Във връзка с изтичащия през 2020 година срок на валидност на голям брой документи за самоличност на гражданите, Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Пазарджик в сътрудничество с Община Сърница ще организира изнесено бюро за подаване и обработка на заявления за издаване на лични документи (лична карта, и паспорт) в гр.Сърница.
Целта на инициативата е да се облекчи реда за обработката на заявленията, в това число струпването на големи опашки пред бюрата на паспортните служби през настоящата година, както и да се подпомогнат гражданите, за които представлява трудност придвижването до службите в гр.Велинград и гр.Пазарджик.

В тази връзка призоваваме гражданите на Община Сърница, които желаят да се възползват от услугите на изнесеното бюро, задължително да се впишат в списък на желаещите, който се изготвя от служителите на общинска администрация. Това се налага поради обстоятелството, че мобилната станция на ОД на МВР Пазарджик, на която ще се обработват заявленията, работи с капацитет от 30 заявления на ден. Също така тя ще работи само в изрично определени от директора на ОД на МВР Пазарджик дни, предвид обстоятелството, че бюрото ще представлява мобилна станция и служителите на ОД на МВР Пазарджик ще пътуват до гр.Сърница. За да се избегне струпването на гражданите, дълго чакане и напрежение, ще се съставят предварително списъци на желаещите, които ще бъдат допълнително уведомявани от служители на общинска администрация за деня и часа, в който следват да се явят в мобилната станция.

Желаещите следва да заявят желанието си да ползват услугата в Общинска администрация Сърница, първи етаж – информационно гише, при служителите Кадифе Кехайова и Джемиле Пашова за вписване в предварителните списъци, където следва да посочат трите си имена, ЕГН, постоянен адрес и актуален телефон за връзка. Призоваването на гражданите ще бъде извършвано поетапно, по реда на вписването си.

Обръщаме внимание на обстоятелството, че лица, невписани и неуведомени от служители на общинска администрация за деня и часа на явяването си за подмяна на документи за самоличност, няма да бъдат допускани до мобилната станция.
Повече информация за начина и реда за провеждане на процедурата може да получите на телефони 03547 22 66, 0889241299 или на място в Общинска администрация Сърница, първи етаж – информационно гише.

Обръщаме внимание, че ползването на услугата НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. Гражданите ще могат да подават заявления и в паспортните служби в гр.Велинград и гр.Пазарджик по досегашния ред. Разчитаме на Вашата инициативност и отговорно поведение, за да облекчим процеса в максимална степен.

Снимка на Община Сърница.