Шест къщи за гости в община Батак, две в община Велинград и една в Стрелча ще връщат на сто процента усвоените от тях средства по европроекти. Новината бе оповестена днес от Държавен фонд „Земеделие“.

От проверените на място през юни 288 проекта, получили финансиране за изграждане на къщи за гости по ПРСР 2007-2013 г. към момента са обработени резултатите за 276 от тях. След извършения анализ и допълнителни административни проверки, ДФ „Земеделие“ стартира процедурата по откриване на производства по издаване на Актове за установяване на публично държавно вземане.

До момента са открити 253 производства за общо 46,4 млн. лв. От тях 158 проекта са с наложена пълна санкция от 100% за общо 43,1 млн. лв. Останалите 95 проекта са с частична санкция, която възлиза на 3,3 млн. лева. Проектите, на които не е наложена санкция към момента са 23. По останалите 12 инвестиции още няма произнасяне и са в процес на обработка. За тях е необходимо извършване на детайлизиран анализ и проверка, включително получаване при необходимост на информация и от други институции.

Санкциите, които ДФЗ – РА налага са в резултат на събраните документи и информация по време на извършване на проверките от страна на ДФ „Земеделие“ и са изцяло в съответствие с „Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по чл. 27, ал. 6 и 7 от ЗПЗП по мерките на ПРСР 2007-2013г.“, които са обнародвани в ДВ, бр.69 от 30.08.2019г. и са публикувани на електронната страница на ДФ „Земеделие“ на следния адрес http://www.dfz.bg/bg/programa-za-razvitie-na-selskite-raioni/17-09-2010-2007-2013–2/. Съгласно Правилата се определя и размерът, подлежащ на възстановяване на част или цялата получена безвъзмездна финансова помощ, в съответствие със степента, тежестта и продължителността на установените нарушения.

Най-честите нарушения при проектите за къщи за гости, констатирани от ДФЗ – РА, са свързани с неизпълнение на показателите на одобрения бизнес план. По-конкретно, установените нарушения за неизпълнение на реализираните приходи от подпомогнатата дейност, неизпълнение на ангажимента за създаване на нови работни места, липса на активи, за които е изплатена субсидията, както и изкуствено създадени условия, с цел получаване на предимство в противоречие с целите на мярката.

Обръщаме внимание, че ДФ „Земеделие“ още е в етап по откриване на производство по издаване на Акт за установяване на публично държавно вземане. Документът се издава въз основа на чл.26, ал.1 във връзка с чл. 34, ал. 3 от АПК, съгласно които разпоредби, Административният орган е задължен да осигури на страните възможност да изразят становище по събраните доказателства, както и по предявените вземания, като за целта отправят писмени искания и възражения.

След разглеждане на постъпилите документи от страна на бенефициерите, ДФ „Земеделие“ ще изрази своето окончателно решение, чрез издаването на нарочен акт.

Припомняме, че по разпореждане на Министъра на земеделието, храните и горите през юни тази година бяха проверени всички проекти, получили финансиране за изграждане на къщи за гости по ПРСР 2007-2013 г., за които 5 годишния период на мониторинг не беше изтекъл. Екипите на ДФ „Земеделие“ провериха общо 295 къщи за гости. От тях 288 проекта бяха в период на мониторинг и 7 – в извън мониторингов период, по постъпили сигнали на журналисти. Проверките бяха извършени в присъствието на медиите. Общата субсидия за всички 288 къщи за гости възлиза на 81 млн. лв.

С оглед на големия интерес на обществеността и медиите по темата, публикуваме на сайта на ДФЗ „Предварителен списък на бенефициерите, на които към 15.11.2019 г. е открито производство за налагане на 100% санкция“.

ЕТ „Кали

– Калина Божкова“

391,160.00 лв.

„Изграждане на ваканционен комплекс в УПИ ІІ-176, кв.915- индивидуално и комплексно вилно застрояване в местност „Топавиците“ в гр. Батак“ пълна 100 % връщане
„Блатница суит хаус“

ЕООД

250,296.96 лв.

„Къща за гости“ с местоположение ПИ 201003 ВЗ Черновръх, по плана на с.Кръстава, общ. Велинград, обл. Пазарджик пълна
ЕТ“МИХАЕЛА

– ЛЮБКА ТАНЕВА“

388,829.88 лв.

„Изграждане на вилни сгради за настаняване, находящи се в УПИ ІІІ – 101, местност „Дъното – Компанията“, гр. Батак, община Батак, област Пазарджик пълна
„ГАЛАТИ 1“ ЕООД

350,055.05 лв.

Къщи за гости, находящи се в УПИ II-301-къщи за гости, местност „Еньов камък“, в землището на град Батак пълна
ЕТ „ВикторИ-

Даниела Петрова-

Пилафова“

321,185.20 лв.

„Изграждане и обзавеждане на къща за гости в УПИ III-139,кв.82,обл.Пазарджик,

гр.Батак, м.Беглика“

пълна 100
„КАМЕЛИЯ – БАТАК“

ЕООД349,132.79 лв.

СЕМЕЕН ХОТЕЛ В УПИ ІІІ – 301 – семеен хотел, местност „Еньов камък“ в землището на гр. Батак, община Батак, област Пазарджик пълна 100
ЕТ“Александрина

Евгениева-гр.Батак“

232,446.96 лв.

РАЗВИТИЕ НА ИНТЕГРИРАН СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ ОТ ЕТ „АЛЕКСАНДРИНА ЕВГЕНИЕВА – ГР. БАТАК“, гр. Батак, община Батак пълна
„Митьова къща“ ООД

46,102.88 лв

Съоръжение, транспортно средство и оборудване за туристически пакет към къща за гости „Митьова къща“ – гр.Стрелча пълна
„РАДАНИ-88“ ЕООД

54,819.69 лв.

„РАДАНИ-88“ ЕООД – Преустройство на две съществуващи вилни сгради /  вилно селище в м. Орлино, имот 172045, гр. Сърница, общ. Велинград пълна 100