Уважаеми съграждани,

основен мой приоритет, който поех пред вас и смятам да изпълнявам категорично, бе за повече прозрачност и публичност. Първата стъпка в тази насока бе да запозная широката общественост и новосформирания Обществен съвет, с който ще работим заедно, с актуалното финансово състояние на община Пещера. Още веднъж подчертавам, че това е управленски принцип, на който ще държа и занапред. За съжаление, се появиха хора, които се почувстваха засегнати от тази прозрачност, макар че в политиката няма място за лично неудовлетворение, а е средство да постигнем по-добро развитие и повишаване на качеството на живот. Всеки човек, решил да се занимава с политика, трябва да носи отговорност за своите действия или бездействия, в противен случай се оплита в собствените си неистини. В тази връзка, държа обществеността на Пещера, да бъде запозната със следната информация:

Община Пещера в мандат 2015-2019г. е кандидатствала по проекти с източник на финансиране оперативни програми и е управлявала одобрените проекти на обща стойност 12 063 466,41 лв., като от тях 7 381 595,00 лв.  е стойността на проектите изпълнявани с финансовата помощ на ОПРР 2014-2020 г. – Енергийна ефективност 1, останалата стойност е за проекти със социална насоченост, улична инфраструктура и меки мерки. От одобрените 12 063 466,41 лв. са усвоени 8 759 236.63 лв.

Община Пещера в мандат 2015-2019г. е получила финансиране от държавния бюджет в размер на 7 254 212.00 лв., от които са усвоени 5 810 390.38 лв.

Или общо за мандата при осигурено финансиране в размер на 19 317 678.41 лв. реално са усвоени 14 569 627.01 лв.

Община Пещера в мандат 2015-2019г. има неодобрени проекти за финансиране на обща стойност: 14 420 106.14 лв.

Всичко друго е явно заблуждение на гражданите на община Пещера. Няма и не е имало проекти управлявани в мандат 2015-2019г. – на г-н Зайчев, на стойност от 40 218 599.39лв.

Проектите, които са одобрени в мандат 2015-2019г., но реално ще се изпълняват или довършват от мандат 2019г.-2023г. са на обща стойност :  2 117 392.07 лв., както следва:

  • „Повишаване на енергийната ефективност на социални и жилищни сгради, находящи се в гр. Пещера – 1 016 655.37 лв.
  • „Изграждане и оборудване на мини футболно игрище в ПГХВТ „Атанас Ченгелев“ – 94281.13 лв.
  • „Реконструкция на ул. „Георги Кьосеиванов“ и ул. „Иван Вазов“ и на ул. „Изгрев“ – 1 006455.57 лв.

Като заварваме некачествено разработени проекти и проблеми завещани от мандат 2015-2019г. по горепосочените проекти изпълнявани с финансовата помощ на ОПРР 2014-2020 г. – Енергийна ефективност 2 и Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.:

1.Липсваща достъпна среда, която е задължителна за изпълнение по проекти изпълнявани с финансовата помощ на ОПРР 2014-2020 г. –Енергийна ефективност 2, за която кметът на община Пещера мандат 2015г.-2019г. е подписал декларация на етап оценка, че такава ще бъде включена в проекта и изградена, като тя ще бъде изпълнена с финансовата подкрепа на ЕЕ, а сега изграждането на достъпна архитектурна среда ще трябва да бъде изпълнена за сметка на бюджета.

  1. Неизградена водопроводна мрежа

През мандат 2015-2019г. са наложени финансови корекции по проведени обществени поръчки за проекти изпълнявани с финансовата помощ на ОПРР 2014-2020 г. –Енергийна ефективност 1, като за тях има влезли в законна сила Решения на Върховен Административен съд, в които се потвърждават наложените финансови корекции на Община Пещера от МРРБ, а именно в размер на 453 253.20 лв. и те са преди встъпване в длъжност на новия мандат 2019 – 2023 г.

Към момента Община Пещера има наложени финансови корекции по проекти изпълнявани с финансовата помощ на ОПРР 2014-2020 г. –Енергийна ефективност 1 в размер на 570 181,70 лв., като се очаква при верификация на вложените разходи по изпълнените проекти, стойността на финансовите корекции да достигне над 700 000 лв.

След направена административна проверка в Община Пещера няма наложена финансова корекция на проекти изпълнени по ПРСР през мандат 2011-2015г.

Машинният автопарк, закупен за стотици хиляди левове, е на разположение на всички граждани, които искат да се запознаят с неговото реално и окаяно състояние и се намира в бившия ДАП.

Единствената цел на поднесената информация е за повече откритост, яснота и достоверност в процесите на управление на община Пещера.

 

Кмет на Община Пещера

Йордан Младенов