В изпълнение на свое решение от декември Общинският съвет на Брацигово удължава срока за подаване на документи на кандидати за съдебни заседатели. Новият срок е до 10.01.2020 год. /включително/ за подаване на документи за участие в процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Пещера и Окръжен съд – Пазарджик с мандат 2020-2023г.,  при правила за провеждането й, приети със същото решение.

Родопският град трябва да излъчи двама съдебни заседатели за Районен съд – Пещера и един за Окръжен съд – Пазарджик.

Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на изискванията на чл.67,ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт, а именно:

1. да бъдат дееспособни български граждани;

2. да са на възраст от 21 до 68 години;

3. да имат настоящ адрес в община Брацигово;

4. да имат завършено най-малко средно образование;

5. да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

6. да не страдат от психически заболявалия;

7. да не са съдебни заседатели в друг съд;

8. да не са общински съветници от същия съдебния район;

9. да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

10.да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в същия съдебния район;

11.да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия РС;

 

Документи, които следва да подадат кандидатите за съдебни заседатели до Общински съвет- Брацигово:

1.подробна автобиография, подписана от кандидата;

2.нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3.медицинско удостоверение, че лицето на страда от психическо заболяване;

4.данни за контакт на две лица, към които Общински съвет град Брацигово да се обръща за препоръки;

5.мотивационно писмо;

6.писмено съгласие;

7.декларация за липса на обстоятелства по чл.67,ал.3 от ЗСВ;

8.документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973г.;

9.декларация за съответствие с изискването на чл.69,ал.2 от ЗСВ;

10. свидетелство за съдимост /изисква се служебно/.

 Всеки кандидат за съдебен заседател подава заявление по образец за участие в процедурата, ведно с необходимите документи, съобразно чл.68, ал.3 от Закона за съдебната власт в деловодството на Общински съвет- Брацигово.

Комисията за избор на съдебни заседатели ще проведе изслушване на кандидатите в публично заседание в срок 14 дни от публикуване на допуснатите кандидати.