Приключи третото обучение на  партньорите по проекта „Моят виртуален град“ в град Веление, Словения. Проектът е финансиран  по програма „ЕРАЗЪМ+“.

В обучението участваха учители от трите училища – партньори от Македония, Словения и България,  представители на общините и НПО. От българска страна се включиха четирима учители от ПГИМ- двама с профил професионално обучение, един по хуманитарна специалност и директорът на учебното заведение Таня Благова. Целта  на третата среща бе да се обучат  учителите-ментори да използват безплатни онлайн образователни ИКТ /информационни и комуникационни технологии / инструменти за прилагане на темата за климатичните промени в учебните дисциплини. Бе отделено  специално внимание върху  „Отворени образователни уеб 2.0 инструменти и ресурси“. Участниците  се запознаха още и  със задълженията и отговорностите на общините при решаването на екологични проблеми; как да  поставят за обществено обсъждане въпроси, свързани с градски екологични проблеми и как да  прилагат мерки за енергийна ефективност чрез използването на местни ВЕИ/възобновяеми енергийни източници/. Срещата приключи със създаването на  документ за дългосрочно стратегическо партньорство.

Проектът стартира през октомври 2018 г. и е с продължителност две години, като основната му цел е да повишат знанията, уменията и компетенциите на учители и ученици от средните училища в гр. Пазарджик, гр. Кочани (Македония) и гр. Веление (Словения) по теми, свързани с местното самоуправление, екология и опазване на околната среда, климатични промени и устойчивата употреба на енергийните източници.