На 18 юли от 11.00 часа в хотел „Домейн Пещера” ще се проведе Кръгла маса по Проект „Всички заедно за силно и равно начало”. Тема на форума e обхватът на децата в детските градини и значението на ранното образование и развитие. За участие са поканени детски учители, директори на детски градини и детски ясли, представители на Община Пещера, институции, които имат отношение към темата, както и  представители на бизнеса, неправителствения сектор и медиите.

На Кръглата маса ще бъдат представени важни констатации относно инвестициите в ранното детско развитие и основни резултати от проучването и оценката на въздействието от изпълнението на проект „Готови за училище”, финансиран от Световната банка, в рамките на който бяха пилотирани мерки за повишаване посещаемостта на детските градини от деца в неравностойно положение.

В центъра на Дискусията ще бъдат поставени следните акценти:

  • Как да направим детските градини привлекателни за уязвимите групи, но и не само за тях;
  • Привличане на родителите като съмишленици и съюзници;
  • Какво да се направи, за да се премахнат таксите за всички –  кампании, разговори и участие на високо ниво при взимане на решения, публични обсъждания и др.;
  • Партньорство и взаимодействие на заинтересованите страни за повишаване на обхвата и резултатни програми и мерки за ранно детско развитие.

 

Проект „Всички заедно за силно и равно начало” се финансира от Тръста за социална алтернатива и се изпълнява от 17 организации в цялата страна. За област Пазарджик водеща организация е Фонд за превенция на престъпността ИГА.