Министерски съвет прие решение, с което даде съгласие концесионерът „Акварекс-В“ ЕАД по концесионния договор от 3 май 2000 г. за добив на минерална вода – изключителна държавна собственост от находище „Велинград-Чепино“ да бъде заменен с правоприемник – „Тимбарк България“ ЕООД. Причината е подготвяно преобразуване с прекратяване на дружеството на концесионера без ликвидация чрез вливане по смисъла на чл.262 от Търговския закон.

С решението е определен едномесечен срок за сключване на допълнителното споразумение към концесионния договор с дружеството – правоприемник – „Тимбарк- България“ ЕООД. Срокът започва да тече от влизането в сила на преобразуването – вливане по смисъла на чл.262 от Търговския закон.