На заседанието, проведено под председателството на зам.-министър Стефан Балабанов, участниците приеха Отчет за изпълнение на приоритетите и целите от Плана за превенция на престъпността през миналата година. Приета бе и работна програма за 2019 г., в която като основен акцент са изведени мерките, свързани с борбата против конвенционалната престъпност. Зам.-министър Балабанов посочи, че превенцията и противодействието на този вид престъпност са сред основните приоритети в Програмата за управление на правителството на страната за периода 2017 – 2021 г.  Той подчерта, че превантивната дейност може да бъде успешна само ако са ангажирани и си взаимодействат държавни и местни органи, неправителствени и обществени организации и граждани. През миналата 2018 година се наблюдава спад, особено в противодействието на конвенционалната престъпност. Същевременно анализът сочи увеличение на разкриваемостта във всички областни дирекции на МВР, уточни Стефан Балабанов и допълни, че зад този резултат стои неуморната работа на служителите на реда, както и добрата съвместна работа между институциите. Секретарят на Националния съвет Денислав Донков представи резултатите от дейността на МВР по противодействие на конвенционалната престъпност през изминалата година. Отчетени бяха 84 506 регистрирани престъпления –  с 9.72%  по- малко спрямо 2017 г. и увеличение на разкриваемостта с около 3%.

Планът за противодействие за периода юли 2018 – юли  2019  година включва редица мерки: повишаване сигурността на гражданите, намаляване и ограничаване на престъпленията срещу личността и собствеността на гражданите; предприемане на конкретни действия на база извършен анализ за състоянието на оперативната обстановка; превантивна дейност спрямо рискови групи; адекватна реакция и бързина при предприемане на действия по сигнал за извършено престъпление. Членовете на съвета обсъдиха и подобряването на мерките за опазването на движимото и недвижимото археологическо наследство у нас. Те гласуваха следващото заседание на Съвета  да се проведе през  месец юли.