Митници.

От Българската асоциация на тютюневата индустрия призовават всички търговци на дребно на тютюневи изделия да се регистрират максимално бързо с цел безпрепятствено преминаване към прилагане на новите изисквания на системата за проследяване, които влизат в сила от 20 май 2019 г.