Експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Пазарджик извършиха през март 136 проверки в 108 промишлени обекта. Дадени са 39 предписания за отстраняване на констатирани нарушения или несъответствия.

По предписания на РИОСВ през март са почистени замърсявания с отпадъци, в близост до СУ „Димитър Гачев” в Пазарджик и в землищата на гр. Пещера, с. Лесичово и с. Церово. Собственикът на автосервиз във Велинград  предприе действия за правилно управление на формираните производствени отпадъци. На площадката са поставени съдове за разделно събиране на отпадъците от дейността.

Упражнен е контрол върху дейността на физически и юридически лица, относно търговията с биоресурси (растителни и животински видове). Извършени са проверки на общински пазари и зоомагазини. Не се установи незаконна търговия със защитени видове растения и животни в нарушение на Закона за биологичното разнообразие.

Извършен е планов контрол на три склада за препарати за растителна защита и на четири животновъдни ферми в региона. Собствениците им спазват разпоредбите на Закона за опазване на почвите.

По сигнал за палене на треви, храсти и нискостеблена растителност по пътя между гр. Пазарджик и с. Юнаците, при което се унищожават хумусът и почвената структура, е извършена незабавна проверка. На кмета на село Юнаците е дадено предписание за недопускане изгарянето на стърнища и други растителни остатъци при следващи почиствания в землището на селото.