Община Сърница съобщава на данъкоплатците, че могат да заплащат местните си данъци и такси за новата 2020г. Съгласно Закона за местните данъци и такси физическите и юридически лица, които има постоянен адрес, съответно седалище на територията на Община Сърница, са задължени да декларират притежаваното от тях имущество и да заплащат следните основни видове местни налози:
• Данък недвижимо имущество;
• Данък върху преводните средства;
• Туристически данък;
• Патентен данък;
• Такса битови отпадъци
Съгласно разпоредбите на Закона за местните данъци и такси, местните налози за данък недвижимо имущество и данъка върху превозните средства, както и ТБОсе заплащат в две равни вноски – до 30 юни ﴾първата﴿ и до 31 октомври ﴾втората﴿ за годината, за която се дължат. На предплатилите до 30 април за цялата година се извършва отстъпка от 5%. Патентният данък се заплаща на четири равни вноски. А туристическия данък се заплаща всеки месец на база осъществени нощувки за съответния месец.
• Местните данъци и такси могат да се заплащат по следните начини:
• В отдел „Местни данъци и такси” към Община Сърница всеки делничен ден от 08:00 до 17:00 часа в брой или чрез ПОС терминал;
• По банков път;
• В клоновете на „Български пощи” в цялата страна;
• На касите на EasyPay или онлайн чрез системата ePay;
• На каса в клоновете на банка „ДСК” или чрез онлайн банкиране клиенти, ползващи услугата „ДСК Директ”
Община Сърница предоставя на своите жители две онлайн услуги за определяне на размера на данъците си.
Първата е електронна проверка на данъчните задължения на официалната интернет страница на общината. За тази услуга е необходимо лицата предварително да заявят в отдел „Местни данъци и такси” към Община Сърница искане за предоставяне на ПИН-код. С него и ЕГН/БУЛСТАТ данъчнозадълженото лице бързо, лесно и удобно може да провери размера на задълженията си, отделните вноски и евентуално натрупаните лихви. Повече подробности може да намерите на интернет страница на общината в раздел „Административни услуги” – МДТ – Проверка на ДЗ към МДГ по ЕГН.
Втората услуга е електронен калкулатор, чрез който всеки собственик на моторно превозно средство в Сърница може да изчисли какъв данък МПС ще дължи за 2020г.
Формула, по която се формира данъкът за моторните превозни средства, включва годината на производство, мощността и екологичният стандарт на колата.
Данните за автомобила, които трябва да се нанесат в калкулатора, за да се изчисли нейният данък, са вписани в документите му за регистрация – в малкия талон (за по-новите МПС-та) или в големия талон (за МПС-та, регистрирани по-отдавна):
• Под индекс В е записана годината на първа регистрация, по която се изчислява възрастта на колата.

• Индекс P.2 e за мощността на автомобила в киловати.

• Срещу индекс V.9 e записан екологичният стандарт на колата (от Евро 2 до Евро 6). При най-старите коли такъв еко стандарт обикновено няма и срещу този индекс в документите на колата не пише нищо.
Електронния калкулатор може да бъде намерен също така и на официалната интернет страница на Община Сърница на следния адрес: https://cartax.uslugi.io/…
Напомняме на данъкоплатците, че съгласно чл.4, ал.2 от Закона за местните данъци и такси невнесените в срок данъци и такси се събират заедно с лихвите съобразно разпоредбите на Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, като се начисляват за всеки календарен ден от настъпването на падежа на задължението.