МВР предостави информация на гражданите на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (ОК) и членовете на техните семейства, които живеят в България или ще дойдат в България по време на преходния период, предвиден съгласно споразумението за оттегляне, относно условията за влизане и пребиваване в България след Брекзит.

Пътуване до България

Споразумението за оттегляне предвижда преходен период (до 31.12.2020 г.), по време на който правилата на ЕС за свободно движение на хора ще продължат да се прилагат по отношение на гражданите на ОК и членовете на техните семейства. По време на преходния период тези граждани ще могат да влизат и да излизат от Република България с притежаваните от тях валидни паспорти.

След изтичане на преходния период, предвиден в Споразумението за оттегляне, ще се прилагат следните изисквания:

 • За целите на краткосрочен престой до 90 дни в рамките на всеки 180 дневен период гражданите на ОК ще влизат на територията на Република България с притежавания от тях валиден паспорт без да е необходима виза. Членовете на техните семейства следва да представят на граничния пункт валиден паспорт, както и виза, когато такава се изисква в зависимост от тяхната националност.Република България счита за равностойни на своите национални визи за транзитно преминаване или за планиран престой на своята територия, ненадвишаващ 90 дни в рамките на период от 180 дни, разрешенията за пребиваване, дългосрочните (вид „D“) и краткосрочните (вид „С“) визи, валидни за едно, две или за многократни влизания, издадени от държава, прилагаща изцяло правото на Шенген, Румъния, Хърватия и Кипър.
 • За престой, по-дълъг от 90 дни, гражданите на ОК и членовете на техните семейства, освен от валиден паспорт, ще се нуждаят от виза за дългосрочно пребиваване или валидно разрешение за пребиваване, издадени от оторизираните български служби.

За да бъде валиден, паспортът следва да е издаден в последните 10 години и срокът му на валидност да изтича най-малко 3 месеца след планираната дата на отпътуване от Република България.

Списъкът на държавите, чиито граждани, приносители на обикновени, служебни/специални и дипломатически паспорти, се нуждаят от виза за влизане и пребиваване на територията на страната и държавите, спрямо които Република България поддържа безвизов режим, е наличен на Интернет страницата на Министерство на външните работи на следния ел. адрес: https://www.mfa.bg/en/services-travel/consular-services/travel-bulgaria/visa-bulgaria

Пребиваване

В съответствие с разпоредбите на Споразумението за оттегляне, определените в Споразумението категории граждани на ОК и членовете на техните семейства ще запазят своите права на пребиваване при условията, приложими по отношение на гражданите на ЕС. Тези категории включват:

 • Граждани на ОК и членовете на техните семейства, които пребивават законно в България към момента на Брекзит или притежават издаден от България валиден документ за пребиваване

Те ще запазят своето право на пребиваване. Ще могат да пребивават в България с валидните си документи за пребиваване в срок до 1 година след края на преходния период или до изтичане срока на валидност на документите им на пребиваване – което от двете настъпи по – рано. В рамките на този период те трябва да подадат заявление за:

– преиздаване на притежавания от тях документ или

– издаване на нов документ,

При преиздаване от лицето ще се изисква да представи само заявление, документ за самоличност и притежавания от него документ за пребиваване. Следва да се има предвид, че в тези случаи новият документ ще бъде с валидност до края на срока на валидност на предишния документ.

При издаване на нов документ трябва да бъдат представени всички необходими по закон документи, описани в под-раздел „Условия и ред за издаване на документи за пребиваване“.

Важно е да се знае, че във всички случаи, в които срокът на валидност на документите за пребиваване изтича по време на преходния период или в рамките на една година след това, лицата трябва да подадат заявление за издаване на нов документ, като (в случай на продължително пребиваване) приложат необходимите документи, съгласно основанието за пребиваване (заетост/самостоятелна заетост, достатъчно средства и здравна застраховка, обучение, член на семейството).

 • Граждани на ОК и членовете на техните семейства, пристигнали в България   в рамките на преходния период (до 31 декември 2020 г.) членове на семейството на гражданите на ОК, придобили качеството на член на семейството по време на преходния период или след него

Трябва да подадат заявление за издаване на документ за пребиваване в рамките на 3 месеца от влизането си в страната.

*

Заявленията на гражданите на ОК и членовете на техните семейства се подават лично в дирекция „Миграция“ или в областните дирекции на МВР в съответствие с адреса им на пребиваване.

Таксата за издаване на документ е 18 лв., а за обработката на заявлението – 7 лв.

Във всички случаи по този раздел документите за пребиваване, издавани на граждани на ОК и членовете на техните семейства, ще бъдат във формата по Регламент на Съвета (ЕО) № 1030/2002 от 13 юни 2002 г. (пластмасова карта) и ще съдържат отбелязване „бенефициер по чл. 50“, в съответствие с изискванията на Споразумението за оттегляне и изпълнителните актове по неговото прилагане.

*

За всички посочени категории лица ще се прилага Законът за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства,  съобразно предвидените в него условия.

Пребиваването на граждани на ОК и членове на техните семейства, пристигнали в страната след края на преходните период, които не попадат в някоя от посочените по този раздел категории, ще се регламентира от Закона за чужденците в Република България.

 

Условия и ред за издаване на документи за пребиваване

ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАНЕ

Граждани на ОК

Ако сте пристигнали в България и желаете да пребивате в страната за период по – дълъг от 3 месеца в рамките на три месеца от влизането си в България Вие трябва да подадете в Дирекция „Миграция“ или в Областната дирекция на МВР по Вашия адрес на пребиваване, следните документи:

 • попълнено заявление
 • валиден национален документ за самоличност (паспорт) + копие на този документ
 • документ за удостоверяване адреса на пребиваване, доказващ собствеността или ползването на имота, като нотариален акт или договор за наем или декларация от собственика на имота за предоставен адрес на пребиваване; в случай че декларацията не е подадена лично от собственика или от упълномощено от него лице, тя следва да бъде с нотариална заверка на подписа или настанителна заповед – когато жилището е държавно или общинско
 • документ за платена таксаВ допълнение към посочените документи, Вие трябва да подадете следните документи в зависимост от Вашето конкретно основание за продължително пребиваване:

  Трудова заетост

  Ако Вие сте работник или самостоятелно заето лице в България, трябва да подадете:

 • копие от Вашия трудов договор (може да Ви бъде поискана и служебна бележка от работодателя, че са налице трудово-правни отношения към момента) или доказателство, че сте самостоятелно заето лице (напр. документ за регистрация от браншова организация или държавен орган, когато е приложимо, патент за осъществяване на стопанска дейност и др.)Образование

  Ако сте записан в образователна институция и притежавате здравна осигуровка и необходимите финансови средства за покриване на разходите по пребиваването си и тези на членовете на Вашето семейство за периода на пребиваване в България, трябва да представите следните документи:

 • доказателство, че сте включен в образователен курс/курсове – актуално удостоверение, издадено от съответното учебно заведение
 • копие от медицинска застраховка с пълно покритие за територията на България за искания период на пребиваване (освен ако не се осигурява от съответния университет)
 • доказателство за достатъчни финансови средства (копие на кредитна или дебитна банкова карта и др.)Други основания

  Ако притежавате здравна осигуровка и необходимите финансови средства за покриване на разходите по пребиваването си и тези на членовете на Вашето семейство за периода на пребиваване в България, трябва да представите следните документи:

 • копие от медицинска застраховка с пълно покритие за България за искания период на престой
 • доказателство за достатъчни финансови средства (копие на кредитна или дебитна банкова карта, доказателство за пенсионни плащания и др.).Членове на семейството

  В срок 3 месеца от датата на влизане в България членовете на семейството трябва да представят следните документи:

 • попълнено заявление
 • валиден национален документ за самоличност (лична карта или паспорт; ако членът на семейството е гражданин на трета страна, той/тя може да се нуждае също така от виза, когато е приложимо) + копие
 • документ, доказващ, че той/тя е член на семейството (удостоверение за граждански брак; удостоверение за раждане; доказателство за съвместно съжителство и др. Моля да имате предвид, че документите, които не са на български език, трябва да бъдат преведени и легализирани)
 • документ за платена такса.Ако вече притежавате валиден документ за продължително пребиваване (до 5 години), издаден от компетентните български власти и бихте желали да продължите своя престой в България сред този срок,  Вие трябва преди изтичането на една година след края на преходния период или изтичането на срока на валидност на документа Ви за пребиваване – което от двете настъпи първо – да подадете в Дирекция „Миграция“ или в Областната дирекция на МВР по Вашия адрес на пребиваване посочените по – горе документи.

  ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ

  Ако пребивавате законно (въз основа на разрешение за продължително пребиваване) и непрекъснато в България през последните пет години, Вие и членовете на Вашето семейство имате право да кандидатствате за постоянно пребиваване.

  За тази цел, в срок не по-кратък от 3 дни преди изтичане на валидността на притежавания от Вас документ за продължително пребиваване или края на 2021 – което от двете настъпи първо – Вие трябва да подадете заявление за издаване на документ за постоянно пребиваване.

  Същият ред се прилага и ако вече притежавате удостоверение за постоянно пребиваване.

  Граждани на ОК

  В посочените срокове Вие трябва да се явите лично в дирекция „Миграция“ или в Областната дирекция на МВР по Вашия адрес на пребиваване и да представите следните документи:

 • попълнено заявление
 • валиден национален документ за самоличност (паспорт) + копие
 • документ за удостоверяване адреса на пребиваване, доказващ собствеността или ползването на имота, като нотариален акт или договор за наем или декларация от собственика на имота за предоставен адрес на пребиваване; в случай че декларацията не е подадена лично от собственика или от упълномощено от него лице, тя следва да бъде с нотариална заверка на подписа; или настанителна заповед – когато жилището е държавно или общинско
 • документ за платена таксаЧленове на семейството
 • валиден национален документ за самоличност (лична карта или паспорт; ако членът на семейството е гражданин на трета страна, той/тя може да се нуждае също така от виза, когато е приложимо) + копие
 • документ, доказващ, че той/тя е член на семейството (удостоверение за граждански брак; удостоверение за раждане; доказателство за съвместно съжителство и др. Моля да имате предвид, че документите, които не са на български език, трябва да бъдат преведени и легализирани)
 • документ за платена такса

*

!! При получаване на Вашия документ за пребиваване, предходният документ (ако има такъв) се предава на миграционния служител.

При допълнителни въпроси, моля да се свържете с най-близкото структурно звено „Миграция“ или да използвате следния електронен адрес: migration@mvr.bg.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за продължително или постоянно пребиваване в Република България на граждани на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и членовете на техните семейства