Всички десетокласници през следващата учебна година задължително ще се явят на изпити по български език и литература и по математика, според новите промени в Закона за предучилищното и училищното образование.

По желание ще са оценяванията по чужд език и за измерване на дигиталните компетентности. Резултатите от изпитите ще бъдат отразени в удостоверението за завършен първи гимназиален етап и ще бъдат в точки, а не в оценки по шестобалната система.

МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В X КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНА

 1. Цели на НВО по български език и литература в Х клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците:

 • диагностика на индивидуалния напредък и на образователните потребности на учениците от Х клас;
 • установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от обучението по български език и литература, определени в учебната програма за съответния клас от първия гимназиален етап;
 • установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от обучението по български език и литература в края на първия гимназиален етап, определени в държавния образователен стандарт (ДОС) за общообразователна подготовка;
 • измерване на степента на постигане на отделни компетентности, свързани с четенето с разбиране като част от функционалната грамотност;
 • мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени към подобряване на качеството на образованието.

 

2.      Вид и времетраене:

 • равнището на компетентностите се проверява писмено чрез тест с общо 23 задачи;
 • времетраенето е 90 минути (два слети учебни часа), а за учениците със специални образователни потребности – допълнително над определеното време.

 

3.         Видове задачи и учебно съдържание:

 • Задачи с избираем и с кратък свободен отговор по български език и задача за редактиране за установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати, определени в ДОС за общообразователна подготовка за първия гимназиален етап и в учебните програми за VIII клас, за IX клас и за X клас

 

Теми от учебното съдържание (според учебните програми) Оценявани знания, умения и отношения (според ДОС за общообразователна

подготовка)

·      Разговорен, художествен, научен, официално-делови, публицистичен стил

·      Правописна, пунктуационна и лексикална норма. Граматични норми

·      Лексикални особености на думата в текста

·      Активна и пасивна лексика. Пароними

·      Фразеологично словосъчетание

·      Залог на глагола

·      Възприемане, анализ и редактиране на чужд и на собствен текст

·      Разграничава видовете функционални стилове (разговорен, художествен, научен, официално- делови, публицистичен).

·      Търси, извлича, обработва и използва информация от различни информационни източници.

·      Представя различни видове информация по зададени параметри.

·      Разпознава езикови особености на текстове, характерни за различните функционални

стилове.

·      Сравнява и анализира проблеми в текстове от
различни функционални стилове.

·      Оценява идеи, тези и аргументи съобразно
своя опит.

·      Познава и прилага книжовноезиковите норми.

·      Открива и редактира стилно-езикови грешки.

 

 •  Задачи с избираем и с кратък свободен отговор по литература за установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати, определени в ДОС за общообразователна подготовка за първи гимназиален етап и в учебните програми за IX клас и за X клас
Теми/автори и творби (според учебните програми) Оценявани знания, умения и отношения (според ДОС за общообразователна

подготовка)

Българско възраждане

· Из „История славянобългарска“ (Паисий Хилендарски): Предисловие

· „Изворът на Белоногата“ (П. Р. Славейков)

· „Майце си“, „Моята молитва“, „Хаджи Димитър“, „Обесването на Васил Левски“, „Странник“ (Хр. Ботев)

Българската литература от периода от Освобождението до Първата световна война

·   „Левски“ (Ив. Вазов)

· Из „Под игото“: главите „Гост“, „Новата молитва на Марка“, „Пиянство на един народ“ (Ив. Вазов)

· Из „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин“: „Бай Ганьо се върна от Европа“ (Ал. Константинов)

· „Cis moll“ (П. П. Славейков)

· „Арменци“, „Две хубави очи“, „В часа на синята мъгла“ (П. Яворов)

· „Да се завърнеш…“ (Д. Дебелянов)

· „Гераците“ (Елин Пелин)

Българската    литература    от    периода между двете световни войни

·   „Септември“ (Гео Милев)

·   „Зимни вечери“ (Хр. Смирненски)

·   „Повест“ (А. Далчев)

·   „Индже“, „Албена“ (Й. Йовков)

· „Писмо“         („Ти        помниш        ли…“) (Н. Вапцаров)

·      Различава светогледни идеи, характерни за различни литературни периоди (Българско възраждане, българска литература от Освобождението до Първата световна  война, българска литература между двете световни войни и българска литература след Втората световна война), и посочва прилики и разлики помежду им.

·      Свързва изучените творби от българската литература с имената на техните автори, с жанровете, с героите, със сюжетите и с мотивите в произведенията.

·      Идентифицира едни и същи мотиви и/или устойчиви сюжети в изучени творби от българската литература.

·      Разпознава литературни похвати, тропи и фигури и обяснява функциите им в изучени творби от българската литература.

·      Съпоставя с личния си опит интерпретирани в изучените текстове от българската литература ценности и норми, проблеми и конфликти и обосновава позиция по тях.

 

 • Задача с разширен свободен отговор за установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати, определени в учебните програми за VIII клас, за IX клас и за X клас.

 

Компетентности като очаквани резултати от обучението

(според учебните програми)

Задача с разширен свободен отговор ·      Формулира теза или антитеза по зададена тема за есе по морален или по граждански проблем (вкл. и интерпретиран в изучен (откъс от) литературен текст).

·      Посочва аргументи или контрааргументи във връзка с дадена теза или антитеза на есе по морален или по граждански проблем (вкл. и интерпретиран в изучен (откъс от) литературен текст).

·    Прилага книжовноезиковите норми.

 

 • Задача за създаване на текст за установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати, определени в ДОС за общообразователна подготовка за първи гимназиален етап и в учебните програми за VIII клас, за IX клас и за X клас.

 

Оценявани знания, умения и отношения

(според ДОС за общообразователна подготовка)

Задача за създаване на текст ·      Създава в писмена форма:

‒  резюме на научен текст;

‒  резюме на медиен текст;

‒  резюме на съдържанието на (откъс от) изучен повествователен текст;

‒  заявление;

‒  CV.

·      Прилага книжовните езикови норми.

4.      Брой на тестовите задачи – общо 23:

 • 14 задачи с избираем отговор;
 • 6 задачи с кратък свободен отговор;
 • 1 задача за редактиране;
 • 1 задача с разширен свободен отговор;
 • 1 задача за създаване на текст.

 

Примерни задачи*

 • Задачи с избираем отговор
 • На кой ред е посочен синоним на фразеологичното словосъчетание минавам през сито и през решето?

А) минавам сух между капките Б) минавам през задната врата В) минавам през иглени уши Г) минавам на втори план

 

·         Творбата на Гео Милев „Септември“ е създадена през периода:

А) на Възраждането

Б) от Освобождението до Първата световна война В) между двете световни войни

Г) след Втората световна война

 

 • Задачи с кратък свободен отговор

·         Препишете изречението, като преобразувате глаголната форма в страдателен залог.

Млади архитекти проектираха новата сграда.

 

·         Попълнете празните места в таблицата.

 

Автор Творба Жанр Героиня
Петко Р. Славейков „Изворът на Белоногата“ Поема
Йордан Йовков Разказ Пауна
Елин Пелин „Гераците“ Елка
„Тютюн“ Роман Ирина

 

 • Задача с разширен свободен отговор

·        Напишете ТЕЗА в 4 – 5 изречения по следната тема за есе по морален проблем (интерпретиран в творбата на П. Р. Славейков „Изворът на Белоногата“): Изборът да отстояваш волята си.

 

 • Напишете ТЕЗА в 4 – 5 изречения по следната тема за есе по граждански проблем:

Българската национална идентичност в глобалния свят.

 

 • Задача за създаване на текст

·           Напишете заявление, като:

 • го оформите графично и структурно;
 • спазите книжовноезиковите норми;
 • използвате следните данни:

Адресат: Иван Иванов – директор на 111. СУ

Адресант: Димитър Димитров – ученик в Х клас

Цел: явяване на изпит за промяна на оценката по учебния предмет физика и астрономия

Дата: настояща

 

*Представените задачи са само примерни и не следва да се възприемат като типови задачи, които задължително ще се включват във всеки тестов вариант за НВО в края на Х клас. Проверяваните езикови и литературни знания и умения ще са съобразени с отделни очаквани резултати от ДОС за общообразователна подготовка и от учебните програми, като формулировките на съответните тестови задачи предполагат вариативност и няма да следват един и същ типизиран модел.

 

5.        Оценяване

Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата.

 

6.              Резултати от НВО

Резултатът от НВО по БЕЛ в края на Х клас се вписва в удостоверението за завършен първи гимназиален етап и се изразява само с количествен показател – в брой точки, без да се приравнява към оценка.

Въз основа на резултатите от НВО в края на Х клас се извършва прием в ХI клас на ученици, които са завършили първи гимназиален етап на средното образование в обединените училища.