Кметът на Община Пещера Йордан Младенов издаде Заповед № 135 /13.03.2020 год. с разпоредителни мерки с цел намаляване на риска от заболяване с вирус COVID-19. Заповедта е на основание чл. 44, ал.1, т.1,  ал.2  от ЗМСМА. В нея се препоръчва до  29.03.2020 година да се преустановят посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите.

В Заповедта е указано, че се преустановяват учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, както и посещенията на децата в детските градини и Център за подкрепа на личностното развитие – ОДК.

Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма. С цел намаляване на риска от заболяване се преустановява предоставянето на социални услуги в Дневен център за деца и младежи с увреждания и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, както и сдруженията на хората с увреждания и клубовете на пенсионерите.

Преустановява се приема на туристи в крепост „Перистера“,  работата на Общински пазар -Пещера, освен за продажба на хранителни стоки и провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (читалища, художествена галерия, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други).

Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планови операции, както и свижданията в лечебни заведения. С тази своя Заповед Йордан Младенов отменя свои Заповеди № №126/09.03.2020г. и Заповед № 134/12.03.2020г. Кметовете на Кметства Радилово и К. Димитриево и органите на Министерство на вътрешните работи са длъжни да оказват пълно съдействие, като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.