За поредна учебна година достойно се представиха учениците от специалност „Минна електромеханика“ – дуална система на обучение на Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм в Панагюрище. Много добър успех по „Електротехника и електроника“, показаха възпитаниците от 9 „Б“ клас, с класен ръководител г-н Иван Ангелков и преподавателя по предмета – инж.Ненчо Ненчев. Основно в групата се открои  ученичката Мария Илкова, която получи отлична годишна оценка. Изключително съзнателна, отговорна, любознателна и амбициозна, са думите на учителя за нея.

По мнение на учениците, теорията по-лесно се усвоява, чрез практическо обучение. Ето защо инж.Ненчев беше заложил през годината, реализирането на различни схеми и опитни постановки, онагледяващи основните закони и процеси в електротехниката.

При свързването на схемите, много добре се представиха учениците: Константин Цветков, Асен Янев, Здравко Машонов, Стефан Зубев, Денислав Лазаров, Александър Александров и Даниел Дъбев. Голяма част от учениците се включиха в проекта „Подкрепа за успех“.

24-9б

  9 „Б“ клас,специалност „Минна електромеханика“

През учебната година, блестящо се представиха учениците от 11 „Б“ клас, с класен ръководител г-жа Делка Мангова. Те изучаваха следните теоретични учебни предмети от професионалната подготовка:

Електрически машини, Електрообзавеждане на минни предприятия, Електроснабдяване на минни предприятия и Автоматизация на производството.

Създадоха се умения за проследяване на различни електрически схеми и вериги, свързани с: електрозадвижването, електроснабдяването, електрообзавеждането и управлението на различни производствени механизми: кранове, асансьори, телфери, помпени и подемни уредби, лентови транспортьори, компресорни уредби, багери и релейни защити, електрически подстанции и централи.

Отлични оценки получиха учениците Валентин Данков, Иван Обретенов и Преслав Йорданов. Много добре се представи ученичката Станислава Чакърова. Необходимо е да припомним,че тези ученици спечелиха трето място на Националното състезание „Енергетиката и ние“, проведено в гр.Варна.

През учебната година, в лабораториите на гимназията се провеждаше „Учебна практика по специалността“. Учениците с желание и висока степен на мотивация извършваха дейности свързани с монтажа на схеми за управление на асинхронни, синхронни и постояннотокови двигатели, дефектнотокови защити, въздушни пускатели, луминесцентни и металхалогенни лампи, таймери за време, релета за последователност на фазите, еднофазни /схема Грец/ и трифазни /схема Ларионов/ токоизправители, силови електрически табла и апаратура за управление.

24валентин

     Валентин Данков и Станислава Чакърова монтират модулен контактор

24иван

Иван Обретенов и Преслав Йорданов измерват честотата на тока

24марин

Марин Илиев и Петър Шиеков монтират цифров таймер

През учебната година, два дни от седмицата учениците провеждаха Практическо обучение в реална работна среда в цеховете на „Асарел – Медет“АД. За тяхното обучение отговаряха наставниците – инж.Ненко Гандуров, инж.Добрин Карайлев, инж.Георги Георгиев, Красимир Халачев и Марко Гоешков. По думите на учениците  – изключителни професионалисти, компетентни и добри хора. Фирмата „Асарел – Медет“ АД, трябва да се гордее с такива ръководители и работници.

Учениците не забравиха да изкажат своята благодарност и към г-н Стоян Боев, специалист, обучение и квалификация–„Асарел-Медет“АД, за проявеното отношение и грижи по време на едногодишното им обучение.

24ненчо

Марин Илиев, Валентин Данков, инж. Ненчо Ненчев и Деян Гугов

24красимир

С наставника Красимир Халачев 

24наставник

   С наставника инж.Добрин Карайлев

За предимствата на дуалната система на обучение, учениците споделиха:

Иван Обретенов – За мене най-важното е сключването на трудов договор и трупането на трудов стаж.Не е за пренебрегване и получаването на парично възнаграждение за положения труд.

Валентин Данков – След завършването веднага започвам работа на дадена позиция.За две години съм опознал особеностите и тънкостите на работа.

Преслав Йорданов – При дуалното обучение се редува теорията с практиката, за мене това е едно разнообразие и това повишава моята мотивация.

Петър Шиеков – Ползваме безплатна храна, работно облекло и лични предпазни средства. Полага ни се и платен годишен отпуск.

Деян Гугов – Не съм най-силен на теория,но на практиката е друго.Много ми е интересно и практически научавам много неща.

Марин Илиев – Много е важна работата в екип, разбирателството,  разпределянето на задачите и отговорностите, а това е основното, което научих тук.

Пламен Карабойчев – Тук се научих да монтирам, поддържам, ремонтирам и обслужвам електрически двигатели. Наставниците са много добри.

И за финал, ето какво сподели и учителя отговарящ за тази специалност и основен преподавател, учителя на 2019 година – инж.Ненчо Ненчев:

И тази година в план-приема на Професионалната гимназия е залегнала специалността „Минна електромеханика“ – дуална система на обучение. Това е традиционна специалност за училището. Перфектни са отношенията между фирмата-партньор, в лицето на „Асарел-Медет“ АД и Професионалната гимназия. Обучението е изключително полезно и практично – след завършване учениците започват веднага работа в предприятието и успоредно с това продължават да учат във висше училище по съответната специалност.

Необходими са кадри компетентни,креативни,мислещи и най-вече да бъдат добри хора. Мисля, че Професионалната гимназия отговаря на тези потребности на обществото! Да имаш професия означава, да имаш още една възможност в живота, означава – независимост, самостоятелност и отговорност.