Европейски център за превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм, 2020 г.
Документът е предназначен да осигури насоки за почистване в обекти, различни от лечебни заведения (стаи, офиси, транспорт, училища и др.), където потвърдени случаи на 2019-nCoV са пребивавали преди хоспитализация. Насоките са изготвени на база настоящите знания за 2019-nCoV, както и на данни от проучвания за други коронавируси.
Причинителят на настоящите взривове от остро респираторно заболяване – 2019-nCoV (род: Betacoronavirus), принадлежи към семейство Coronaviridae, обвити, едноверижни РНК вируси. В повечето случаи, коронавирусите се пренасят чрез големи респираторни капки и при контакт. Времето на издържливост и условията, повлияващи жизнеността на 2019-nCoV в околната среда са все още неизвестни. Според проучвания за устойчивост на други коронавируси, е установено, че SARS-CoV издържа няколко дни, а MERS-CoV – над 48 часа на различни повърхности при средна температура в помещение 20°C.
Поради предполагаемата издържливост на вируса от няколко дни в околната среда, повърхности и зони, потенциално замърсени с 2019-nCoV трябва да се почистват преди всяка употреба с препарати, съдържащи антимикробни агенти с известна ефективност срещу коронавируси.
Въпреки липсата на специфични данни за тяхната ефективност срещу 2019-nCoV, почистването с вода и миещи препарати за домашна употреба, както и употребата на широкоизвестни дезинфектанти би трябвало да е достатъчно за общо предпазно почистване. Няколко антимикробни агента са изследвани срещу различни коронавируси (Таблица 1). Някои от активните съставки, напр. натриев хипохлорит (съдържащ се в белината за домашна употреба) и етанола се използват често в различни помещения и места, различни от лечебни и лабораторни заведения.
Скорошно проучване на различни гермициди, използвани в лечебни заведения сочи, че тези със 70% разтвор на етанол имат по-силен ефект върху два коронавируса (вируса на мишия хепатит и вируса на трансмисивния гастроентерит) след експозиция от една минута на твърди повърхности в сравнение с 0.06% разтвор на натриев хипохлорит. При тестове с SARS-CoV е установено, че натриев хипохлорит е ефективен в концентрация от 0.05 и 0.1% след пет минути, когато е смесен с разтвор, съдържащ SARS-CoV. Подобни резултати са получени и при използването на миeщи препарати за домашна употреба, съдържащи натриев лаурил етер сулфат, алкил полигликозиди и диетаноламид на лауриновата киселина.
 
Table 1. Антимикробни агенти, ефективни срещу различни коронавируси:

Антимикробен агент Концентрация Изследвани коронавируси
Етанол 70 % HCoV-229E, MHV-2, MHV-N, CCV, TGEV
Натриев хипохлорит 0,1-0,5%0,05-0,1% HCoV-229ESARS-CoV
Глутаров алдехид 2% HCoV-229E
Повидон –йод 10 % (1 % йод) HCoV-229E
Изопропанол 50% MHV-2, MHV-N, CCV
Бензалкониев хлорид 0,05% MHV-2, MHV-N, CCV
Натриев хлорит 0,23% MHV-2, MHV-N, CCV
Формалдехид 0,7% MHV-2, MHV-N, CCV
 
Почистващи подходи
Употребата на 0.1% натриев хипохлорит (разреждане 1:50 ако домашния препарат на белина е с първоначална концентрация 5%) след почистване с неутрален почистващ препарат се препоръчва за деконтаминация, въпреки че няма налични данни за ефективността му срещу 2019-nCoV. За повърхности, които могат да се увредят от натриев хипохлорит е необходимо да се приложи 70% разтвор на етанол за деконтаминация след почистване с неутрален почистващ препарат. Почистването се извършва като се използват лични предпазни средства. Трябва да се спазва правилното слагане и сваляне на ЛПС /лични предпазни средства/. ЛПС за еднократна употреба трябва да се третират като потенциално заразни материали и да се изхвърлят правилно. Препоръчва се употребата на оборудване за еднократна употреба, предназначено за целта. ЛПС за многократна употреба трябва да се обеззаразяват чрез прилагането на налични продукти (0.1% натриев хипохлорит или 70% етанол). Когато се използват други химически продукти, се следват указанията на производителя за приготвяне и употреба на работни разтвори. При употреба на химически препарати за почистване е от съществено значение проветряването на помещението (например чрез отваряне на прозорци) с цел предпазване здравето на персонала.
 
Препоръчва се употребата на следните лични предпазни средства при почистване на помещенията, вероятно зааразени с 2019-nCoV:
• Респиратори клас 2 или 3 (FFP2 or FFP3);
• Очила или лицев шлем;
• Водоустойчива престилка с дълги ръкави за еднократна употреба;
• Ръкавици за еднократна употреба. Всички честно докосвани зони, като достъпни повърхности на стени и прозорци, тоалетни чинии и повърхности в бани трябва да се почистват внимателно.
Всички текстилни материи ( спално бельо, завеси и др.) трябва да се изперат с гореща вода (90°C) и перилен препарат. Ако гореща вода не може да се използва, поради състава на материята, трябва да се добавят специфични химикали при изпирането (белина или перилни препарати, съдържащи натриев хипохлорит или деконтаминиращи продукти за текстил).
 
Министерство на здравеопазването, съгласно нормативните изисквания, поддържа на интернет-страницата си Регистър на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара. Регистърът се актуализира най-малко веднъж месечно.
При използване на биоциди, за постигане на посочената в етикета или разрешението степен на дезинфекция, употребата им трябва да се извършва при стриктно спазване на указанията за употреба.
Карта с разпространението на вируса – ТУК

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR1qRsOrDIfDrPWnWRVSbq-QfwMOQvsR2-9dOdHMY-QQ1jv1_S5lvV-dQls#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6