По нова система ще се извършва обработката на писмените работи на учениците, които кандидатстват за гимназия след VII клас, съобщи експертът от РУО на МОН – Пазарджик Галя Цанева. Работите от изпитите ще бъдат проверявани в електронна среда.

За първи път в историята на българското школо изпитните свитъци на учениците ще получават специален баркод, който да удостовери авторството на изпитната работа. Освен беловата, в плика ще бъде поставяна и черновата на кандидат – гимназистите, а след това ще бъдат изпращани в столицата. Там те ще бъдат сканирани и върнати по електронен път в центрър за проверка в Пазарджик. Всички проверяващи са преминали през специално обучение, за да се справят с предизвикателството.

Заедно с изпитните тестове и свободни листа, децата ще получат и идентификационна бланка, в която с печатни букви трябва да нанесат своите лични данни, също там трябва да бъде положен и подписът на квестора от изпитната зала. Важно е да се знае, че този път учениците трябва да пишат само с черен химикал, тъй като това прави по-видими буквите и цифрите след сканирането на листовете.

Добре е да се работи и по двете части в изпитния формат, казва г-жа Цанева. По този начин децата ще имат по-висока оценка и по-големи шансове да се класират в най-желаните гимназии. В настоящата кампания оценката ще се поставя върху двете части и ще влиза в дипломата за основно образование. До момента се вписваше само като текуща бележка.

Първият модул от изпита е едночасов, а за вторият модул децата ще имат време за писане от час и половина.

Важно е да се знае и това, че чрез баркода си учениците ще могат да видят публикувани резултатите, а по-късно и да видят сканираните им изпитни работи в РУО на МОН, от там те ще научат и какви са причините за получената от тях оценка и да проверят грешките си, ако има такива. Прегледът на изпитните работи става след подаване на заявление до началникът на РУО на МОН – г-жа Кайтазова. След това с нейна заповед се разпорежда и предоставянето на работата, този път в елекронен вариант.

І. Образуване на бала за прием след седми клас:

1. Оценяването на учениците, участващи в националното външно оценяване (НВО), се извършва само в точки. Максималният брой точки, който може да получи ученик е- по български език и литература- 100 т., по математика- 100 т.

2. Образуването на бала за прием след седми клас включва:

2.1. Резултатите от националното външно оценяване и (ако са положени изпити и подадени желания за профил „Изкуства“) резултата/и от изпита/и за проверка на способностите.

2.2. Оценките по два учебни предмета от свидетелството за основно образование след седми клас, определени от педагогическия съвет на училището и превърнати по скала в точки – в съответствие с държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

СКАЛА за превръщане на оценките от свидетелството за основно образование след VII клас в точки:

Оценки от свидетелството за основно образование след VII клас ТОЧКИ
Отличен (6) 50
Много добър (5) 39
Добър (4) 26
Среден (3) 15

3. Максималният брой точки при балообразуването, който може да получи ученик, е 500.

4. Съгласно утвърдения държавен план-прием за област Пазарджик, възможните варианти за образуване на максимален бал са следните:

Резултати от националното външно оценяване: Макс. сбор точки от НВО или НВО + проверка на способности: Макс. сбор точки от свидетелството съгласно скалата: Максимален бал:
1хБългарски език и литература (100т.) + 3хМатематика (300т.) 400 т. I-ви предмет(50т.) + II-ри предмет (50т.) = 100 т. 500 т.
3хБългарски език и литература (300т.) + 1хМатематика (100т.) 400 т. 500 т.
2хБългарски език и литература (200т.) + 2хМатематика (200т.) 400 т. 500 т.
1хБългарски език и литература (100т.) + 1хМатематика (100т.) + 2хПроверка на способности (200т.) 400 т. 500 т.