Тази година в периода от 9-ти до 13-ти септември се провежда традиционната „Седмица на пожарната безопасност“, както и честването на професионалния празник на служителите от ГДПБЗН – МВР – 14-ти септември. В тази връзка днес в сградата на РДПБЗН-Пазарджик се проведе брифинг с участието на директора на службата комисар Ангел Дудов.

Резултатите са видни от статистиката за първите осем месеца на тази година – екипите на РДПБЗН-Пазарджик са реагирали на 1732 бр. произшествия, при които са спасени 5 човека. От възникналите произшествия най – голям е броят на пожарите – 1336 бр., което представлява 77 % от всички произшествия. При 206 от тях са нанесени материални загуби. Пожарите без  материални загуби  са  1130 или  65 %  от всички произшествия.Регистрирани са и 97 бр. лъжливи повиквания, които представляват 5,6 % от произшествията.При горските пожари има значително повишение спрямо 2018 г. с 2,5 пъти, което се дължи на трайното засушаване през летния период и повишената пожарна опасност.В повечето случай причините са небрежност при боравене с откит огън- запалени сухи треви и храсти в близост до горски фонд, както и нерегламентирани сметища.

За посочения период са загинали 3-ма и пострадалите са 9  граждани. Проведените аварийно-спасителни дейности при пътнотранспортни произшествия са 58 бр.

Съществува трайна тенденция най-много от общия брой произшествия да са пожарите без нанесени материални загуби. Те са предимно в сухи треви и отпадъци. Причините за това са предимно от субективен характер и намаляването на тези произшествия зависи основно от информационно – разяснителната дейност, от съзнанието на всички граждани.

При произшествията са унищожени:

 • покривна конструкция- 3729 кв.м.
 • фураж на бали – 2813 бр.
 • сгради в разгъната площ – 550 кв.м.
 • мебели-272 бр.
 • бяла, черна и компютърна техника- 134 бр.
 • автомобили- 37 бр.

 За разглеждания период не са възникнали пожари свързани със жътвената кампания и не са засегнати площи с посеви.

Служителите осъществяващи Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност са извършили: 56 бр. комплексни проверки ; 820 бр контролни проверки;  1145 бр. тематични проверки; 267 бр. съвместно с други ведомства; 8 бр по сигнали и предложения на граждани; 130 по искания на заинтересовани лица.

Съставени са 47 бр. акта за установяване на административни нарушения, принудителните административни мерки са 12 бр., изготвени са 527 бр. констативни протоколи, връчени са  425 бр. разпореждания.


Доброволците

На база стандартите за численост на територията на областта следва да има 250 доброволеца, а към момента има регистрирани 124 доброволеца в 11 общини.

По общини числеността е следната:

Община Пазарджик– при стандарт 30 човека има регистрирани 29 доброволеца, което е 97 % заетост.

Община Велинград- при стандарт 20 човека има регистриран 1 доброволец.

Община Панагюрище– при стандарт 20 човека има регистрирани 19 доброволеца, което е 95% заетост.

Община Лесичово– при стандарт 20 човека плюс 5 човека за отдалеченост има регистрирани 12 доброволеца, което е 48 % заетост.

Община Брацигово- при стандарт 20 човека има регистрирани 7 доброволеца, което е 35 % заетост.

Община Ракитово- при стандарт 20 човека има регистрирани 10 доброволеца, което е 50 % заетост.

Община Батак– при стандарт 20 човека има регистрирани 9 доброволеца, което е 45 % заетост.

Община Белово- при стандарт 20 човека има регистрирани 17 доброволеца, което е 85 % заетост.

Община Стрелча- при стандарт 15 човека има регистрирани 5 доброволеца, което е 33 % заетост.

Община Сърница –при стандарт 15 човека плюс 5 човека за отдалеченост има регистрирани 8 доброволеца, което е 40 % заетост.

Община Пещера– при стандарт 20 човека има регистрирани 7 доброволеца, което е 35 % заетост.

Община Септември няма регистрирано доброволно формирование, а стандарта за общината е 20 доброволеца. Има решение на общинския съвет за създаване на доброволно формирование.

Съгласно чл.41 ал.2 от Закона за защита при бедствия в общини с население до 20 000 души задължително се създават доброволни формирования. На територията на областта това са общините: Лесичово, Батак, Белово, Ракитово, Сърница, Стрелча, Пещера и Брацигово. На практика това изискване на закона е изпълнено на територията на област Пазарджик.

С лични предпазни средства са екипирани доброволните формирования на община Пазарджик, община Стрелча, община Панагюрище, община Белово, община Батак, община Пещера, община Ракитово, община Брацигово и община Сърница.

Доброволците могат да извършват следните основни дейности по защитата на населението, съобразно завършените курсове за обучение  и придобитата квалификация:

 1. спасителни операции;
 2. ограничаване и ликвидиране на пожари;
 3. операции по издирване и спасяване;
 4. извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;
 5. оказване на първа помощ на пострадалите при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
 6. други операции, свързани със защитата.

От началото на 2019 година доброволни формирования от общините Белово, Брацигово и Сърница са оказали съдействие на РДПБЗН Пазарджик в гасителните действия на общо 22 броя пожари и 1 брой за отстраняване на паднало дърво.

Доброволното формирование на община Брацигово е участвало в 3 броя пожари на територията на общината.

Доброволното формирование на община Сърница е участвало в 1 брой пожар на територията на общината.

Доброволното формирование на община Белово е участвало в 17 броя пожари и 1 брой за отстраняване на паднало дърво на територията на общината.

На 13.09.2019 г. от 09:00 часа в гр. Сърница ще се проведе Национално учение на доброволците, организирано от Националната Асоциация на доброволците в България. Като домакини на мероприятието са община Сърница и доброволното формирование към нея.

По случай празника на служителите от ГДПБЗН – МВР – 14 септември са наградени общо 46 служители, в това число и от ръководството на вътрешното министерство и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.

Учебен център в Бошуля

От месец декември 2017 г. стартира изпълнението на обществена поръчка с предмет „Организиране на мероприятия за подготовка и обучение на населението за реакция при наводнения и последващи кризи“ в рамките на проект на ГДПБЗН-МВР „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“ финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. В тази връзка РДПБЗН – Пазарджик може да се похвали с вече изграденият учебен център намиращ се в с. Бошуля – Складова база на РДПБЗН – Пазарджик. От 01.09.2019 г. редовно се провеждат обучения на граждани съгласно заложения проект.

В Седмицата на пожарната безопасност за предвидени и редица инициативи, като най-очаквани от гражданите са демонстрационните прояви на районните служби в цялата област.

От шефа

«С чувство на благодарност за положените усилия, преодолените трудности и удовлетворение от постигнатите резултати поздравявам всички колеги с  професионален празник.

Уважаеми колеги от РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ – Пазарджик, признателен съм за вашата съпричастност и всеотдайност! Желая ви здраве, лично щастие и много успехи.»  С това обръщение завърши брифинга директорът на РДПБЗН-Пазарджик комисар Ангел Дудов.

 

Пресцентър ОДМВР-Пазарджик