В изпълнение на Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”, Община Сърница, обявява прием на документи от 24 февруари до 13 март 2020 г. включително, за лицата, попадащи в следните целеви групи:

– лица от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;
– лица на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р. България.

Приемът на документи ще се осъществява при Фейзи Хаджиев, или при негово отсъствие при Джемиле Пашова. Условията на които трябва да отговарят нуждаещите се лица, кандидати по Програмата, са следните:

– месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на заявлението-декларация, е равен или по-нисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход (ГМД), определен с Постановление на Министерския съвет;
– да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;
– да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;
– да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях;
– да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на ГМД;
– да не са включени в механизма лична помощ;
– да не ползват целодневно дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда на друго основание и/или финансирани по други финансови механизми, програми, и проекти.

Максималната продължителност за ползване на грижи в домашна среда по Програмата е до 4 часа дневно.

Кандидати за предоставяне на грижи в домашна среда за заемане на длъжност „домашен помощник“ по Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда” са безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“. Безработните лица могат да бъдат назначени по Програмата на пълно или непълно работно време.

Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда” е със срок на действие до 31.12.2020 г.