Общественото обсъждане на проекта на бюджета за 2020 година, ще се проведе утре – 23.01.2020 г., от 12 ч., в Пленарна зала, ет. 2 в сградата на Община Пазарджик, съобщиха от там. Ремонт и реконструкция по водопровод и канализация в гр. Пазарджик – улици „Георги Кендеров“, „Иван Чунчев“ и „Люлин“, както и ремонт на улични и тротоарни настилки в гр.Пазарджик – ул.“К.Величков“ (в участъка от бул.“Цар Освободител“ до бул.“Христо Ботев“); ул.“Градинарска“ и ул.“Ал.Батенберг“, са заложени в разходите за финансиране през тази година. Друга инвестиция е предвидена за техническа инфраструктура в квартал 2а, гр. Пазарджик – Зоната на здравето, маркирано е изграждане на спортна зала в двора на СУ „Георги Бенковски“ Пазарджик, както и ремонт на стадиона. За култура през тази година ще бъдат заделени близо милион и половина лева. В проекта се предвиждат и нова ограда за ОУ“Проф. Иван Батаклиев“, също така санитарни възли и котелно в  училището в с.Юнаците. В таблицата са поместени заложените дейности и средствата, които ще бъдат заделени за тях.

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА РАЗХОДИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ
ЗА 2020 ГОДИНА
Наименование на обекта                                              (функции) Стойност ОБЩО в т.ч.:
Целева субсидия за капит.разходи От преходен остатък
ДБРБ 2020 г. ДБРБ прех.ост. 2019 г. ПМС прех.ост. трансфери
1 2 3 4 5 6 7
А Държавни дейности 169,670 0 72,180 0 97,490
І Образование 169,670 0 72,180 0 97,490
1 Ограда на ОУ „Проф.Ив.Батаклиев“ (преходен) 72,180 72,180
2 Изграждане на санитарни възли и котелно в  ОУ с.Юнаците 97,490 97,490
3 Спортна зала в двора на СУ „Георги Бенковски“, гр.Пазарджик 0
Б Местни дейности общо 3,124,258 1,690,600 157,178 1,276,480 0
БКС и опазване на околна среда 1,724,258 1,090,600 157,178 476,480 0
1 Ремонт и реконструкция по водопровод и канализация в гр. Пазарджик – улици „Георги Кендеров“, „Иван Чунчев“ и „Люлин“ 90,000 90,000
2 Инфраструктура в населените места – ел.проводи, осветление и други; нова кабелизация и възстановяване на аварирали подземни кабели за УОУ, монтиране на стълбове и осветителни тела по улици, в т.ч. и по тези, по които ЕВН премахва въздушната мрежа; изграждане на ел.захранване за обществени мероприятия и други 60,000 60,000
3 Благоустройствена инфраструктура, в т.ч.:
3.1. Ремонт на улични и тротоарни настилки в гр.Пазарджик – ул.“К.Величков“ (в участъка от бул.“Цар Освободител“ до бул.“Христо Ботев“); ул.“Градинарска“ и ул.“Ал.Батенберг“ 540,600 540,600
3.2. Благоустрояване на ул.“Георги Кендеров“ от ос.т.3011, ос.т.3236 до ос.т.3238, гр. Пазарджик (преходен) 37,680 37,680
3.3. Благоустрояване на ул.“Иван Чунчев“ от ос.т.332 до ос.т.336, гр. Пазарджик (преходен) 31,053 31,053
3.4. Ремонт на ул. „Люлин“, гр. Пазарджик, в участъка от ул. „Трапезица“ до ул. „Ген. Скобелев“ (преходен) 58,445 58,445
4 Техническа инфраструктура в квартал 2а, гр. Пазарджик – Зоната на здравето 400,000 400,000
5 Изграждане на детски площадки  (преходен) 30,000 30,000
6 Изграждане пешеходен мост над р.Марица, свързващ парк „Остров Свобода“ със Зоната на здравето Пазарджик 476,480 476,480
Култура 1,400,000 600,000 0 800,000 0
1 Ремонт на стадиона гр.Пазарджик 800,000 800,000
2 Изграждане на спортна зала в двора на СУ „Георги Бенковски“ Пазарджик 600,000 600,000
ВСИЧКО 3,293,928 1,690,600 229,358 1,276,480 97,490