Общо девет жалби и сигнали за нередности постъпиха в днешния изборен ден в Общинска избирателна комисия в Пазарджик, съобщи шефът и Георги Добрев. Повечето от жалбите са определени като неоснователни, ето защо. 

Още в 08.00 часа е постъпила жалба от  Румен Димитров, упълномощен представител на  коалиция НОВОТО ВРЕМЕ, в която се твърди, че в СИК 131900183 в кметство с.Сарая е назначена за член Пенка Драгиева Митова, която е майка на кандидат за кмет на с.Сарая и до изборния ден същата не е сменена от предложилата я партия. Иска се ОИК-Пазарджик да предприеме незабавни мерки. ОИК-Пазарджик прецени, че не е налице несъвместимост между кандидат за кмет на кметство и негов роднина по права линия, в случая – майка, назначен за член на СИК в същото кметство. И определя жалбата като неоснователна.

В 17.10 часа от Лиляна Мърхова-Присадникова, упълномощен представител на БСП ЗА БЪЛГАРИЯ е постъпила жалба с вх. № 28-ЖС  от 27.10.2019г. , в която се твърди, че в СИК 131900193 в с.Овчеполци в изборното помещение присъства изпълняващ длъжността кмет на кметство Овчеполци и че възрастни хора са придружавани са гласуват с неизбран от тях придружител, посочен от съпругата на Костадин Карабончев – кандидат за кмет на кметство Овчеполци. Освен това придружителите не се вписвали в списъка на придружителите. ОИК- Пазарджик предприе необходимите действия и извърши проверка по телефона като разговаря с председателя на СИК 131900193. При разговора бе констатирано, че действително в изборното помещение за кратко е присъствал изпълняващия длъжността кмет на кметство Овчеполци, но е бил своевременно разпознат и отстранен от членовете на СИК. Съпругата на Костадин Карабончев – кандидат за кмет на кметство Овчеполци също е присъствала за кратко в изборното помещение и е била своевременно отстранена. Членовете на СИК нямат информация въпросното лице да е сочило придружители на възрастни гласоподаватели, както и няма незаписани придружители в списъка за придружители в СИК 131900193.

ОИК – Пазарджик  констатира, че сочените в жалбата нарушения са отстранени още преди постъпването им, а по отношение на списъка с придружителите не е констатирано нарушение. Въпреки това ОИК Пазарджик даде изрични указания на председателя на СИК 131900193 да следи за законното протичане на изборите. Жалбата е неоснователна.

В 13.00 часа от Величка Борисова Божанова в ОИК постъпва жалба , в която се твърди, че не е допусната да упражни правото си за глас, тъй като към днешна дата нямала адресна регистрация 6 месеца назад на територията на община Пазарджик. Това твърдение според нея не отговаряло  на истината, тъй като по лична карта имала постоянен адрес в гр. Пазарджик. Във връзка с жалбата ОИК Пазарджик изиска справка от община Пазарджик относно регистрираните постоянен и настоящ адрес на жалбоподателката. Представени са удостоверение за постоянен адрес с  изх. № ГРН-ПА-2014-004 от 27.10.2019г., от което е видно, че  Величка Борисова Божанова  има постоянен адрес в гр. Пазарджик от 27.09.2004г., но от представеното удостоверение за настоящ адрес  с изх.№ ГРН – 2015-013 от 27.10.2019г., е видно, че Величка Борисова Божанова има заявен последен настоящ адрес в Кипър от 15.10.2009г.  Т.е. жалбоподателката няма настоящ адрес в Република България.

Съгласно чл. 396 ал. 1 от ИК с връзка с §1 т.4 от ДР на ИК право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които имат постоянен и настоящ адрес на територията на Република България. Предвид това ОИК Пазарджик отхвърля жалбата като неоснователна.

В 09.46 часа от Найден Шопов, упълномощен представител на ПП ГЕРБ, постъпва жалба, в която се твърди, че председателят на СИК 131900089 е отказал да предостави бюлетина за гласуване за общински съветници на Стойна Асенова Атанасова – гласоподавател в същата секция. В жалбата се твърди още, че на няколко гласоподаватели в същата секция също не им е предоставено да гласуват с бюлетина за общински съветници, като председателят на СИК е заявил: „ако не знаете как да гласувате, няма да получите бюлетина за общински съветници“. ОИК-Пазарджик като извърши лично проверка на место по случая чрез Катя Шопова – зам.председател на ОИК и Янчо Дрянов – член на ОИК, констатира следното:

При проверка в избирателния списък с гласувалите лица е установено, че Стойна Асенова Атанасова се е подписала и е гласувала и за двата вида избори, провеждащи се в град Пазарджик – за кмет на община и за общински съветници. От това следва, че на посоченото лице са предоставени бюлетини за гласуване и за двата вида избор. Представителите на ОИК-Пазарджик разговаряха поотделно с председателя и членовете на СИК 131900089 като всеки от тях заяви, че на всички гласоподаватели, упражнили правото си на глас до настоящия момент, са предоставили поисканите от тях бюлетини. ОИК отхвърля жалбата като неоснователна.

В 10.40 часа от Румен Димитров, упълномощен представител на Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ, пуска жалба, в която се твърди, че в изборния ден се извършва неразрешена агитация от един от кандидатите за кмет на община Пазарджик. Към жалбата е приложена черно-бяла снимка, изобразяваща изпратено съобщение от страницата на кандидата за кмет на община Пазарджик от Местна коалиция „БСП за България“ – Благо Солов до личния профил на гласоподавател с лично обръщение към гласоподавателя и призив да гласува, за да се върне живота в Пазарджик и да останат децата ни тук. Под текста стои предизборната снимка на кандидата за кмет на община Пазарджик – Благо Солов.

От така приложената снимка ОИК-Пазарджик не можа да констатира от къде и кога е изпратено съобщението. Въпреки това, ОИК-Пазарджик извърши проверка в официалната  фейсбук страница на кандидата за кмет на община Пазарджик – Благо Солов и не констатира в днешния ден от нея да са изпращани послания. Последната публикация в нея е от 25.10.2019г. в 18,18ч. и е с различно съдържание от изложеното в жалбата.

ОИК Пазарджик отхвърля жалбата като неоснователна.

В 11.00 часа от Найден Шопов, упълномощен представител на ПП ГЕРБ,постъпва жалба, в която се твърди, че пред изборна секция в с.Братаница неизвестно лице агитира избиратели да гласуват за Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ, облечен с тениска с предизборния номер на местната коалиция – 69, което се счита за неразрешена агитация в изборния ден. Към жалбата е приложен диск с видео. ОИК-Пазарджик, след като се запозна със съдържанието на видеоматериала, констатира, че пред СИК №131900155 в с.Братаница, ОУ „Христо Ботев“, неизвестно лице стои пред сградата, в която се помещава секцията, облечено в синя фланелка с №69, изписан на нея. Във видеото не се чува разговор, съответно не се констатира словесна агитация.

Предвид обстоятелството, че съгласно чл.184, ал.1 от ИК, в изборния ден на по-малко 50м от входа на сградата, в която се намира изборното помещение, се забранява поставянето на агитационни материали на партиите, коалициите и инициативните комитети, ОИК Пазарджик прецени, че присъствието на лице, носещо фланелка, представляваща сама по себе си агитационен материал, е нередно и противоречи на императивните законови разпоредби, поради което реши, че жалбата е основателна. В нея обаче е упоменато, че лицето, явило се с въпросната фланелка пред входа на изборното помещение, е неизвестно. При извършената проверка от ОИК-Пазарджик е констатирано, че лицето вече се е отстранило е оттам.

ОИК-Пазарджик е дала изрични указания на председателите на двете СИК №131900155 и №131900156, намиращи се  в сградата на ОУ „Христо Ботев“ в с.Братаница, да следят за подобни прояви и при констатиране на повторна такава, да упражнят правомощията си като сигнализират незабавно охраната на секциите.

В 16.55 часа от Найден Шопов, упълномощен представител на ПП ГЕРБ, се подава жалба, в която се твърди, че в СИК 131900029 присъстват едновременно двама застъпници на Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ и един упълномощен представител на същата местна коалиция. Твърди се, че е нарушена разпоредбата на чл.117, ал.6 от Изборния кодекс. ОИК- Пазарджик предприе необходимите действия и извърши проверка по телефона като разговаря с председателя на СИК 131900029. При разговора бе констатирано, че действително посочените в жалбата двама застъпници на Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ са вписани в списъка със застъпници в секцията, но се редуват. Въпреки това членовете на ОИК – Пазарджик – Магдалена Попова и Димо Ципорков извършиха проверка на място и изготвиха констативен протокол от нея.. По време на проверката се оказало, че двамата застъпници на Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ са застъпници за различни кандидатски листи на местната коалиция и освен това не са се намирали едновременно в изборното помещение.

ОИК – Пазарджик  даде изрични указания на председателя на СИК 131900029 да следи броя на застъпниците на една и съща политическа партия или коалиция в изборното помещение да не надвишава повече от един.

Предвид гореизложеното ОИК Пазарджик реши, че жалбата е неоснователна.

В 15.40 часа от упълномощен представител на ПП ГЕРБ, постъпва сигнал, в който се твърди, че в двора на ОУ „Любен Каравелов“ в гр.Пазарджик, където се помещават три секционни избирателни комисии, се разлепват агитационни материали. ОИК- Пазарджик като съобрази разпоредбите на закона, предприе необходимите действия и извърши проверка на място чрез Васвие Мехмедова – секретар на ОИК и Виолета Ценова – член на ОИК, които констатираха, че по дърветата пред входа и в задния двор на ОУ „Любен Каравелов“ в гр.Пазарджик действително са разлепени агитационни материали – плакати на кандидата за общински съветник от Местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ – Николай Грънчаров.

Представителите на ОИК Пазарджик съставиха констативен протокол и със съдействието на членовете на секционните комисии в сградата на училището и органите на МВР, агитационните материали бяха отстранени.  

Предвид гореизложеното ОИК Пазарджик реши, че сигналът е основателен. Констатираните по него нарушения са отстранени.

В 08.46 часа от  МВР Пазарджик постъпва сигнал, с който  ОИК-Пазарджик се уведомява, че към 07,45ч. на 27.10.2019г. автопатрул при РУ Пазарджик по сигнал от телефон 112 е констатирал в района на ОУ „Климент Охридски“ в гр.Пазарджик – непосредствено до входа му – облепени плакати на кандидата за кмет на община Атанас Шопов и неговите кандидати за общински съветници. ОИК- Пазарджик като съобрази разпоредбите на закона, предприе необходимите действия и възложи на председателите на секционните избирателни комисии, работещи в сградата на  ОУ „Климент Охридски“ в гр.Пазарджик, да отстранят предизборните плакати, намиращи се в непосредствена близост да входа му. Решението е съобщено незабавно на председателите и след извършена от ОИК Пазарджик проверка, същото е незабавно изпълнено.