За последен път ще се събере настоящият общински съвет на Пазарджик в утрешния ден. Редовното заседание ще започне в 14 ч., като първа точта от дневния ред е предложение за провеждане на местен референдум за „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ” в землището на с. Синитово? Ако съветниците приемат предложението референдумът ще се проведе ведно с първия тур на местните избори на 27 октомври, в селото.

С вх. № 455/20.08.2019 г. на Общински съвет Пазарджик е постъпило искане от председателя на инициативния комитет за събиране на подписка и организиране и провеждане на местен референдум в кметството с. Синитово с посочени въпроси.     С писмо с изх. № 458/23.08.2019 г. от Общински съвет Пазарджик е изпратено горепосоченото искане.

Съгласно чл. 30, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление /Обн., ДВ, бр. 44 от 12.06.2009 г., последно изм., бр. 17 от 26.02.2019 г./ кметът е длъжен да обсъди предложението и да представи становище и проект за решение.

Също утре съветниците трябва да избрат заместник, който да поеме обязаностите на действащия до момента кмет, поради участието му в предстоящата предизборна кампания. Общо по 35 точки трябва да разискват общинарите, като в залата ще присъстват и трима от кандидатите за кмет на Пазарджик. Освен Тодор Попов там трябва да присъстват и общинските съветници и кандидат – кметове Атанас Шопов и Благо Солов.