Фирмите отбелязали спад с над 20% в приходите си във връзка с пандемията от коронавикрус, ще могат да кандидатстват за държавна помощ по т.н. мярка 60/40 за срок от 3 месеца, това съобщи социалният министър Деница Сачева на извънреден брифинг днес. Ще бъде изготвен списък за най-засегнатите бизнеси и включените в него ще бъдат с приоритет.

Сред тези фирми са занимаващите се с търговия на дребно, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство, прожектиране на филми, организиране на конгреси, детски градини и т.н. Процедурата за кандидатстване ще бъде електронна през Бюрата по труда. При злоупотреба обаче фирмите ще трябва да възобновят отпуснатите им средства.

Мярката е точно 60/40 и се касае за осигурителния доход на работника. Това означава, че осигуровките ще се плащат от работодателя и служителя, както е досега. „Ако един работодател от сега вижда, че не може да се справи, то сам може да си прецени – дали да съхрани заетост или да се откаже.  В такъв случай за тези работодатели мярката 60/40 не е пълноценна. Тези, които са били на ръба още преди кризата, едва ли ще могат да си стъпят на краката по време на кризата“, каза финансовият министър Владислав Горанов.

Горско стопанство, селско стопанство, финансови дейности, здравеопазване и държавният сектор няма да могат да кандидатстват по схемата, защото всички тези дейности ще бъдат финансирани по друг ред. До края на деня трябва да има пълна яснота кой и как може да кандидатства.

Безработните в България, регистрирали се в Бюрата по труда към днешна дата са 213 700, а тези, които са го сторили от началото на кризата до момента, са 9909.

„Трудно е да може да прогнозираме колко работодатели ще се възползват от тази мярка. Един работодател може да се възползва и частично от мерките. Те са гъвкави. По първоначални изчисления над 270 000 души ще бъдат засегнатите, които ще могат да се включат“, посочи Сачева.

Помощта от правителството вече е формулирана и се иска позволение от Еворпейската комисия. Решението на ЕК трябва да бъде дадено до 24-36 часа. Тази вечер ще има още едно извънредно заседание на кабинета, на което ще бъде гласувана актуализация на бюджета с цел осигуряване на средства за прилагане на схемата и отчитане на останалите очаквани промени в приходи и разходи.

Ето и текста, който бе разпространен от пресслужбата към МС

Министър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет проведоха чрез видеоконферентна връзка извънредно правителствено заседание. Правителството прие Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Размерът на компенсацията е 60 на сто от осигурителния доход за месец януари 2020 г. за всяко лице, за което е приложен режима за преустановяване на работа или е установено непълно работно време. Във втория случай компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от четири часа.

Работодателите ще могат да получат средствата при условие, че запазят работните места на работниците и служителите за период, не по-малък от периода, за  който получават компенсации. През този период те ще трябва да заплатят пълния размер на трудовото възнаграждение на лицата за съответния месец и дължимите осигурителни вноски.

За изплащане на компенсации ще може да кандидатства работодател, който поради обявено извънредно положение, въз основа на заповед на държавен орган, е преустановил работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители. Компенсациите ще се изплащат, когато работата е преустановена за целия период или за част от периода на извънредното положение, но за не повече от 3 месеца. С приемането на постановлението на Министерския съвет ще бъдe подкрепена заетостта на работници и служители, заети в хотелиерството, ресторантьорството,  дейности в областта на културата, спорта и развлеченията, търговията на дребно, пътническия транспорт и др.

Работодатели от други икономически сектори също ще могат да получат компенсации, когато със своя заповед са преустановили работа или са въвели непълно работно време във връзка с извънредното положение. Те ще имат право да получат средства, когато могат да удостоверят намаление на приходите от продажби с не по-малко от 20 % през съответния период, посочен в постановлението. От тази възможност няма да могат да се възползват работодателите, които осъществяват дейност в секторите: Селско, горско и рибно стопанство, Финансови и застрахователни дейности, Държавно управление, Образование, Хуманно здравеопазване и социална работа, Дейности на домакинства като работодатели, недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление, Дейности на екстериториални организации и служби.

Работодателите, кандидатстващи за получаване на компенсации, не трябва да са обявени в несъстоятелност или да са в производство по несъстоятелност или ликвидация. Друго условие е работодателите да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски и да не съкращават персонал през периода на получаване на компенсациите.

Заявленията за изплащане на средствата ще се подават в дирекция „Бюро по труда“ по месторабота. Към тях ще се прилагат документи, необходими за определяне на размера на компенсациите. Комисия, определена със заповед на директора на дирекция „Бюро по труда”, ще разглежда представените документи и в срок до 7 работни дни от тяхното подаване ще се произнася дали работодателят отговаря на критериите за получаване на компенсациите. Информацията ще се изпраща от Агенцията по заетостта по електронен път на Националния осигурителен институт, който ще изплаща средствата.

Финансовите средства за изплащане на компенсациите, ще бъдат осигурени от фонд „Безработица“ на Държавното обществено осигуряване.

На днешното правителствено заседание беше одобрен също така договор с Китайската национална фармацевтична корпорация за външна търговия, Китай за доставка на лични предпазни средства – медицински маски тип KN95. Съгласно договора Министерството на здравеопазването ще  закупи 1 000 000 бр. медицински маски тип KN95 на стойност 1 670 000 евро. Те ще бъдат използвани за обезпечаване нуждите на персонала в лечебните заведения, за органите на държавния здравен контрол и за други лица, ангажирани в работата срещу разпространението на COVID-19 в България. Маските за лице, тип KN95 могат да филтрират частици с 95% ефективност, според китайския национален стандарт GB2626-2006.