По време на проведения на 17 април Национален ден за безопасна работа на височина контролните органи на Инспекцията по труда провериха 241 строителни обекти, от които 18 на територията на област Пазарджик. 75 работника в 23 предприятия на територията на региона са били обходени по време на проверките. Те са били насочени приоритетно към превенция на риска падане от височина, който е най-честата причина за трудовия травматизъм в сектора, както и за трудовите злополуки, водещи до трайна неработоспособност или до смърт.

При осъществения по време на Националния ден контрол в страната са установени 362 нарушения, като 27 броя са на територията на област Пазарджик, създаващи предпоставки за падане от височина. От тях 252, като 22 броя от тях са за област Пазарджик, са нарушения, свързани с необезопасени стълбищни рамене и плочи, отвори в конструктивни елементи и контури на етажни плочи.

Нарушенията, свързани с необезопасеността на работното оборудване, основно необезопасени скелета – са 110, а за област Пазарджик – пет. Съставени са 61 акта за спиране, а за област Пазарджик – пет, до обезопасяването им, на обекти, етажни нива, работно оборудване и др., които пряко са застрашавали живота и здравето на работещите.

Заварени да работят без лични предпазни средства са 235 работници, а за област Пазарджик броят е 10, за което контролните органи на Агенцията са потърсили административнонаказателна отговорност. От работа са отстранени 37 работници, за област Пазарджик няма отстранени работници, основно поради обстоятелството, че не са запознати с правилата за безопасност.

Установените случаи на работещи без сключени писмено и регистрирани в НАП трудови договори са 73, а за област Пазарджик броят е 3. В рамките на упражнения контрол отново имаше случаи на отказ на работниците да съдействат на инспекторите по труда. В тези случаи работещите отказват да попълнят задължителната декларация за условията на труд, да предоставят документ за самоличност, какъвто контролните органи на Агенцията имат право да изискват по силата на чл. 402, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, или напускат работните места.

Анализът на инспекторите

 

На обектите, на които е констатирано подобно поведение, ще бъдат извършени нови проверки, като ще бъде потърсено съдействието на полицията. ИА ГИТ напомня, че трудовите договори защитават в най-пълна степен трудовите права на работещите, както и факта, че една от най-честите причини за отказ трудов инцидент да бъде признат за злополука, е именно липсата на такива.

От години сектор „Строителство“ е идентифициран като рисков както по отношение осигуряването на здраве и безопасност при работа, така и по изпълнение на трудовите правоотношения. Поради това ежегодно в плана за дейността на Агенцията се планира специална мярка, насочена към осъществяване на засилен контрол на обекти, на които се извършват строително-монтажни работи, като тези проверки са около и над 10% от всички извършени от Инспекцията.

За първите три месеца на година контролните органи на Инспекцията по труда са извършили 1270 проверки в сектор „Строителство“ при почти 9900 общо във всички икономически дейности. Констатираните при проверките нарушения са 6512. От тях нарушенията на разпоредбите, свързани с осигуряването на безопасност и здраве при работа, са 4283, а по изпълнение на трудовите правоотношения – 2212.

При контрола на строително-монтажни работи инспекторите по труда са издали 27 акта за спиране на обекти, работно оборудване, работни места и др., които пряко застрашават живота и здравето на работещите. Това са половината от всички издадени за периода 54 бр. актове за спиране. В строителството са и една четвърт от установените случаи на работа без трудов договор – 166 от 665 общо. Всеки четвърти акт за установяване на административно нарушение също е издаден на работодатели в сектор „Строителство“. Актовете за нарушения, установени при извършване на строително-монтажни работи, са 539 при 2336 общо.

Информация за резултатите от контрола в сектора през 2018 г. е публикувана на интернет страницата на ИА ГИТ http://www.gli.government.bg/page.php?c=13&d=4191.