Заключителна конференция по Проект „Програми и услуги за превенция и защита от домашно насилие” се проведе в конферентната зала на Гранд хотел „Хебър”, Пазарджик. Проектът се изпълнява от Фонд за превенция на престъпността ИГА и се реализира на територията на област Пазарджик в периода 21 май-21 октомври 2019 г. Във форума взеха участие представители на институции и организации, които имат отношение към темата.

В рамките на програмата на конференцията бяха представени резултатите от проекта, дейността на Бюрото за консултиране, насочване и подкрепа на жертви на домашно насилие, работата с жертвите на насилие и извършителите на насилие, както и доклада от проведения мониторинг на прилагането на ЗЗДН в Пазарджишки съдебен регион за 2015-2018 г.

Във втората част на форума представители на основни институции, с ангажимент по проблема, споделиха опит и практики, както и идеи за бъдеща съвместна работа и усъвършенстване на координационния механизъм. Конференцията завърши с дискусия.

В резултат на проекта:

 1. 30 лица, жертви на домашно насилие, са потърсили помощ и подкрепа, регистрирани в
  Бюрото за консултиране, насочване и подкрепа на Фонд ИГА.
 2. Проведени 30 социални, 20 психологически, 20 юридически консултации и 5 медиации; 5
  жени, насочени за настаняване в Кризисен център – Пещера.
  3. Проведена Програма за оказване подкрепа на 6 жертви на домашно насилие с елемент на
  сексуално насилие.
  4. Проведени Специализирана програма и Оценка на риска от извършването на повторно
  правонарушение за 5 извършители на домашно насилие. Изготвен Доклад от оценките.
  5. Направени 20 посещения за консултиране на жертви на насилие в населени места от
  Област Пазарджик.
  6. Проведен Обучителен семинар за 15 души, представители на институции, ангажирани с
  проблема домашно насилие, и магистрати, работещи по прилагане мерките на ЗЗДН.
  7. Проведен Мониторинг на прилагането на ЗЗДН в Пазарджишки съдебен регион за 2015-
  2018 г.
  8. Проведени 4 Информационни дни в общинските центрове Панагюрище, Велинград,
  Ракитово и Брацигово с над 80 участници.